News

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္ တစ္ႏွစ္အၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွိန္အဝါ ေလ်ာ့ပါးလာသလား

Bertil Lintner ေရးသား၍ NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးစြာ ကခုန္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ မဲမ်ားကို ေရတြက္ရာတြင္ NLD ပါတီ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုကာလသည္ NLD ပါတီ အႏိုင္ရေသာ္လည္း ရလဒ္ကို တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ၿပီ။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ကလည္း အေနာက္ကမၻာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုေနေသာေၾကာင့္ ယခင္ကဲ့သို႔ ကလိမ္ကက်စ္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ေနရာ မရွိေတာ့ေပ။

ယခင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း လက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္က အမည္ခံ ဆႏၵ ခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒအရ မိသားစုအတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံသား ခံယူထားသူ ရွိပါက သမၼတ ရာထူးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္း မရွိဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကို ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္မလာႏိုင္ေၾကာင္းကို လူတိုင္းက သိရွိထားၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ သူမအတြက္ သီးသန္႔ ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီလက အာဏာ ရလာေသာ အစိုးရသစ္၏ တကယ့္ ေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယခုအခါ တိုင္းျပည္အတြင္း အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၃၀၊ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အမ်ားစု အၾကားတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၎တို႔သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစု ကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔အတြက္လည္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပံုစံထက္ ပိုေသာ ဆႏၵခံ ယူပြဲအျဖစ္ ပိုမို ထင္ဟပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရး က႑ အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ယခင္ အာဏာရွင္ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာေၾကာင့္ NLD ပါတီက လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၎၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ မဲေပးၾကရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ အစိုးရသစ္ထံမွ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အရာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမင္ေနရေသာ အရာမ်ားမွာ ယခင္အတိုင္း ထူးမျခားနားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္ပြဲသည္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထိုေဒသတြင္ ဂ်က္ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ ယာဥ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ဩဂုတ္လက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္လည္း ရလဒ္ အနည္းငယ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံထားၿပီး အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္သည္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအား လက္နက္ ခ်ခိုင္းေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာသကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ စတင္မႈ မဟုတ္ဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအၾကား ေသြးထြက္သံယို ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ ေနသည္။ 

မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ စီးပြားေရး က႑ တိုးတက္ေရးမွာလည္း သိသာ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ေပၚမႈ မရွိေသးေပ။ စက္တင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဝါရွင္တန္ ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး  ယခုလအတြင္း ဂ်ပန္ခရီးစဥ္တြင္လည္း ငါးႏွစ္အတြင္း  ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၃ ဘီလီယံ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကို အေလာ သံုးဆယ္ မရွိၾကျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဂ်ာမန္ ကုမၸဏီ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit က ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ္လည္း “လက္ရွိ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္း အပါအဝင္ ဥပေဒပိုင္း မူေဘာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၏ ေနာက္တြင္ ျပတ္က်န္ေနခဲ့သည့္အျပင္ ဘဏ္စနစ္သည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ အားလံုးထဲတြင္ တိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၾကားခံ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ျပည့္မီမႈ မရွိေသး”ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အၿမဲတမ္း ျပတ္ေတာက္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား၊ ညံ့ဖ်င္းေသာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေခါင္ခိုက္ေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္တြင္ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသာ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

NLD ၏ ၂၀၁၅ ေအာင္ပြဲအၿပီး မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းသည္ သဘာဝ မက်ဟု ေစာဒက တက္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀ဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္ တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ တပ္အာဏာ တည္ၿမဲေရးကို အာမခံခ်က္ ရွိေစရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ က႑ကို ရယူထားသည္။ အေရးပါေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံု တစ္ပံုကို ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ အစိတ္သားဟူေသာ ေဝါဟာရအသစ္ တိုးလာခဲ့သည္။

အေျခခံ ဥပေဒ၏ အေရးပါေသာ စာပုဒ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံု သံုးပံု၏ ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္ေသာ အခ်က္သည္ လက္ရွိ အေနအထားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ မွန္သမွ်အေပၚ တားဆီးရန္ ဗီတိုအာဏာကို တပ္မေတာ္အား ေပးအပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာဏာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ အစိုးရ အပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အမိန္႔ကို လက္ခံျခင္း မရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အလြန္ ဂ႐ုတစိုက္ ဟန္ခ်က္ ထိန္းရေသာ ဂိမ္းကို စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ထိန္းေက်ာင္းေနရသည္။ ျမန္မာ့လူထု ေခါင္းေဆာင္သည္ သူမ၏ဖခင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကို သူမ မည္မွ် သံေယာဇဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ရင္း သူမ၏လမ္းစဥ္မွ ေခ်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို သူမ၏ဖခင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားေသာ အာဏာႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ ေရာယွက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ကာလအတြင္း လူလားေျမာက္လာေသာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ကႏွင့္ လံုးဝ တူညီမႈ မရွိေတာ့ေပ။

ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကို ႏွစ္သိမ့္ရင္း လမ္းေခ်ာ္လြန္းသြားၿပီဟု တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအၾကား သတ္မွတ္ ယူဆလာၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ လူငယ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေနာ္စတယ္လာက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္ရတာ ကြ်န္မေတာ့ ေမာလာၿပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“စစ္တပ္က သူ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ၿပီ။ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြဆီက တစ္ခ်ိန္က သူရခဲ့ဖူးတဲ့ ေထာက္ခံမႈေတြလည္း ဆံုး႐ံႈးကုန္ၿပီ”ဟု ေနာ္စတယ္လာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

ဗမာလူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဇာတ္လမ္းထဲမွ မျမဝင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္။ ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရသူ မျမဝင္းသည္ သူမကို လာကယ္ေသာ ပုလိပ္ဘက္သို႔ မပါဘဲ ျပန္ေပးဆြဲသူ ဓားျပဗိုလ္ဘက္သို႔ လိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူမသည္ ယခုအခါ စစ္တပ္ လႊမ္းမိုးေသာ ေခတ္ကို အဆံုးသတ္လိုေသာ ျပည္သူမ်ားထက္ သူမကို ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ အရွက္မဲ့စြာ ဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ကာ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ၏ အရွိန္အဝါမွာမူ တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးလာေန ၿပီျဖစ္သည္။ ေနာ္စတယ္လာက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ အသစ္ကို စတင္ရေတာ့မယ္ ထင္တယ္”ဟု အေျပာင္အျပက္ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လမ္းမ်ားေပၚတြင္ NLD ပါတီ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ခါးသီးေသာ အမွန္တရားသည္ ပံုေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျခစားခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စစီ ဖြာဆန္ႀကဲေနေသာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းထက္ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ရျခင္းက ပိုမို လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သား အစိုးရစစ္စစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ယာဥ္ေမာင္း ထိုင္ခံုတြင္ တပ္မေတာ္က ဒ႐ိုင္ဘာ ေနရာကို ယူထားဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။ FOLLOW US