News

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အနာဂတ္ ခေရာင္းလမ္း
ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ က်င္းပေသာ UPC (ေခၚ) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ NLD အစိုးရအတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္”အရ UPC ကို ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ UPC တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ဝ  ပါဝင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

NLD အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ UPC ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္ လတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အက်ယ္အျပန္႔ သေဘာေဆာင္ၿပီး ပါဝင္မႈလည္း ေကာင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ေသာအေျဖ မထြက္ခဲ့ပါ။

ဒုတိယအႀကိမ္ UPC ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်င္းပရန္ရက္ကိုမူ အလြတ္သေဘာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ UPC ကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ JICM အစည္းအေဝးတြင္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာတူလွ်င္ ဤရက္တြင္ က်င္းပႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရကလည္း မျဖစ္မေန က်င္းပရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားပံုရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္သည့္အေပၚ သံသယ ျဖစ္မိပါသည္။

အကယ္၍ UPC မွ တိက်ေသာ ရလဒ္မ်ား မရလွ်င္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔အေပၚ သံသယ ဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ NCA မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္ ပို၍ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကိုပါ ထိခိုက္သြားႏိုင္ပါသည္။

UPC ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အစိုးရအတြက္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဒြိဟျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔အား NCA မထိုးဘဲ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္မႈ ေပးသင့္သလား သို႔မဟုတ္ လံုးဝ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ထားခဲ့မလား။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္လည္း UPC မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အားေလ်ာ့ေစလိမ့္မည္။

UPC ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အစိုးရသာ ျပႆနာျဖစ္မည္မဟုတ္၊ NCA ထိုးထားေသာ အဖြဲ႔  ရွစ္ဖြဲ႔သည္လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ UPC အဆင္ မေျပလွ်င္ ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနရသည့္ အခန္းက႑ကို ျပန္ၾကည့္ေပမည္။ အက်ိဳး ရွိ မရွိ စဥ္းစားရေပမည္။

NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈကို ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကာလမ်ားအတိုင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ကာ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ လက္မွတ္ထိုးမည္ ဆိုလာေသာ NMSP (မြန္)၊ KNPP (ကယား (သို႔) ကရင္နီ)၊ ANC (ရခိုင္)၊ LDU (လားဟူ) ႏွင့္ WNO (ဝ) စေသာအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔ကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္သည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။

NLD အစိုးရအေနႏွင့္ မတ္လကုန္တြင္ အာဏာရ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယင္းအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု တိုင္းျပည္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔က လက္မွတ္ထိုးမည့္ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါးဖြဲ႔လက္မွတ္ထိုးမည့္ကိစၥ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

NMSP ႏွင့္ KNPP တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ယင္းအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔မွာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဆိုသလို NCA ထိုးရမည္ကို နားလည္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အေပးအယူတစ္ရပ္ (Package deal) ကိုရယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ယင္းအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔လံုးသည္ UNFC ၏ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ KIO (ကခ်င္) ႏွင့္ SSPP (ရွမ္း-ေျမာက္) တို႔လည္း ပါဝင္ေနရာ ယင္းအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ပါဝင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ANU, LDU ႏွင့္ WNO တို႔အား  နယ္ေျမမရွိျခင္း၊ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစပထမတြင္ ၎တို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးဖြဲ႔ လံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က သင့္ေတာ္ေသာ အေပးအယူ တစ္ခု ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဧၿပီလမကုန္ခင္ ေတြ႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ မရလွ်င္ေတာင္ နားလည္မႈ ရရွိလွ်င္ပင္ အစိုးရ၏ UPC က်င္းပေရးအတြက္ တြန္းအား ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီး အေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ “ဝ” ျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးအရ မၾကာေသးမီကပင္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။

UWSA အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အေနအထားကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔မွ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားကို  အၿမဲတိုက္ခိုက္ေနခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အမ်ားအျပားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မူဆယ္ကို တိုက္ခိုက္မႈသည္ အရွိန္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ UWSA ႏွင့္ေပါင္းကာ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ”ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တပ္ေပါင္းစုတစ္ခုအျဖစ္ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ႏွင့္ေတာ့ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနဦးမည္။

UWSA ဦးေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ တသီတတန္းႀကီး ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္။ NMSP ႏွင့္ KNPP စေသာအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မတူညီမႈမ်ား ရွိသည္။ UWSA ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တို႔သည္ NCA ကို ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ညႇိႏိႈင္းလိုသည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NCA ၏ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္း၍မရဟု နားလည္ထားၿပီး “ဝ”ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ မဆန္ဟု ယူဆထားသျဖင့္ NCA အေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၎တို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းေသာေၾကာင့္ပင္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ JICM အစည္းအေဝးတြင္ NCA ကိုျပင္ရန္ လက္မခံေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ယင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈနည္းပါး႐ံုသာမက အစိုးရ၏ ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔သည္ အေတြ႔အႀကံဳနည္းၿပီး Teamwork ႏွင့္ ညီညြတ္မႈလည္း  နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အကူအညီေပးသည္ဟု မၾကာခဏ စြပ္စြဲခံေနရေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ မၾကာေသးမီ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သံတမန္နည္းအရ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ မူတည္၍လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္အနီး တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးရသည္မ်ားကို မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးမည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္လာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ညီညြတ္မႈကို ျပလိုၾကသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္၊ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ားသည္ ပို၍ခက္ခဲၿပီး အေျဖရရန္လည္း ပို၍ ၾကာတတ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္  မယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုတိုးပြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ စိတ္ရွည္ရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဇာတ္လမ္းက မဆံုးေသးပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ခြဲထုတ္၍ မရပါ။

NMSP ႏွင့္ KNPP ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းကလည္း ေတာင္ပိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္။ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔က တင္းမာမႈကိုျပလွ်င္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ကလည္း တင္းမာမႈကို ျပလိမ့္မည္။ ၎တို႔ခ်င္းလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၏ တိုးတက္မႈကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုေပမည္။

ယင္းအေျခအေန အားလံုးသည္ အစိုးရ၏ ၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွစ္အျဖစ္ စဥ္းစားခ်က္ကို အားနည္းသြားေစလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္၍ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။

ေအာင္ႏိုင္ဦး

(“ေအာင္ႏိုင္ဦး”သည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား”စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝသူ ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာ)FOLLOW US