News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ဆင့္ျမင့္ပညာဥပေဒၾကမ္း)
11-Jan-2018

အတည္ျပဳရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေနသည္။ ထို႔အတူ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ရန္လည္း ေတာင္းခံထားသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“အဲဒါက ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတာ။ သုေတသနကို အားေပးရမယ္ဆိုရင္ရၿပီ”
ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ (ကထိက၊ သမိုင္းဌာန၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)

ကၽြန္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္စရာကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပင္ဆင္မွရမယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ အဓိက လိုအပ္တာက Academic Freedom ပဲ။ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ေပါ့။ ဒီ မူၾကမ္းထဲမွာ ေရးထားတာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းေတြက အမ်ားႀကီးပါတယ္။ လြတ္လပ္တာေတြ ေဖာင္းပြေနေပမယ့္ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ မလြတ္လပ္ဘူး။ မလြတ္လပ္တာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာစရာက အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ တစ္ခ်က္ခ်င္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္အရ တကၠသိုလ္ေကာင္စီတို႔ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားေပမယ့္ သူထဲမွာဆိုရင္ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၉ မွာ တကၠသိုလ္မ်ားစုဖြဲ႔ျခင္းတို႔ ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔ ပါတယ္။ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ တကၠသိုလ္ေကာင္စီတို႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ အဲေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ ေကာ္မတီနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းရမယ္ဆိုေတာ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္က မရွိေတာ့ဘူး။ တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕ေကာင္စီက သူ႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္တယ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဗဟိုကိုသြားၿပီး ညႇိႏိႈင္းရဦးမယ္ဆိုေတာ့ ဒါက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရွိေသးတာပဲ။ ေနာက္ထပ္ ေျပာစရာက ဒီမွာဆိုရင္ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၁၈(က)မွာ ဝန္ထမ္းေတြက မိမိဆႏၵအရ ေက်ာင္းရဲ႕ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ အဲဒါက ေရာေထြးေအာင္ လုပ္ေနတာပဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တကၠသိုလ္က သူ႔ဟာသူ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသြားရင္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ဝန္ထမ္းပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဘာမွ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္စရာမလိုဘူး။ တကၠသိုလ္သည္ လြတ္လပ္ရမယ္။ 

ေနာက္တစ္ခါ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဒီ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၆ မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို စီးပြားသုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတာပါတယ္။ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၅၃ မွာဆိုရင္ စက္မႈႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ ဒီစီးပြားေရးစနစ္ေအာက္မွာ ပညာေရးစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သြတ္သြင္းထားရာ ေရာက္တယ္။ အမွန္ေတာ့ လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘက္ကို ေဇာင္ေပးသင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ေနာက္ဆက္ေျပာရရင္ သုေတသနျပဳတဲ့အခါမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳခြင့္ရွိရမယ္။ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳတာကို ကန္႔ကန္႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားဆီးမယ့္အရာမ်ိဳးေတြ မပါသင့္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပုဒ္မ ၆၂ တို႔မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ လံုၿခံဳေရးတို႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းကို အားေပးရမယ္လို႔ပါတယ္။ အဲဒါက ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတာ၊ သုေတသနကို အားေပးရမယ္ဆိုရင္ ရၿပီ။ အဲဒီဥပေဒေတြထဲမွာ ဆရာသမဂၢေတြကို ရွင္သန္ခြင့္ေပးရမယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပဋိညာဥ္အရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးရမယ္လို႔ ပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဟာ Freedom of Association ကုလသမဂၢ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြထဲမွာ လူေတြကို အသင္းအဖြဲ႔ကို ကိုယ့္ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို ဘယ္သူမွလာၿပီး ေရးဆြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအဖြဲ႔ဝင္ေတြကပဲ စည္းမ်ဥ္းကိုေရးဆြဲတာ ျဖစ္တယ္။ ခုဟာက ပဋိညာဥ္စာတမ္းက အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီဟာက မျဖစ္သင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီပဋိညာဥ္စာတမ္းက မထြက္ေသးဘူး။ မထြက္ေသးတဲ့ ဒီပဋိညာဥ္စာတမ္းေတြက တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔အစည္းကိုအားေပးတဲ့ စာတမ္းေတြမဟုတ္ဘူး။ 

ဒီစာတမ္းေရးမယ္ဆိုလည္း ဒီစာတမ္းမွာ ဘာေတြပါသင့္လဲဆိုတာ ဒီသမဂၢေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေရးဆြဲရမယ္။ ခုဟာက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ သမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ဆိုတာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းေတြ ဘာေတြမလိုအပ္ဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသည္ဆိုရင္ရၿပီ။ ၿပီးေတာ့မွ ပဋိညာဥ္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ဆရာမ်ားသမဂၢေတြ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢေတြ ပါဝင္ခြင့္ေပးရမယ္။ အဲလိုေရးဆြဲမွသာ ဒီဟာေတြက ေရရွည္တည္တံ့မွာ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေအာက္ကို ေရာက္ေနတယ္။ အခန္း (၇) မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံ အကဲျဖတ္ေကာ္မတီဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီတို႔ အမ်ိဳးသား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီတို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတို႔ ဒါေတြ အကုန္လံုးက အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေအာက္မွာပဲရွိတယ္။ ၂၀၁၄ မွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ အဲဒါကို အကုန္လံုးက မႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ဇြန္လမွာ ျပန္ထုတ္ျပန္ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္ခဲ့တာထဲမွာလည္း ျပင္ဆင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေရာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒေရာမွာ ျပင္ဆင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာ ၾကားထဲမွာထပ္ၿပီး အေျခခံပညာဥပေဒေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒေတြကို ထပ္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ျပင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။                      

“ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ အေျခခံမူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေကာင္းပါတယ္”
ဦးဘိုေလး (ကထိက၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ မံု႐ြာတကၠသိုလ္)

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖတ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီမူၾကမ္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လက္ထဲကို မေရာက္ေသးဘူး။ အမ်ားစုကလည္း ဒီမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမေတြလက္ထဲမွာ စာအုပ္အေနနဲ႔ သီးသန္႔ မရွိပါဘူး။ အြန္လိုင္းကျဖစ္ျဖစ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာျဖစ္ျဖစ္ တင္တဲ့ဟာေလးကို အၾကမ္းဖ်င္း ဖတ္ၾကရတာပဲ။ ဒါေတာင္မွ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေလာက္ ဖတ္ၾကတာ။ ကၽြန္ေတာ္လက္ထဲမွာလည္း မူၾကမ္းမရွိဘူး။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေတြ႔တဲ့ဟာေလးကို မွတ္ထားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေရးဆြဲထားတဲ့မူၾကမ္းက ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ဟာေရာ လမ္းစဥ္ေတြေရာက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းပါတယ္။ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ ပါေနလို႔ ၂၀၁၅ မွာ ျပင္ဆင္လိုက္တယ္။ ခု ၂၀၁၆ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းက အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေရးထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အခန္း (၂) မွာဆိုရင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ေကာင္းတယ္။ အခန္း (၃) က အေျခခံမူေတြလည္း ေကာင္းတယ္။ ခုက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ရွိရမယ့္မူဝါဒေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ဒီမူၾကမ္းမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ အေျခခံမူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ရယ္လို႔ သိပ္မရွိဘူး။ တစ္ခုရွိတာက အခန္း(၇) မွာဆိုရင္ အရည္အေသြး အာမခံမူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာမခံတဲ့ စိစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႔ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ဘယ္လိုစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္မလဲ၊ သူတို႔ေတြကေရာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြလဲဆိုတာ ဒီအဆင့္ျမင့္ဥပေဒ မူၾကမ္းထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မပါေသးဘူး။ ဒါက မူၾကမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္တင္မွပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ထင္တယ္။ အဲဒီမွာ အရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုစံႏႈန္းသတ္မွတ္မလဲဆိုတာ တစ္ခါတည္း ထည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး အခန္း (၈) မွာ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမွာ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ (ခ)နဲ႔အညီဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက စီမံေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုၿပီး ပါတယ္။ အဲဒီ ၅၇ (ခ)အရဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားေသာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီေတြပါ တြဲဖတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေကာင္းတာေပါ့။ ခုေလာေလာဆယ္ေျပာရရင္ စိတ္ကူးနဲ႔ ေကာင္းႏိုင္တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာ။ 

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ဥပေဒနဲ႔ ေလ့လာ သံုးသပ္သေလာက္ ဥပေဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နည္းဥပေဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူဝါဒေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးရင္ ေနာက္က လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ဖို႔အပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းႏိုင္တယ္။ ခုလည္း ဒီမွာပါလာတယ္။ ခ်မွတ္ထားတာေတြက အကုန္လံုးနီးပါး ေကာင္းတယ္။ ပညာေရးေလာကနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီး၊ ညႊန္မွဴးေတြအဆင့္ေတြကစၿပီး ၂၀၁၆ ဒီအဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာပါတဲ့အတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ခ်မွတ္ထားတာေတြနဲ႔ လိုက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ အေကာင္းဘက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔တဲ့ စိတ္အားေကာင္းလာမွသာ ဒီဟာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တကၠသိုလ္ေတြမွာ ရာထူးေျပာင္းတာ၊ ေရႊ႕တာ၊ ရာထူးတစ္ဆင့္ ႏွိမ့္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ေက်ာင္းနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာသင့္တယ္ဆိုၿပီး ေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုတာေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္တယ္။ 

“ဆရာတို႔က ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ မၾကည့္ဘူး”
ဦးေနလင္းေဝ (နည္းျပ၊ ျမန္မာစာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အကုန္လံုး ဖတ္ၾကည့္ရသေလာက္ကေတာ့ အကုန္လံုးလိုလိုက လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ေရးဆြဲထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႔ သံုးၾကည့္ၿပီးမွ ဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္က ဘာလဲ၊ ဒီ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ နည္းဥပေဒက ဘာလဲ၊ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္အရ  အလုပ္ေတြက ဘယ္လိုေတြလဲဆိုတာသိမွ အဆင္ေျပမယ္။ ျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္က ဒီဥပေဒေတြဆိုတာက လက္ေတြ႔အသံုးခ်ၾကည့္မွ သိႏိုင္မယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ၆၆ (ဃ) ဆိုရင္ ဒီဥပေဒက တစ္ဖက္သား မထိခိုက္ေအာင္ ေရးဆြဲထားေပမယ့္ ခုက်ေတာ့ တစ္ဖက္ကိုကာကြယ္ရင္ တစ္ဖက္ကိုထိခိုက္တယ္။ ဆရာေျပာခ်င္တာက ဒီဥပေဒေတြက ေရးတုန္းကေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ေရးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးမယ့္ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ဘဝ အဆင့္အတန္းက ဒီဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သလဲဆိုတာ ၾကည့္ၿပီးမွ သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ခုကေတာ့ ေက်ာင္းသားအတြက္ေရာ ဆရာေတြအတြက္ေရာ အကုန္လံုး ဘက္ေပါင္းစံုက ေထာင့္စိေနတယ္လို႔ ဆရာယူဆတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ဆရာအေနနဲ႔ေတာ့ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုတာ မရွိေသးဘူး။ ဥေပဒတစ္ရပ္ဆိုတာ က်င့္သံုးလိုက္မွ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ေတြ႔မွာ။ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ဥပေဒေတြက ျပင္ဆင္ဖို႔မလြယ္ဘူးဆိုေပမယ့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ ထြက္လာတယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြ အားေကာင္းေနသေရြ႕ ကာလပတ္လံုး ျပင္ဆင္ဖို႔လြယ္တယ္။ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ယူရမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ မျပင္ဆင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေၾကာက္မေနဘူး။ ဒီဥပေဒကို ရဲရဲက်င့္သံုးၾကည့္။ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကတစ္ဆင့္ ျပန္ျပင္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီဥပေဒေတြက အရမ္း ေကာင္းလြန္းတယ္။ ေရးဆြဲထားတာ ေထာင့္စိေနတယ္။ 

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဆရာတို႔က ႏိုင္ငံေရး အျမင္နဲ႔မၾကည့္ဘူး။ ပညာရွင္အျမင္နဲ႔ၾကည့္တာ။ ဆရာတစ္ေယာက္၊ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၾကည့္တယ္။ ဥပမာ - ဒီလြတ္လပ္ခြင့္ကို အရမ္းေပးလိုက္ရင္လည္း ဆရာေတြကို ေက်ာင္းသားေတြက ပညာရသင့္သေလာက္မရဘဲ ေနလိမ့္မယ္။ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ အားေပးမလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေျပာတာက စာ႐ြက္ေပၚမွာေတာ့ အရမ္း ေကာင္းေနတယ္။ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ေကာင္း မေကာင္းဆိုတာေတာ့ လက္ေတြ႔ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးတဲ့သူေတြေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနတာေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာပဲ အားျပဳေနၾကတယ္။ ဒီဥပေဒက တခ်ိဳ႕ဆရာမ်ား သမဂၢလက္ထဲ ေရာက္တယ္လို႔ ၾကားထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာကလည္း အေျခခံပညာ ဥပေဒၾကမ္းကလြဲလို႔ ထြက္မလာေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ကို ေက်ာင္းသားေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းထားတာရွိတယ္။ ၂၀၁၅ ၊ ၂၀၁၆ ေလာက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္ဆိုၿပီး ေတာင္းထားတယ္။ တကၠသိုလ္ပညာေရး ပဋိညာဥ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဆီကေရာ ေက်ာင္းသားေတြဆီကေရာ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းထားတယ္။ ဒီဥပေဒကို သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာလာရင္ေတာ့ ဆရာေတြေလာကမွလည္း စိတ္ဝင္စားလာမယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ျမဇာျခည္သင္း