News

POST TYPE

YOUTH

မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔အတြက္ အခင္းအက်င္းသစ္
14-Oct-2017


ေခတ္ေျပာင္းလဲလာၿပီကို လူငယ္တို႔ သိျမင္ထားရန္လိုသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ကား၊ အသံျဖင့္ ခိုင္းေစႏိုင္သည့္ ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မ်က္ႏွာျပင္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ စသည္ျဖင့္ လူသားတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စက္ေတြ၊ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ေတြ တျဖည္းျဖည္း အစားထိုး ဝင္ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳမိၾကရန္လိုသည္။

AI (Artificial Intelligence) ဆိုသည့္ ဉာဏ္ရည္တုစနစ္က ေနရာတိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးလာသည္။ လူသားက လူသားဦးေႏွာက္အတိုင္း ေတြးေတာဆင္ျခင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စက္မ်ားကို တီထြင္လာျခင္း၊ လူသားေနရာတြင္ စက္မ်ားကို အစားထိုး ထည့္သြင္းလာျခင္းမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု၏ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားရမည္မွာ AI စနစ္ႏွင့္ ရရွိလာႏိုင္မည့္ ေဒတာမ်ားကို အက်ိဳးရွိေအာင္ မည္သို႔ စီမံလုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ AI စနစ္ျဖင့္ တီထြင္ထားသည့္ စက္မ်ားသည့္ မည္မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္၊ အတိုင္းအတာကို မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရမည္၊ မည္သို႔ေကာင္းေအာင္ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္စီမံႏိုင္ရမည္ကို နားလည္ေအာင္လုပ္ထားျခင္းသည္ အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျပင္ဆင္မထားလွ်င္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ AI စနစ္ႏွင့္ သေဘာတရားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အေျခခံအျဖစ္ မသင္ၾကားေပးႏိုင္လွ်င္ လူငယ္တို႔ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနမည္။

AI စနစ္ကို လူသားတို႔ တီထြင္ရျခင္းမွာ မလိုလားအပ္သည့္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္သည့္ အေသး အမႊား ျပႆနာေလးမ်ားကို စနစ္က အလိုအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းေပးသြားရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ  အခန္းထဲ ဝင္လိုက္သည္။ လက္ခုပ္တီးလိုက္သည္။ မီးက အလိုအေလ်ာက္ ဖြင့္ေပးသည္။ အခန္းထဲက ထြက္မည္။ မီးက အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေပးသြားမည္။ အေဝးတစ္ေနရာက အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အိမ္ကို ဆက္သြယ္မည္။ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ေအးေဆးစြာ ေနခ်င္သည္။ အဲကြန္းကို အြန္လိုင္းကလွမ္းၿပီး အမိန္႔ေပးလိုက္မည္။ ႐ံုးခန္းထဲကတစ္ဆင့္ ကားကို လည္းလွမ္းၿပီး အသင့္ျဖစ္ေနေစရန္ အမိန္႔ လွမ္းေပးလိုက္ႏိုင္သည္။ ေခတ္ကို AI က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္ နည္းပညာသည္ လူသားတို႔အား အဆင္အေျပဆံုး၊ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္၊ အက်ိဳးအရွိဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ တီထြင္ႏိုင္မႈကိုသာ ဦးစားေပးလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ပစၥည္းဆိုသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တီထြင္မႈကတစ္ပိုင္း၊ ထိုစက္ပစၥည္းကို ခိုင္းေစရမည့္ ပ႐ိုဂရမ္က တစ္ပိုင္း ခြဲျခား႐ႈျမင္ရန္ လိုလာသည္။ စက္ပစၥည္း တီထြင္သူေတြ ေမြးထုတ္လား၊ ပ႐ိုဂရမ္ တည္ေဆာက္သူေတြ ေမြးထုတ္လား။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကြဲျပားစြာ ခြဲျခားၿပီး ပညာကို ပ်ိဳးေထာင္ထားရန္လည္း လိုအပ္လာသည္။ 

AI ႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ေဆာက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ေပါင္းစုၿပီး တီထြင္လုပ္ေဆာင္တတ္မႈကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံေပးလိုက္ရန္ လိုပါသည္။ Team Work ဆိုသည့္ သေဘာတရား အားနည္းသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္၊ အလြတ္က်က္ ျပန္ေရး ပညာေရးသည္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပ႐ိုဂရမ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ စက္မ်ားကို ခိုင္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းကို ေက်ာင္းေတြက အေျခခံက်က် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္ရန္ လိုပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာ အလယ္ တန္းအဆင့္ကစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းမ်ား ကို သင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းမ်ားကို ပညာေရးစနစ္တြင္ မသင္မေနရအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ကို အားထုတ္ေနျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါ။

အလယ္တန္း အဆင့္ေလာက္ကတည္းက ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို (Problem Solving) ဆိုသည့္ ေတြးဆေျဖရွင္း ဉာဏ္ပြင့္လင္းေစမည့္ သေဘာတရားေတြကို သင္ၾကားေပးေနရမည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းျခင္း (Cooperatively in teams) ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခိုင္းႏိုင္ရမည္။ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ သူတို႔ဘဝအတြက္ လိုအပ္သည့္ သင္ယူေလ့လာမႈမွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ Text-based မျဖစ္သင့္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ စူးစမ္းေလ့လာ (Inquiry-based) ႏွင့္ စီစဥ္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မႈ (Project-based) တို႔သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 8 grade အဆင့္ေလာက္တြင္ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။

AI ႏွင့္ စက္မ်ား ထြန္းကားလာသည့္ေခတ္တြင္ (ကိုယ္က်င့္တရား) ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးရန္ လိုပါသည္။ AI နည္းပညာသည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ တီထြင္မႈတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ အဆင့္အတန္း မခြဲျခား သံုးစြဲႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ရွိေစရမည္။ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းသည့္ကား တီထြင္ရာတြင္ စီးသူ ဇိမ္က်ေရးကို သာမက လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား အခြင့္အေရးကိုလည္း ပ႐ိုဂရမ္က ထည့္သြင္း တြက္ဆေပးႏိုင္ရမည္။ 

လူငယ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုရမ္ ကုတ္ေရးနည္းမ်ား သင္ၾကားေပးရာတြင္ အဓမၼ တိုက္တြန္း သင္ၾကားျခင္းထက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ရလဒ္အေပၚ ၾကည္ႏူးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အက်ိဳးခံစားရျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္မေ႐ြး စိတ္ကူးေပါက္ခ်ိန္တြင္ ထၿပီးေရးသားခ်င္ေနသည့္ စိတ္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားသင့္သည္။ 

ေခတ္က ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ေျခမျပတ္သင့္။ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံက ေနရာတိုင္းတြင္ လိုအပ္လာသည္။ ဝိဇၨာပညာက အေရးမႀကီးဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ သိပၸံပညာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အခန္းက႑သည္ ပိုၿပီး အေရးပါလာသည္။ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာက မရွိမျဖစ္ အသြင္ေဆာင္လာေၾကာင္း သိထားရန္လိုပါသည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာရပ္အတြက္ ေရာက္လာၾကသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ရင္မဆိုင္၊ မကိုင္တြယ္ဘဲ မည္သည့္ ျပႆနာကိုမွ ေျဖရွင္းမရႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိထားမွ အနာဂတ္ကို အဆင္သင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မည္။ ၈ တန္းႏွင့္ ၉ တန္း အဆင့္ေလာက္ကတည္းက လူငယ္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ ဖန္တီး မေပးထားႏိုင္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကို သင္ေပးေနပါသည္ဟု မည္သည့္အစိုးရကမွ ေျပာႏိုင္သည့္ ေခတ္မ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုရမ္းမင္းပညာရပ္ကို သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အေျခခ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ကို သင္ရာတြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ သင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ AP Computer Science A (APCS-A) စနစ္ျဖင့္ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၅၈,ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္ ည္။ အနာဂတ္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးကို အေမရိကန္တို႔လည္း ေတြးထားသည္။ 

အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ မတက္မီ အထက္တန္း အဆင့္ (pre-college curriculum) တြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္တြင္လည္း ေက်ာင္းသင္ကြန္ပ်ဴတာ ပညာေရးကို (Computing at School) ပ႐ိုဂရမ္အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဂ်ာမနီႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကလည္း ေနာက္က် မက်န္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္ကတည္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ (Computer Science for All) အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္လက္ထက္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ သင္ၾကားေရးကို ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

အထက္တန္းအဆင့္ ေရာက္ကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံသေဘာတရားကို ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေနၿပီ ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး ျဖစ္ေနသည္ကို ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ အထက္တန္းေအာင္ၿပီး ေကာလိပ္ ဆက္တက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ သူတို႔လက္ထဲသို႔ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ လက္နက္တစ္ခုခု ထည့္ေပးလိုက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္သင့္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတတ္မွ လုပ္စား၍ ျဖစ္မည့္ေခတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ ေရးသား နည္းေလာက္ သူတို႔ တတ္ေျမာက္ထားလွ်င္၊ ကြန္ပ်ဴတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေကာင္းစြာ တီထြင္လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ လမ္းေပၚတြင္ ေလလႊင့္ၿပီး လမ္းေဘးေရာက္ေနသည့္ အေရအတြက္လည္း နည္းသြားေပလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ကိုပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

လူငယ္ေတြကို ဘဝခရီးလမ္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းေစခ်င္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ ေရးသားနည္းမ်ား သင္ေပးလိုက္႐ံုကလြဲၿပီး အျခားနည္း မရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေတြးဆေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ Code မ်ားကို ေရးသားျခင္းသည္ တီထြင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စာေတြ က်က္ခိုင္းေနမည့္အစား Code ကို ေရးတတ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ ေခတ္စနစ္က ေတာင္းဆိုေနသည့္ (Critical thinking) ႏွင့္ (Problem solving) ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

တီထြင္မႈဆိုသည္မွာ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို မခ်ီၿပီး၊ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေခၽြးနစ္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါ။ တစ္လမခန္႔ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ Chip တစ္ခုက ၁၀ ေပခန္႔ရွိသည့္ စက္႐ုပ္ႀကီးတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစႏိုင္သည့္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ Chip တစ္ကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေမြးထုတ္ရမည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ဉာဏအားကို အသံုးခ်ၿပီး အသက္သာဆံုး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရမည့္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္သည္စက္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား (Hardware) ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ကမၻာျဖစ္သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ထိန္ခ်ဳပ္ရမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ (Software) မ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ Hardware ပိုင္းႏွင့္ Software ပိုင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ရန္လိုသည္။ AI ကိုမပိုင္ဘဲ၊ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘဲ စာက်က္ေကာင္းသည့္ ၾကက္တူေ႐ြးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အသံုးမက်သည့္ အမိႈက္မ်ားကို ထုတ္ေပးေနသည့္ စက္႐ံုမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ေခတ္ကေတာင္းဆိုေနသည့္ AI အတြက္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရာစုေနာက္က်န္မ်ား အျဖစ္သူမ်ား အခိုင္းခံ (အေစခံ) ဘဝတြင္သာ ေက်နပ္ေနရမည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လိမ့္မည္။

E-01

  • VIA