News

POST TYPE

YOUTH

ဂူးဂဲလ္မွာ ေပ်ာ္ေနၾကသူမ်ား
19-May-2018ဂူးဂဲလ္ (Google) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားေပါင္းစံု စုေဝးကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး၏ႀကီးမားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ အြန္လိုင္း Search Engine လုပ္ငန္း၊ Cloud Computing ေခၚ အြန္လိုင္းေဒတာမ်ား သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ရီပိတ္ႏွင့္ ဆာေဂးဘရင္းဆိုသူ လူငယ္ႏွစ္ဦးက စတင္ထူေထာင္ထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေမာင္းတိန္းဗ်ဴးအရပ္တြင္ Googleplex ဆိုသည့္ နည္းပညာရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခုကို ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုပမာ ထူေထာင္ထားသည္။ 

ဂူးဂဲလ္တြင္ ယခုအခါ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၇,၁၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုဝန္ထမ္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ developer အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဌာနခြဲေပါင္း ၄၀ တြင္ သူတို႔တီထြင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းကို ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းအဆင့္ ၆ ဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရန္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူငယ္မ်ား စိတ္ကူးယဥ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဂူးဂဲလ္သည္ သူတို႔ဝန္ထမ္းတိုင္းကို အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ထားႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ ဂူးဂဲလ္ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ေနရာႀကီးကို Alphabet ဟုေခၚၾကၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိက၏ အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းခြင္ကုမၸဏီ ၅၀ စာရင္းဝင္သည္။

PayScale  သုေတသနအဖြဲ႔၏ စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဂူးဂဲလ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ သူတို႔ဌာနကို အလြန္တန္ဖိုးထား၊ ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ဂူးဂဲလ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို HR ဌာန အႀကီးအကဲ လက္စ္ဇလိုေဘာ့က သူ၏ Work Rules! ဆိုသည့္ စာအုပ္ထဲတြင္ တီထြင္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားရျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုထားသည္။

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက လူငယ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ားပိုၿပီးျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အေထာက္အကူမ်ားေပးေရး၊ အဖြဲ႔လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂူးဂဲလ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပိုလည္းလုပ္ႏိုင္သည္၊ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 

Googleplex ဆိုသည့္ေဒသႀကီးသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လိုျဖစ္ေနၿပီး အလြန္ထူးျခားသည့္ နည္းပညာရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၄,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနသည္။ ဝန္ထမ္းတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈအခမဲ့ေပးသည္။ အစားေကာင္းမ်ားကို အခမဲ့ေကၽြးသည္။ အဝတ္အစားေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္းအားလံုးလည္း အခမဲ့ျဖစ္သည္။ မိသားစုအေရးကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ ခြင့္ကိုလည္း ရက္ေရာစြာေပးသည္။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတစ္ခုကိုပင္ နည္းပညာရပ္ဝန္းႀကီးထဲတြင္ ဖြင့္ေပးထားသည္။ ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားကို အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။

ဂူးဂဲလ္စနစ္က ကိုယ္တိုင္ပညာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ဆရာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရင္းက ဆရာက်လာလွ်င္ ကိုယ့္ပညာကို အျခားလူသစ္တန္းမ်ားအား မွ်ေဝေပးၿပီး ကိုယ္တိုင္က ဆရာဘဝကို ခံယူေစျခင္းျဖစ္သည္။ စီနီယာေတြက အဆင့္ဆင့္ ဂ်ဴနီယာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားခိုင္းသည္။

ဂူးဂဲလ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စိတ္ပါလက္ပါ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကုမၸဏီေဆာင္ပုဒ္က ကမၻာ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါ၊ အသံုးတည့္ေအာင္ ျပန္ျဖန္႔ေပးပါျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတရားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သူတို႔၏ စုေဆာင္းပါ၊ ျပန္ျဖန္႔ပါဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ ကုမၸဏီ၏ က်င့္ဝတ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ကာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဂူးဂဲလ္ရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခုလံုးအတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို Wi-Fi ကို အခမဲ့သံုးႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းတိုင္း ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အိမ္ႏွင့္လမ္းတြင္ လုပ္လာၾကသည္လည္းရွိသည္။ သူတို႔က ဘယ္မွာလုပ္ပါဟု မကန္႔သတ္ထား။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာလည္း ရွိခ်င္မွရွိသည္။ ၿပီးေအာင္လုပ္လာၿပီး သက္ဆိုင္ရာကိုတင္ျပႏိုင္ရန္သာ ႀကိဳးစားသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ လက္ပ္ေတာ့တစ္လံုးႏွင့္ ဧည့္ခန္းထဲလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ေနမည္၊ ပန္းၿခံထဲထိုင္လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ေနမည္။ သူတို႔ဘဝေတြက လြတ္လပ္သည္။ လြတ္လပ္မႈကသာ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအျမင္သစ္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္ဟု သူတို႔ လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္။

ဂူးဂဲလ္တြင္ အစဥ္အလာ ႐ံုးဓေလ့ထံုးစံေတြမရွိ။ သူတို႔၏ ရပ္ဝန္းျဖစ္သည့္ Googleplex သည္ လူႀကီးကစားကြင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္လည္း တင္စားၾကသည္။ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးႏွင့္မတူေအာင္ ေနထိုင္ႀကိဳးစားၾကျခင္းက ထူးျခားသည္ဟုဆိုရမည္။ ဂူးဂဲလ္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိုသို႔ မတူညီသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါသည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းလည္း လုပ္ေနတာေတြ႔ရမည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီ အဖြဲ႔လိုက္ေပါင္းၿပီး တင္ျပရမည္။ အဖြဲ႔လိုက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ရလဒ္ကို ကုမၸဏီကေဖာ္ေဆာင္သြားျခင္းသည္ အ႐ြယ္အစား ပမာဏသာကြာေသာ္လည္း အားလံုးေဆာင္႐ြက္ အားလံုးအတြက္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္။

ဂူးဂဲလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၆၈၄၉ ဦးႏႈန္းခန္႔ အလုပ္လာေလွ်ာက္ေနသည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ငါးမိနစ္တစ္ဦးႏႈန္းဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းက ဂူးဂဲလ္က အင္တာဗ်ဴးသည္။ သူတို႔ဆီလာရန္မလို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ အြန္လိုင္းေပၚကတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းခံရလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးတတ္သည္။

“ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားတစ္စီးထဲမွာ ေဂါက္သီးဘယ္ႏွလံုးေလာက္ထည့္ႏိုင္မလဲ”

“ေဘာလံုး ၈ လံုးရွိတယ္။ ၇ လံုးက အေလးခ်ိန္အတူတူပဲ။ တစ္လံုးက ပိုေလးတယ္။ ခ်ိန္ခြင္ေပၚကို ႏွစ္လံုးစီတင္ၿပီး အေလးဆံုးေဘာလံုးကို ဘယ္လိုရွာမလဲ”

သူတို႔ေမးခြန္းေတြက လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္သည္။ စဥ္းစားေျဖရသည္။ သို႔ေသာ္ ဂူးဂဲလ္လိုခ်င္သည္မွာ အေျဖမွန္ ဟုတ္ခ်င္မွလည္းဟုတ္မည္။ သူတို႔က ေမးခြန္းေတြကို ခက္ခဲေအာင္ေမးၿပီး ဖိအားတစ္ခု ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ကမည္သို႔တံု႔ျပန္မည္ကို စမ္းသပ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ႀကိဳက္တာေျဖလို႔ရသည္။ မွန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ ေျဖသူ၏ ေျဖႏိုင္စြမ္းကို သံုးသပ္သည္။ သူတို႔မႀကိဳက္သည္မွာ ေမးခြန္းကို လံုးဝျပန္မေျဖျခင္းျဖစ္သည္။ ဂူးဂဲလ္တြင္ “ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး” ဆိုသည့္စကားလံုးကို အသံုး။ ႀကိဳက္လည္းမႀကိဳက္။ ေမးလိုက္လွ်င္ မသိဘူးဟု တစ္ခြန္တည္းပိတ္လိုက္သူကို ဂူးဂဲလ္က အလုပ္ခန္႔မည္မဟုတ္။

သူတို႔အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းေတြက အဓိပၸာယ္ရွိခ်င္မွရွိမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းေတြက အေျဖလိုခ်င္မွလည္း လိုမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က သင္မည္မွ်ေတြးေခၚႏိုင္သနည္း၊ သင့္အေတြးက မည္မွ်စမတ္က်သနည္း စသည္တို႔ကို စမ္းသပ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔ထံတြင္ တာဝန္ထမ္းခ်င္သူေတြက သာမန္ အေတြးအေခၚ၊ ပံုေသကားက် အေတြးအေခၚရွိသူေတြ မလိုခ်င္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ခန္႔ျခင္းခံရသလို၊ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အလုပ္ျဖဳတ္ေကာင္း ျဖဳတ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဂူးဂဲလ္တြင္ဘာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ ဝင္တိုးေနၾကသနည္း။

- မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာ ႀကိဳက္သလိုစား အလကားေကၽြးသည္။ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး က်န္းမာေစမည့္ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာေတြကို အေလးေပးေကၽြးသည္။

- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သြားေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

- ဆံပင္ အခမဲ့ညႇပ္ႏိုင္သည္။

- အဝတ္အစားမ်ားကို အခမဲ့ေလွ်ာ္ေပးသည္။

- အနင္းအႏွိပ္ခံခ်င္လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

- အားကစားခန္းမပစၥည္းမ်ား၊ ေရကူးကန္ အခမဲ့သံုးႏိုင္သည္။

- ကားခေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဝင္းအတြင္းသြားလာေရး ႀကိဳက္သည့္ကား၊ စက္ဘီး စီးသြားႏိုင္သည္။

- တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာေလးေတြ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

- ဗီဒီယိုဂိမ္း၊ ေဘာလံုး၊ ပင္ေပါင္ကစားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးထားသည္။

- ေဆး႐ံု ေဆးခန္း အခမဲ့ျပႏိုင္သည္။

- ကြယ္လြန္လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးသည္။

ဂူးဂဲလ္တြင္ အထက္ပါကိစၥအားလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ကုမၸဏီကက်ခံေပးသည္။ သူတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စီစဥ္ေပးသည္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား နည္းပညာရပ္ဝန္းႀကီးတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲေပးလာရသည္။ ဝန္ထမ္းကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားၿပီး အေကာင္းဆံုး စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးမူကို လက္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ Google သည္ အိပ္မက္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

E-01
(Ref: Inside Google’s Culture of Success and Employee Happiness)

  • VIA