News

POST TYPE

VIDEO

“သူ႔အမွား ကုိယ့္အလြန္ကိစၥေတြ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး” နန္းစုရတီစုိး
10-Sep-2019

“သူ႔အမွား ကုိယ့္အလြန္ကိစၥေတြ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး” နန္းစုရတီစုိး

“ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္စရာေတြ ေတြးတိုင္းမွာ ျပန္ျပန္ေပၚလာတယ္။ ဝုန္းဒိုင္းႀကဲၿပီး သူ႔အမွား ကိုယ့္အလြန္ ကိစၥေတြ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ...” နန္းစုရတီစိုး