News

03-Nov-2018
က်ား၊မ လိင္မခြဲျခားေရးကိစၥမ်ား ေျပာၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေရးမ်ား ေျပာၾကသည့္အခါတြင္ ေမးေလ့ရွိသည့္စကားတစ္ခြန္းမွာ “ခုေရာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေတြ ေပးၿပီးသား မဟုတ္လားဟု ေျပာၾကသည္။ ေက်ာင္းအတူတူ တက္ေနၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအတူတူ ေပးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလြတ္လပ္ေသးဘူးလားဟု ေျပာၾကသည္။
03-Nov-2018
ဖိအားဆိုသည့္စကားကို အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မၾကာခဏသံုးၾကသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖိအားေတြမ်ားလာသည္ဟု ထင္တတ္သနည္း။ အလုပ္ေတြက အမ်ားႀကီးလုပ္ရမည္။ အခ်ိန္က နည္းနည္းေလးရသည္။ ထိုအခါ ကိုယ့္အေပၚ ဖိအားေတြမ်ားလာသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္တိုင္က အခ်ိန္ကိုက္မၿပီးႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္လာရသည့္အခါတြင္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။
27-Oct-2018
အခ်ိန္ကို သင္မည္သို႔ျဖဳန္းသနည္း။ အခ်ိန္၏အရည္အေသြးဆိုသည္မွာ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္၏ အတိုင္းအတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္တြင္ အခ်ိန္ေပးျခင္းထက္ မိသားစုတြင္ သင္မည္မွ် အခ်ိန္ေပးၿပီးၿပီနည္း။ သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပး ၿပီးၿပီနည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုသည္။
27-Oct-2018
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားထုမ်ားသည္ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနရာတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားစံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ဘာေတြကိုလိုက္နာ က်င့္ေဆာင္သင့္သနည္းဟု ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေလ့ရွိၾကသည္။
27-Oct-2018
သူ႔အမည္က အမ္မာ ဂြန္ဇာေလ့ (Emma González) ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ဖေလာ္ရီဒါ၊ ပတ္လန္းရွိ Stoneman Douglas အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုေသနတ္ပစ္ပြဲအၿပီးတြင္ သူသည္ ေက်ာင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ သူသည္ Again MSD ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။
20-Oct-2018
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္လွ်င္ အလုပ္အေပၚစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကတိတည္ျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သိျခင္းတို႔သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလုပ္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ တန္ဖိုးထားၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ဘဝအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ စိန္ေခၚမႈကိုလက္ခံၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနရန္လိုသည္။
20-Oct-2018
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ရမည့္ သေဘာတရားတစ္ခုမွာ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္နာရီ “ေနာက္ဆံုး” ဆိုသည့္ Deadline မ်ားျဖစ္သည္။ Deadline ကို (the latest time or date by which something should be completed) ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ကို အခ်ိန္မီၿပီးေအာင္၊ ေနာက္ဆံုး Deadline ကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္မီၿပီးေအာင္ ေက်ာင္းစာမ်ားကို လုပ္ေစမည္။ အိမ္တြင္ တာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေပးၿပီး လုပ္ေစမည္။ Deadline ျဖင့္ လူတစ္ေယာက္၏ တာဝန္သိတတ္မႈ၊ အခ်ိန္ကို ေလးစားတတ္မႈမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
20-Oct-2018
ျပည္ေထာင္စုမွ ဘြဲ႔ရပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က BDS လႈပ္ရွားမႈကို အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းကို ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ ထိုဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ BDS ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို လူေတြ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။
13-Oct-2018
မစ္ခ်ီဂန္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။
13-Oct-2018
ယခင္ သတင္းဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ တီဗီသတင္း အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ဂေရ႕စ္နာတာလီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ Indonesian Solidarity Party (Partai Solidaritas Indonesia, or PSI) ပါတီကို ထူေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ကိုယူထားသည္။ သူ႔ပါတီကို PSI ပါတီ သို႔မဟုတ္ ေခတ္သစ္လူငယ္ပါတီဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
13-Oct-2018
Deontological Theory ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Deontology ဆိုသည္မွာ Deont ဆိုသည့္ စကားမွ ဆင္းသက္လာသည္။ ဂရိမ်ားက Dei ဆို သည့္ ပုဒ္ရင္းအတိုင္း အသံုးျပဳၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “အမွန္တရား” ဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
06-Oct-2018
အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ဝိေရာဓိသေဘာေဆာင္သည္။ မည္သည့္အတြက္ ဝိေရာဓိသေဘာေဆာင္ သနည္း။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ အလံုအေလာက္မရွိ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ သူ႔သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္သူ ရွိေနသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီဟုသာ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေလွ်ာ့၍လည္းမရ၊ ပိုရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
06-Oct-2018
အလီဇာေဒးသည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ ရပ္ပါဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔ႏိုင္ငံအတြင္း အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ပထမဆံုးလူသိမ်ားေစခဲ့သည္မွာ ဗီဒီယိုအေခြတစ္ေခြေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအေခြထဲတြင္ သူက သတို႔သမီးေရာင္းရန္ ရွိသည္ဆိုေသာ ရပ္သီခ်င္းကို သီဖြဲ႔ဆိုထားၿပီး မိသားစုမ်ား၏ လက္ထပ္ရန္ ေရာင္းခ်ျခင္းခံရေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ ကိုယ္ေတြ႔ဘဝကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
06-Oct-2018
အလုပ္ရွင္ဆိုသည္မွာ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုသာ တန္ဖိုးထားတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္းအား အေရးပါေၾကာင္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက (working hard is important to work smart) ဟူ၍ တင္စားေျပာေလ့ရွိသည္။ ႀကိဳးစားသူျဖင့္သာ စမတ္က်က် လုပ္ငန္းခြင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားသူတို႔မွာ အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
06-Oct-2018
မာတီနက္ဇ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဟစ္ေဟာ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ၿပီး Earth Guardians ဆိုသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။