News

POST TYPE

YOUTH

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအတြင္း ဝင္လာသည့္ လူငယ္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦး
05-Apr-2018၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ျပည္သူတို႔ စိတ္ဝင္စားလာသည့္ လူငယ္တစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာသည့္အျပင္ သူသည္ ခ်မ္းသာသည့္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။

သူ႔အမည္က သနာသြန္ ယန္ဂ႐ြန္ဂေရာင္ကစ္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို လယ္သမားသူေဌးဟူ၍လည္း အမည္ေျပာင္ျဖင့္ေခၚၾကသည္။ ထိုင္းမီဒီယာေလာကတြင္လည္း သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားအီလစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ျပင္ သူသည္ Future Forward ပါတီကို ထူေထာင္ထားသည့္ ဥပေဒပါေမာကၡ ပီယာဘတ္ဆန္ခႏြတ္ကာ၏ ပါတီဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

အသက္ ၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ သနာသြန္သည္ Thai Summit Group ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံသူမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သနာသြန္၏ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆံုးရေနေသာ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာသည္။

Future Forward ပါတီကို ထူေထာင္သည့္ အျခားပါတီဝင္မ်ားထဲတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သနာသြန္က “အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မသက္ဆိုင္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

ပါဗင္ ခ်ာခ်ာဗယ္ပံုပြန္သည္ ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစစ္အစိုးရအေပၚ အျပတ္ေဝဖန္ေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူကလည္း သနာသြန္ကို ေထာက္ခံၿပီး “အသက္ ႐ွဴေပါက္” တစ္ခုအေနႏွင့္ အားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူက “အဲဒီခ်ာတိတ္က ႏိုင္ငံေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မဟုတ္ဘူး။ သူ႔မွာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားထားတာေတြ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာၾကာၿပီ”ဟု သနာသြန္ကို ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

Future Forward ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မတ္လအေစာပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕လုပ္ေနသည့္ ထိုင္းစစ္အစိုးရက မည္မွ်အကြက္ေ႐ႊ႕ေနသည္ဆိုေစ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သန္႔ရွင္းသည့္ လူငယ္တို႔ကို ေနရာေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ခုကို စတင္ရန္ ႀကံေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

သနာသြန္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ား ေထာက္ခံမႈရထားသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္တြင္ တိုးတက္သည့္အျမင္ရွိေသာ လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သူေအာင္ျမင္လာသည့္ ပံုစံမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က သက္ဆင္ရွင္နာဝါထရာ ေအာင္ျမင္မႈရလာသည့္ပံုစံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေနသည္။ 

သူသည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ က်န္းမာေရးအဆင့္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေပးေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက သူသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာေသာ္လည္း ၂၀၀၆ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမဳပ္သြားခဲ့ရျပန္သည္။ သူ႔ဦးေလးျဖစ္သူသည္ ယခင္ ရွင္နာဝါထရာ အစိုးရလက္ထက္က သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး တစ္ဦးအေနႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း သူက ဦးေလးျဖစ္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

သနာသြန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ အစိုးရက လူငါးဦးထက္ပိုၿပီး စုေဝးကာ လမ္းေပၚမထြက္ရဆိုထားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာသလို သူလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အာဏာရ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆူပူလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း သနာသြန္အပါအဝင္ အျခားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက စစ္အစိုးရဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ သူက -

“ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ထဲေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အသင့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္သစ္က တိုက္မွရမလိုျဖစ္ေနတယ္”ဟု သူကဆိုသည္။

E-01

(Ref: Straits Times)