News

25-Mar-2017

အစိုးရ NLD
တစ္ႏွစ္သား အစိုးရ
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ လက္ရွိအစိုးရကို သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေနၿပီျဖစ္ရာ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕က ေဘးလူအျမင္ ေရးပါဦးဆိုသည့္ အတြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အကဲျဖတ္လိုက္ပါသည္။ 

ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရအျဖစ္ ပထမဆုံး တာဝန္ယူလိုက္ျခင္း၊ အာဏာအလႊဲအေျပာင္း ညင္သာျခင္း၊ အာဏာကို စု႐ုံးတည္ေဆာက္လာႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း Working Relationship သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ အတိုက္အခံဘဝမွသည္ အစိုးရအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အစတြင္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ အစိုးရဖြဲ႔ရာတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ ေခါင္မ်ားခ်ည္း မရခဲ့ဘဲ ဝန္ႀကီးနာမည္ စာရင္းေပးခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ သုံးေလးဌာန ယူလိုက္ရသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အစိုးရ Executive Branch အခ်ဳိ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထင္သေလာက္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳ လည္ပတ္ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲအပ္လုပ္ကိုင္ေစပုံ ရေသာ္လည္း သူ႔ထံသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳရန္ ျပန္ျပန္ေရာက္လာျခင္း၊ သူ႔အရိပ္အကဲကို ၾကည့္ေနပုံရျခင္းတို႔ ေတြ႔ရသည္။ 

အစိုးရ၏ ေၾကညာထားေသာ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ရလဒ္မ်ား ေရာႁပြမ္းေနသည္။ ၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပျခင္း၊ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က စခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ရန္ပင္ ခက္ေနျခင္း၊ ေသနတ္သံမ်ား ပိုညံလာျခင္းတို႔သည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လည္ပတ္မႈ ေကာင္းေနေသာ္လည္း အတိုက္အခံ အသံတိတ္သေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတိုက္အခံေနရာမွ အသုံးေတာ္ခံေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ရာ ေရရွည္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္  နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာေရးတြင္ တာထြက္ေကာင္းသည္။ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံရိပ္ ေပါင္းသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ႀကိဳဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူလက္ခံသည့္ အစိုးရ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု တ႐ုတ္က သေဘာေပါက္ကာ ႀကိဳဆိုသလို အေနာက္အုပ္စုႏွင့္နီးသူ pro-west  အျဖစ္ သတိထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွလြဲလွ်င္ ပထမဦးဆုံး ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္သို႔ ထြက္သြားရာ အေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္သာ အျဖစ္မ်ားရာ တ႐ုတ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမန္မာ လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အိုဘားမား၏ လက္က်န္လမ်ားတြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း ယခုသမၼတ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ အိုဘားမား လက္ထက္ေလာက္ ေႏြးေထြးရန္မရွိ။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုဆႏၵျပပြဲတြင္ နာမည္တပ္ကာ စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္လာရာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အၾကား အစဥ္အလာ မရွိေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္  စင္းလုံးေခ်ာနီးနီး ျဖစ္ေသာ ပထမႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးတြင္ ဆူးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖိအားမ်ားစြာ ခံေနရရာ ေနာင္တြင္လည္း ထို႔ထက္ပင္ ဖိအားဒဏ္ခံရဖြယ္ ရွိသည္။ 

စီးပြားေရးသည္ ကနဦးတြင္ အေလးေပး မခံရေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အထေႏွးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတည္းက ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ အကူးအေျပာင္း မေသခ်ာမေရရာသည့္ အတြက္ အသာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသျဖင့္ စီးပြားေရး ေႏွးသြားသည္။ ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာရၿပီး ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း စီးပြားေရးမူဝါဒ မပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အသစ္ျပင္ဖြဲ႔ရန္လည္း လႏွင့္ခ်ီ ၾကာသြားၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္လိုက္ရသည့္အခါတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုတြန္႔သြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ စီးပြားေရးကို ႏႈတ္အားျဖင့္ အားေပးလာသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒသစ္ ၁၂ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း မရွင္းလင္းဟု လူအမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည့္အတြက္ မူဝါဒမ်ားကို ထပ္မံရွင္းလင္းရသည္။ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရသစ္ တက္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို လႈပ္ႏိႈးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္လိုက္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခြင္လုံး တန္႔သြားၿပီး စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးပါ  ထုံထိုင္းသြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို  ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္သည္။ ဒုသမၼတ ဦးေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ ေတြ႔ဆုံသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ္လည္း လူစုံႏွင့္ေတြ႔ရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ဥပေဒမ်ားစြာကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည္။ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လူမ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မွာ စီးပြားေရးျဖစ္ရာ စီးပြားေရးကို ယခုထက္ပိုၿပီး ဖိရန္လိုသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တံခါးဖြင့္သေဘာ ေဆာင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိတ္ခ်င္ကာခ်င္ေသာ သေဘာမ်ား ေတြ႔ရရာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအေျခခံ အယူဝါဒကို မွန္းဆရန္ ခက္ခဲေနသည္။ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္၊ ဦးစားေပး သုံးစြဲမည့္ နယ္ပယ္တို႔ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ရာ ေကာင္းလွ်င္လည္းကိုယ္၊ ညံ့လွ်င္လည္း ကိုယ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းႏိုင္လွ်င္ ေရရွည္ေရာ ေရတိုပါ အက်ဳိးမ်ားမည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ ဖြင့္ေပးႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တို႔ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ မ်ားစြာ စီးဝင္လာႏိုင္သည္။ 

ပထမႏွစ္သည္ အစိုးရတက္စ အကဲခတ္ေန ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးရေသာ အခ်ိန္ဟုဆိုလွ်င္ ဒုတိယႏွစ္သည္ အစြမ္းျပရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ 

ေဇယ်သူFOLLOW US