News

30-Dec-2016

တရုတ္ UWSA
‘ဝ’ ျပည္နယ္ဆီ ဦးတည္ေနေသာ နဂါးႀကီး၏ ေျခလွမ္းမ်ား
Asian Correspondent တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေဆာင္းပါး၏ သေဘာကို ေပၚလြင္ေစရန္ မူရင္းအသံုးအႏႈန္း အတိုင္းသာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေလးထားသည့္ ေပၚလစီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္သည့္ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသသို႔ အေရာက္လွမ္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ (ေဒသ) ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အား သုံးေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီညႊတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုက အေနာက္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) အကူအညီေပးေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ျမန္မာအေခၚအေဝၚအရ အထူးေဒသ ၂ ဟု တရားဝင္ သုံးႏႈန္းေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ အ႐ြယ္ပမာဏခန္႔ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၆၀၀,၀၀၀ ေနထိုင္သည္။ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေအာက္တိုဘာလတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနီးကပ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့သည္။

‘ဝ’ ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ားစြာ ရွိၿပီး တ႐ုတ္မန္ဒရင္းစာ အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ လမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ ထင္သာျမင္သာ ရွိလြန္းလွသည္။ 

‘ဝ’ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈ အေၾကာင္းကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ ‘ဝ’ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဇာင္ဂူအန္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းကို ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းပဲ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ယင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုေနျခင္း ရွိသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

မ်က္စိမ်ားႏွင့္ နားမ်ား

‘ဝ’ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး လိုယူ႔အား ‘ဝ’ ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အေျမာက္အျမား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ စြပ္စြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးၾကည့္ေသာအခါ သူ၏ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ‘ဝ’ သတင္းဗ်ဴ႐ိုမွ ဝန္ထမ္းက ေမးခြန္းကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။

“ေမးခြန္းကို မေန႔က ေျဖၿပီးခဲ့ၿပီးၿပီေလ” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက သတင္းဗ်ဴ႐ို သတင္းေထာက္ ယီဖန္းက ဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ ဇီက်န္းျပည္နယ္ကေန ေရာက္ရွိလာသည့္ ဝန္ႀကီး၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ခ်ီခ်န္းက “မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရက ေအဂ်င္စီမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ တ႐ုတ္ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။  

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာ ႐ိုက္တာ၏ ပထမဦးဆုံး ခရီးစဥ္အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရွင္းလင္းမႈမ်ဳိး ခဏခဏ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ စစ္တပ္ကို ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းမွသည္ မက္သာဖီတမင္း မူးယစ္ေဆးဝါးထိ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားကို ‘ဝ’ ဝန္ႀကီးက အနည္းငယ္သာ ေျပာၾကားေသာ္လည္း အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးက အမ်ားစုကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ 

၎တို႔ႏွင့္ (႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ဆုံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ပန္ဆန္းၿမဳိ႕ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနေသာ) အျခားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက သူတို႔ဟာ ‘ဝ’ အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးေနျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနသည္ကို ၎တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိေနသည္။ 

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အျခားေသာ ‘ဝ’ အစိုးရ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မ်က္စိနဲ႔ နားေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ မည္သည့္ထိေတြ႔မႈမ်ဳိးကိုမဆို သတိႀကီးႀကီး ထားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ယင္းကိစၥအေပၚ အေလးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဒါသမျဖစ္ေအာင္လည္း ေနထိုင္ျပဳမူပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။ 
ဝါရွင္တန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အားလုံးအျပင္ ‘ဝ’ ပိုင္နက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားတိုင္း၊ NGO တိုင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သိေအာင္ အစီအရင္ခံစာ တင္ရသည္ဟု သူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

႐ိုက္တာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ ဌာနက “အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမကို အစဥ္တစိုက္ အေလးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိုလည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳပါဘူး” ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ပြင့္လင္းလာျခင္း

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ခြဲထုတ္လိုက္သည့္အခါ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ကို ၁၉၈၉ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈတြင္ မရွိေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ကို UWSA က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

‘ဝ’ အစိုးရ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္အား ‘ဝ’ ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈသည္ ရွားရွားပါးပါးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစိုးရသစ္အား ရည္႐ြယ္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ဖို႔ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္အခါ ‘ဝ’ အပါအဝင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရးသည္ သူ၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ 

UWSA သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္မျဖစ္ပြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး UWSA ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက မက္တာဖီတမင္း မူးယစ္ေဆး အဓိက ထုတ္လုပ္ေနသည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ ျငင္းဆိုထားသည္။  

‘ဝ’ အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ညီရန္က “အခုအခ်ိန္ဟာ တံခါးဖြင့္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးက အခုေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္ဖို႔ အခြင့္အခါေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ၎၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကစားေနမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၎င္း၏ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး (ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္မႈမ်ား ဖယ္ရွားလိုက္သည့္အခါ အေနာက္ႏိုင္ငံရွိ ၿပဳိင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားက မိုင္းတူးေဖာ္ေရးကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၎၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း ကာကြယ္လိုသည္။ 

လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ IHS-Jane's ၏ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္သူ အန္ေထာ္နီေဒးဗစ္က “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၎ရဲ႕စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္နဲ႔ လုံၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကစားပြဲကို ကစားေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၎ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အေနာက္နဲ႔ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားထားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းမီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ကစားပြဲမွာ UWSA ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကိုင္ထားတဲ့ အႀကီးမားဆုံးေသာ မီးစျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ 

‘ဝ’ ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ေရာ္ဘာနဲ႔ ခဲမျဖဴကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳမ်ားအေပၚ အဓိက မွီခိုေနရပါသည္။ 

အစိုးရ ရာထူးေနရာမ်ား ရယူျခင္းအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ (အဓိကအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္ျပည္နယ္က) ေဒသ ေစ်းကြက္မ်ားကို စိုးမိုးထားၿပီး ‘ဝ’ အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကေလးမ်ားကို တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကကာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းသည့္အခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ကုသမႈ ခံယူၾကသည္။ 

‘ဝ’ ျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ နန္းသစ္ၿမဳိ႕နယ္က ခ႐ိုင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခ်ဴခ်န္ဟြန္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စားတဲ့ အစားေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝတ္တဲ့ အဝတ္အစားေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သုံးတဲ့ အသုံးအေဆာင္ေတြ အားလုံးဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လာတာခ်ည္းပါပဲ။ စေနမနက္တိုင္းမွာ လယ္သမားေစ်း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလုံးေသာ ေစ်းေရာင္းသူေတြဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေစ်းသည္ေတြခ်ည္းပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။ 

IHS-Jane’s Defence Weekly တြင္ ေရးသားသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ‘ဝ’ သို႔ လက္နက္အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္ဟု မ်ားမၾကာမီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အစပထမတြင္ ဒီသတင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေသာ ‘ဝ’ ဝန္ႀကီးက ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ား အခ်ဳိ႕ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ ‘ဝ’ ျပည္နယ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ စစ္တပ္သံုးယာဥ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ငယ္မ်ားကိုလည္း လာအိုႏိုင္ငံက တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီက ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ယင္းလက္နက္မ်ားထဲမွာ ႐ိုင္ဖယ္မ်ားနဲ႔ အေျမာက္ ပါဝင္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိတ္ဆိုးမွာကို မလိုလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ‘ဝ’ ကို လက္ နက္ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိဘူးဟု ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္း (သို႔မဟုတ္) ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဆိုးက်ဳိးမျဖစ္ေစေသာ အျခားႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိကာကြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေပၚ အက်ဳိးမ်ားေစတဲ့ လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း မူဝါဒအတိုင္း ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဝယ္ယူတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိုလည္း ဝင္ေရာက္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳပါဘူး” ဟု ႐ိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားသည့္ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

Ref: China extends reach into Burma’s reclusive Wa state by Asian Correspondent

F-06FOLLOW US