News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာများ၏ ရင်ဖွင့်သံ (အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်)
11-Nov-2016
မှနမှာ့ပညာရေး အတိုငပှငခှံ အဖှဲ့အစညှးဟု ဆိုနိုငမှည့ှ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငကှို အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒကေို ပှငဆှငသှည့ှ ဥပဒေ အခနှး(၄)၊ ပုဒမှ(၅)၊ (က) အရ စကတှငဘှာလ ၂၈ ရကကှ ပှညထှောငစှုအစိုးရသညှ ပှညထှောငစှုလှှတတှောှ၏ အတညပှှုခကှဖှှင့ှ ဖှဲ့စညှးခဲ့သညှ။ ထို့ကှောင့ှ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ ဖှဲ့စညှးခဲ့သညမှှာ တဈလတငှးတငှးပှည့ပှှီး ဖှဈသညှ။ ကောမှရှငရှုံးကိုလညှး ပှညလှမှး၊ ရနကှုနပှညာရေး တကကှသိုလနှှင့ကှပလှကှှ ယခငှ မှနမှာနိုငငှံပညာရေး သုတသနေ ဦးစီးဌာန ရနကှုနရှုံး နရောတှငှ ထားရှိသညှ။ ဖှဲ့စညှးပှီးသည့ှ အခှိနမှှစ၍ အောကတှိုဘာလ ၁၂ ရကတှှငှ တဈကှိမှ၊ အောကတှိုဘာလ ၁၇ ရကတှှငှ တဈကှိမှ အစညှးအဝေး ပှုလုပကှှောငှး ပညာရေး ဝနကှှီးဌာန သတငှးထုတပှှနရှေးအဖှဲ့ လူမှုကှနရှကှ စာမကှနှှာမှ တဈဆင့ှ သတငှးထုတပှှနခှဲ့သညှ။ ထို့နောကှ ယခုအခှိနအှထိ သတငှးထုတပှှနမှှု မရှိသေးပေ။ ထို့ကှောင့ှ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ၏သကတှမှးအတှငှး မှနမှာ့ပညာရေး မညမှှှ ပှောငှးလဲနိုငမှညကှို ဆရာမှား၏ ရငဖှှင့သှံကဏဍှမှ တဈဆင့ှ ဆရာမှား၏ သဘောထား အမှငမှှားကို The Voice  က စုစညှးဖောပှှလိုကပှါသညှ။ 

ဒေါကတှာစိုငှးခိုငမှှိုးထှနှး (ကထိက၊ နိုငငှံတကာ ဆကဆှံရေးပညာဌာန၊ မုံရှာတကကှသိုလှ)

အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ လကရှှိ ဘာတှလေုပနှတယှေ ဆိုတာ မသိရပါဘူး။ ပှီးတော့ ဘယမှူဝါဒကို ဘယလှိုခမှှတမှယှ။ ဘယကှဏဍှကို ဦးစားပေးမယှ စသညဖှှင့ှ အရပဘှကှ အဖှ့ဲအစညှးတှေ ပှညသှူတှကေ မသိရပါဘူး။ အရာရာတိုငှး လူထုကို အသိပေးစရာ မလိုပမယှေ့ လုပငှနှးစဉှ အဆင့တှှကေ ဘယလှို၊ ပါဝငဆှှေးနှေးဖကတှှကေိုတော့ ဘယသှူဘယဝှါ စသညဖှှင့တှော့ သတငှးထုတပှှနမှှုတှေ လုပရှမှာ ဖှဈပါတယှ။ မူဝါဒကောမှရှငဟှာ ပညာရေး ပှုပှငပှှောငှးလဲမှုအတှကှ အလှနအှရေးကှီးပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ အရငကှလို ထိပတှိုကတှှေ့ဆုံမှုတှေ မဖှဈအောငလှုပဖှို့ လိုပါတယှ။

မူဝါဒကောမှရှငကှနေ လုပရှမယ့ှ အရာတဈခု ရှိပါတယှ။ အဲဒါကတော့ လကရှှိ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒကေို ပှနလှညသှုံးသပခှှငှး ဖှဈပါတယှ။ ပညာရေး ဥပဒမှော ရှေ့နောကမှညီတာတှေ ရှိပါတယှ။ သာဓကကတော့ ဗဟိုခှုပကှိုငမှှုဆိုငရှာ ပှဋဌှာနှးခကှတှှေ ဖှဈပါတယှ။ အဲဒီအခကှတှှကေို ပှငဖှို့အတှကှ ဆနှးစဈမှုတှလေုပဖှို့ လိုမှာ ဖှဈပါတယှ။ နောကတှဈခကှကှတော့ လကတှှေ့အကောငအှထညဖှောမှှု အပိုငှးတှမှော ကှုံတှေ့ရတဲ့ အခကအှခဲတှေ ရှိပါတယှ။ ဒီလိုအခကအှခဲတှဟော မူဝါဒကှောင့ှ ဖှဈတာလား၊ လူကှောင့ဖှှဈတာလား စတဲ့ အခကှတှှကေိုလညှး ဖောထှုတပှေးရမှာ ဖှဈပါတယှ။ ဒါတှကေို ပှုပှငတှာဟာ Quick-win (လကတှှေ့ အမှနအှလုပဖှှဈစတော) ဖှဈပါတယှ။

ဦးငှတေိုး (ဦးစီးအရာရှိ၊ အခှခေံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး ဝနကှှီးဌာန)

ပထမဦးဆုံး ပှောခငှတှာက အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငမှှာ ပါဝငတှဲ့ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှားရဲ့ ပညာရပဆှိုငရှာ တတကှှှမှးမှု အရညအှသှေး ပှည့ဝှသညှ ဆိုခှငှးကို အကှှငှးမဲ့ လကခှံယုံကှညပှါကှောငှး ပှောကှားလိုပါတယှ။ နောကတှဈခကှကှ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှား အားလုံးရဲ့ ကိုယကှငှ့တှရား၊ ဂုဏသှိကာတို့ကိုလညှး လေးစားကှညညှိုပါကှောငှး ပှောကှားလိုပါတယှ။ ပညာရေးဆိုတာ အားလုံးနဲ့ သကဆှိုငသှလို သကဆှိုငရှာ နယပှယအှသီးသီးရဲ့ အတှေ့အကှုံ ပှည့ဝှမှုက အဓိက လိုအပခှကှဖှှဈတယှ ဆိုတာကိုလညှး သတိပှုကှရမှာ ဖှဈပါတယှ။ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှားသညှ အခှခေံပညာနယပှယအှတှကှ ဆရာ၊ ဆရာမမှားကို လေ့ကငှ့မှှေးထုတပှေးခဲ့ကှသူမှား ဖှဈသညဟှု ဆိုသည့တှိုငအှောငှ အခှခေံပညာရေး လုပငှနှးမှားနှင့ှ အလှမှးဝေးခဲ့ကှသူမှား ဖှဈနကှပေါတယှ။

ပညာရေး ဝနကှှီးဌာန အနနှငှေ့ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒေ အပါအဝငှ KG သငရှိုး၊ ပထမတနှးသငရှိုး စသည့ှ ပညာရေးလုပငှနှးမှားကို ညှှနခှှုပမှှားမှတဈဆင့ှ သှားရောကရှှငှးလငှးခဲ့ကှသညလှို့လညှး သိထားရပါတယှ။ အဆိုပါ ပညာရေး လုပငှနှးမှားကိုအခှခေံလကှှ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ အနနှငှေ့ မှနကှနကှောငှးမှနသှော လုပငှနှးစဉမှှားကို သမာသမတကှစှှာေ ဆာငရှှကပှေးနိုငလှိမ့မှညှ ဆိုတာကိုလညှး မှှောလှင့နှပေါတယှ။

အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒေ လမှးညှှနခှကှအှရ လိုအပတှဲ့ လုပငှနှးကောမှတီမှားကို ပညာရေး ဥပဒနှငေ့အှညီ သင့လှှောသှော ပညာရှငမှှားကို အဂတိတရား ကငှးရှငှးစှာဖှင့ှ ရှေးခယှဖှှဲ့စညှးဆောငရှှကမှညှ ဆိုတာကိုလညှး ယုံကှညလှကှပှါ။ အထူးအားဖှင့ှ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒတှငှေ ဖောပှှသတမှှတှ လမှးညှှနထှားသော ဗဟိုခှုပကှိုငမှှု လှှော့ခသှော ပညာရေးစနဈကို လကတှှေ့ အကောငအှထညဖှောသှောအားဖှင့ှ ပုဒမှ ၅၈(ခ) တှငှ ဖောပှှထားတဲ့ ပညာရေး မဟာဗှူဟာမှား၊ နညှးဗှူဟာမှား၊ ပညာရေး စီမံကိနှးမှား စီမံခကှမှှား ခမှှတအှကောငအှထညှ ဖောရှာတှငှ ပညာရှငမှှား၊ မိဘကိုယစှားလှယမှှား၊ ဆရာကိုယစှားလှယမှှား၊ ကှောငှးသားကိုယစှားလှယမှှား၏ အကှံပှုခကှမှှားကို ရယူဆောငရှှကရှေးဆိုတဲ့ အခကှကှို လကတှှေ့အကောငအှထညဖှောှ ဆောငရှှကကှှလိမ့မှညဟှုလညှး မှှောလှင့ယှုံကှညနှပေါတယှ။

အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒကေို ပှငဆှငသှည့ှ ဥပဒအတှကှေ အလှှာပေါငှးစုံ ပါဝငသှော ကှားနာပှဲကို အမှိုးသားလှှတတှောကှ ကငှှးပပေးသကဲ့သို့ လညှးကောငှး၊ မကှာသေးမီက ကငှှးပပှုလုပခှဲ့သော ၂၁ ရာစု ပငလှုံညီလာခံကဲ့သို့ လညှးကောငှး ပညာရေးစနဈနှင့ှ ပညာရေး လုပငှနှးစဉမှှားသညှ ပှညသှူအားလုံးနှင့ှ သကဆှိုငနှသညှေ့ အားလှောစှှာ အလှှာပေါငှးစုံ ပါဝငသှော ပညာရေး ညီလာခံတဈရပှ ကငှှးပလကှှ အမှိုးသားပညာရေး ရညမှှနှးခကှှ မူဝါဒမှား ခမှှတပှှီး လကတှှေ့ အကောငအှထညဖှောှ ဆောငရှှကသှင့ပှါကှောငှး အကှံပှုလိုပါတယှ။ 

ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှား အနနှငှေ့ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒေ လမှးညှှနခှကှမှှားနှင့အှညီ လကတှှေ့ဆောငရှှကခှှငှးဖှင့ှ မှနမှာ့ပညာရေး ပှုပှငပှှောငှးလဲမှုကို အလငှအှမှနှ အကောငအှထညှ ဖောနှိုငမှညှ ဖှဈသညဟှု ယုံကှညပှါတယှ။ ဥပမာအားဖှင့ှ မှနမှာ့ပညာရေး သမိုငှးကှောငှးအရ ဂပှနခှတှေ ၃ နှဈတာ ကာလအတှငှး မှနမှာ့ပညာရေးကို သိသာထငရှှားစှာ ပှောငှးလဲနိုငမှှုကို ဆရာကှီး တဈယောကကှ ကှှမှးကငှပှှီး စိတအှားထကသှနသှော ပညာမငှးကှီးနဲ့ အစိုးရရဲ့ ပူးပေါငှးကှိုးစားမှုကှောင့ှ အောငမှှငစှှာ ဆောငရှှကနှိုငခှဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ ဆိုသော စကားအတိုငှး လကရှှိ ပညာရေး ပှုပှငပှှောငှးလဲမှုသညလှညှး စိတအှားထကသှနသှူတို့၏ ဆောငရှှကမှှုကှောင့ှ မနှေးအမှနှ အောငမှှငနှိုငလှိမ့မှညှ ဖှဈသညဟှု ယုံကှညမှှှောလှင့မှိပါတယှ။                                                                           

ဦးအောငကှှောသှူ (အထကတှနှးပှဆရာ၊ သကကှလ အထကတှနှးကှောငှး၊ ကဝမှို့နယှ၊ ပဲခူးတိုငှးဒသကှေီး)

ပညာရေးက နိုငငှံတဈခုရဲ့ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကမှှုအတှကှ အဓိကကတှာမို့ ပညာရေး တိုးတကလှာဖို့ နိုငငှံခစှစှိတှ ရှိသူတိုငှး မှှောလှင့ကှှမှာ ဖှဈပါတယှ။ နိမ့ကှလှာတဲ့ ကှှနတှောတှို့နိုငငှံ ပညာရေးအတှကှ ရတကမှအေးနကှသေူမှားအတှကှ ဝမှးသာစရာကောငှးစှာ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ဆိုတာကို စတငရှေးဆှဲကတညှးက စိတဝှငစှားခဲ့ကှပါတယှ။ ပညာရေး ဖောဆှောငသှူမှား ဖှဈတဲ့ ကှှနတှောတှို့ အဆင့မှှင့ှ၊ အခှခေံပညာကဏဍှ အသီးသီးမှ ဆရာ၊ ဆရာမမှား အနနေဲ့ အခှားသူမှားထကှ ပိုစိတဝှငစှားပါတယှ။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၄ မှာ ပှညထှောငစှုလှှတတှောကှ သဘောတူပှဋဌှာနှးပှီး ၂၀၁၅ မှာ ထပမှံဖှည့စှှကှ ပှောငှးလဲခကှမှှား ပှုလုပပှါတယှ။ မှှောလှင့ခှကှမှှားစှာနဲ့ ဖတကှှည့တှဲ့အခါ ကှှနတှောတှို့ တကယ့လှကတှှေ့ဘဝအရ ပှောငှးလဲစခငှှေ၊ ဖှဈစခငှတှေဲ့ အခကှအှလကမှှား အခှို့ပါ၊ အခှို့မပါဆိုတော့ စိတထှဲ သိပဘှဝငမှကလှှပါဘူး။ 

အဲဒီထဲမှာ စိတဝှငစှားစရာက အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ ဖှဲ့စညှးခှငှးပါ။ ဖှဲ့စညှးပုံ၊ တာဝနှ၊ အခနှးကဏဍှမှား ဖတကှှည့တှဲ့အခါ အတောကှောငှးမှနပှါတယှ။ ကောမှရှငကှ နိုငငှံပညာရေးအတှကှ အကှံပှုမှု၊ လမှးညှှနမှှု၊ စီမံကိနှးမှား ခမှှတမှှုမှားနဲ့အတူ ဆောငရှှကမှှာမို့ပါ။ ကောမှရှငကှ နောငအှခါ ပညာရေး ဝနကှှီးဌာနအတှကှ လမှးညှှနသှူ အတိုငပှငခှံအဖှဈ ဆောငရှှကသှှားမယ့ှ သဘောပါ။ ဒီတော့ ကောမှရှငမှှာ ပါဝငကှှမယ့ှ ပညာရေး ကှှမှးကငှသှူ ပညာရှငမှှားအား ဘယသှူတှေ မှားလဲလို့ မှှောလှင့မှိပါတယှ။ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ပှဋဌှာနှးပှီး နောကပှိုငှး ဥပဒပေါ ကိဈစရပမှှား အမှနဆှုံး ပှောငှးလဲဖှဈထှနှးလာရေး ကှှနတှောတှို့တှေ မှှောလှင့ပှါတယှ။ ဒါပမေဲ့ သိသာစှာ မဆောငရှှကနှိုငသှေးဘူးလို့ လှှတတှောမှှာ ကိုယစှားလှယမှှားက မေးကှတဲ့အခါ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ မဖှဲ့စညှးရသေးတဲ့အတှကှ နှောင့နှှေးနကှေောငှး ပှနလှညဖှှကှေားခဲ့တာကှား သိခဲ့ပါတယှ။ 

အဲဒီနောကှ မကှာမီပါပဲ အမှိုးသားပညာရေး မူဝါဒကောမှရှငှ ပါဝငသှူမှားအဖှဈ ယခုအစိုးရလကထှကှ ၂၀၁၆ စကတှငဘှာလမှာ လှှတတှောမှှ အတညပှှု ပှဋဌှာနှးပှီး ဒေါကတှာမှိုးမှင့ကှ ဥကကှဋဌှအဖှဈ သတမှှတကှာ တရားဝငှ ထှကပှေါလှာပါတယှ။ အဲဒီထှကပှေါလှာတဲ့အခါ ပထမဆုံး သတိထားမိတာက အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒအရေ ကောမှရှငရှဲ့ ဖှဲ့စညှးပုံမှာ အခှခေံပညာရေးကဏဍှမှ ပညာရှငနှှဈဦးလို့ ပါရှိပမယှေ့ အခုကောမှရှငမှှာတော့ တဈဦးမှ ပါမလာပါဘူး။ ဘာကှောင့မှှနှး မသိပါ။ ဒီအခကှလှေးက အခှခေံပညာမှ ကှှနတှောတှို့ ဆရာ၊ ဆရာမမှားအတှကှ မှှောလှင့ခှကှှ ပှောကသှှားသလို ခံစားမိပါတယှ။ နိုငငှံတောှ အတိုငပှငခှံပုဂဂှိုလှ ဖှဈသူက ပညာရေး နှီးနှောဖလှယပှှဲမှာ နိုငငှံတိုးတကဖှို့ အခှခေံပညာရေးက အရေးပါကှောငှး ဆရာ၊ ဆရာမမှားက အဓိကကကှှောငှး ထည့သှှငှးပှောကှားခဲ့ဖူးပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ ကောမှရှငမှှာ အခှခေံပညာကဏဍှ တိုးတကပှှောငှးလဲရေးအတှကှ အခှခေံပညာဌာနအတှကှ လမှးညှှနမှှု ပေးနိုငမှယ့ှ ပညာရှငှ မပါခှငှးက စိတမှကောငှးစရာပါ။ 

အခု ကောမှရှငှ ဖှဲ့စညှးပှီးတဲ့ အခှိနကှစ ကောမှရှငရှဲ့ ဆောငရှှကမှှု ပှင့လှငှးမှငသှာစှာ မတှေ့ရသေးပါဘူး။ ကောမှရှငရှဲ့ အခနှးကဏဍှအရ ပညာရေး ဥပဒပေါ အခကှမှှား အမှနဆှုံး အသကဝှငလှာရေး ကှှနတှောတှို့ မှှောလှင့နှပေါတယှ။ ပညာရေး ဥပဒပေါအတိုငှး ကောငှးမှနသှော ရညမှှနှးခကှမှှား စာရှကှ ပေါမှဟုတှ လကတှှေ့အမှနဆှုံး ဆောငရှှကရှနှ ကောမှရှငမှှ ဆောငရှှကနှိုငပှါစေ။ ကှှနတှောတှို့ ပညာရေး ဝနကှှီးဌာန အနနှငေ့လှညှး ပညာရေး တိုးတကပှှောငှးလဲရေးအတှကှ အမှိုးသားပညာရေး ဥပဒပေါအတိုငှး အမှနဆှုံး လကရှှိအရာမှားမှ ပှောငှးလဲမှု အသဈမှားဆီသို့ ဦးတညသှှားနိုငပှါစလေို့ မှှောလှင့နှလကှပှေါ။                  

နဇောကှောှ


ABOUT AUTHOR

(နေဇာကျော်)