News

POST TYPE

YOUTH

စြန္႔ဦးလူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
15-Jun-2018Christian James Evans

ခရစ္ရွန္ ဂ်ိမ္းစ္အီဗန္သည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး GeckoFX and Sanktuary Investments ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထားသူျဖစ္သည္။ Cardiff Business School ေက်ာင္းမွ စီးပြားေရးဘြဲ႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခဲ့သည္။ သူက ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးမားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အားထုတ္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ရည္႐ြယ္ခ်က္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေအာင္ျမင္ဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေရာက္လာခ်ိန္အထိ သူသည္ ဘာတစ္ခုမွ ေအာင္ျမင္စြာမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသး။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယအလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ သူ႔အတြက္ အခြင့္အေရးလမ္းစတစ္ခု ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းကို ဝင္လုပ္သည္။ သူသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက Sanktuary Investments ကုမၸဏီတြင္ ဝင္လုပ္သည္။ ထိုကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေပးရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ သူ႔ကို မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူက လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရသည့္ လုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပိုၿပီးစိတ္သန္သည္။ 

သူ႔တြင္ ပညာလိုအပ္ေသးသည္ဟု ယူဆၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား လိုက္တက္ကာ ေလ့လာသင္ယူသည္။ သူက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လိုသူတစ္ဦးသည္ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝ ရွိေနရမည္ဟုယူဆၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ မြမ္းမံေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတနည္းလွ်င္ အမွားအယြင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက လုပ္ငန္းခြင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာၿပီးရင္း ေလ့လာကာ သူ႔အတြက္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

စာေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်င္လည္ေနၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကံဳမရွိပါက သေဘာတရားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဟု ယူဆကာ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ GeckoFX ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္းကိုျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူက လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈအတြက္ ပ႐ိုဂရမ္ ၈ ခုကို ဆြဲထားသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ၅ ခု သည္ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ဝင္သည့္အခါတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သူက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းကို မီဒီယာသံုးခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သင္ေပးျခင္း၊ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ သင္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ လိုက္လံသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရျခင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ကိုင္လာရေတာ့သည္။

ယခုအခါ GeckoFX သည္ ေက်ာင္းသားေပါင္းရာခ်ီကာ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနရသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုဘဝကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ South Wales ေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္သာမက Cardiff Business School, Swansea School of Management, Swansea Business School တို႔တြင္ပါ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေပးေနရသည့္ ဆရာျဖစ္ေနၿပီ။

သူက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေနရေသာ္လည္းလာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူသင္ၾကားရမည့္ ကမၻာအႏွံ႔ ေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ 

သူသည္ သူ႔ကိုယ္သူ အၿမဲတမ္းသင္ယူေနသလို၊ သင္ေပးရန္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ Swansea ဇာတိသား အီဗန္သည္ လက္ရွိတြင္ ေနာက္ထပ္ M.Sc ဘြဲ႔တစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းကို ထပ္တက္ေနသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဝလနယ္ရွိ အစိုးရကို အေထာက္အကူေပးၿပီး သင္တန္းမ်ားဖြင့္ကာ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အီဗန္သည္ တတ္သည့္ပညာကို အၿမဲမြမ္းမံကာ စြန္႔ဦးစာသင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

E-01