News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

ျမန္မာအစိုးရ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္က်ၿပီေလာ (၁)

ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ ေရးသား၍ ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး United States Institute of Peace and the Albright Stonebridge Group တြင္ အႀကီးတန္း အႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ ေရးသားထားေသာ Myanmar’s government—time for course correction၊ ကို ခြၽန္ထူးဟန္က ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) သမိုင္းတြင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိမႈ ယခုမတ္လကုန္ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခါသမယသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကြၽတ္ အတိုင္းအတာျဖင့္ (ထိုစဥ္က) အတိုက္အခံ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့မႈအေပၚ အစြမ္းကုန္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးတို႔အတြက္ ရာစုႏွစ္တစ္ခု၏ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ခန္႔မွ် ႀကဳိးပမ္း႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိခဲ့ေသာ ဆုလာဘ္ (အေျဖ) ႀကီးကို မည္သို႔မွ် ေမ့ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ရာထူးတာဝန္ ၿပီးဆုံးကာ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ အေစာပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကို ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရသည့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္လည္း အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ NLD အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္လြန္းလွသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အတိုက္အခံျပဳရမႈႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႀကီးတစ္ရပ္ လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမႈတို႔ အလြန္အမင္း ကြဲျပားျခားနားလွသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အစိုးရဝန္ႀကီးရာထူး ေနရာမ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရး၊ အစိုးရယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလုံးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတို႔တြင္ NLD ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ့္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကပါ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ NLD ပါတီ အေနႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားလွသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႏွင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရေကာင္း တစ္ရပ္ကို မရရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ပုဂၢဳိလ္ေရး ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ အတိုင္းအတာျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပုံစံရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။ ႏိႈင္းရသေဘာအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဟု ဆို၍ရပါသည္။

ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နိမ့္က်ေနခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုခ်င္းစီ လုံးဝနီးပါး ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမႈ အစရွိသည့္ အေရးကိစၥတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရွင္းထုတ္ပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သလို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အၾကား ကြာဟမႈ၊ အယုံအၾကည္မရွိမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ စသည္တို႔၏ ဆိုးေမြမ်ားကိုလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ က်င္းပ႐ုံျဖင့္ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့မႈ စသည္တို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ျဖင့္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈႀကီးတစ္ရပ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတည္းက  အလြယ္တကူ ထုဆစ္ဖန္တီးေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔တိုင္ေအာင္ စိုးရိမ္တႀကီး ေမးစရာအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည့္ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခု ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းမွာ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အားလုံးသိထားၾကသည့္ အတိုင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္အေပၚ အရပ္ဘက္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိသလို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံစရာ မလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလိုအေလ်ာက္ ရယူခြင့္ ရွိထားသည္။ အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္ထဲေရး အစရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳထားေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်က် ေျပာရမည္ ဆိုပါက တပ္မေတာ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနတို႔အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရထားသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေထြ/အုပ္ဌာနတို႔ ဟူသည္မွာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲေပးၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔ ခ်ျပရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယဘုယ်သေဘာအားျဖင့္ ေမးစရာမ်ား ျဖစ္လာသည္မွာ NLD အေနႏွင့္ အဆိုပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈမ်ားကို အေသအခ်ာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ေလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ စသည္တို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဆိုရပါက ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး NLD ပါတီ အေနႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုခဲ့ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးက ဟန္႔တားထားခဲ့ေတာ့သည္။ NLD သည္လည္း ၎ကိုယ္တိုင္ ရရွိလာမည့္ အေျခအေနကို သိရွိခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ အာဏာရပါတီတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေရွာင္းကြင္းသြားႏိုင္ေအာင္ ပဲ့ကိုင္ေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး အစရွိသည္တို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးမွာ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလုပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပုံစံဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားဟူသည့္ ကိစၥကို အသာထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ပထမ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ၏ေလာ ဟူ၍ ေမးမည္ဆိုလွ်င္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိသည့္ ေမးခြန္းဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ အမွန္စင္စစ္ (ဒီမိုကေရစီ) အစိုးရတစ္ရပ္၏ ရာထူးသက္တမ္း ပထမဆုံး ႏွစ္ကာလဟူသည္ အၿမဲတေစပင္ အာဏာအႀကီးမားဆုံးရသည့္ အခ်ိန္သမယပင္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ေကာင္းစြာခ်ဳပ္ကိုင္ရယူႏိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးအျမင္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရယူႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားလည္း ဖြဲ႔ယူႏိုင္ကာ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းစဥ္ေကာင္းမ်ားလည္း အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (United States Institute of Peace) ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ NLD အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္ႏွစ္တာကာလ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ထူးျခားေျပာင္းလဲေနသနည္း ဟူသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ရန္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႔ဆုံစကားေျပာဆိုခဲ့သည့္ အီလစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ကြၽန္ေတာ္ သိရွိလိုက္ရသည့္အခ်က္မွာ NLD အစိုးရသက္တမ္းတြင္း သြားေနသည့္လမ္းေၾကာင္း (NLD ၏ လမ္းစဥ္) အေပၚ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပူးတြဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူအနည္းငယ္က NLD ၏ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမႇင့္တင္မႈ အစရွိသည္တို႔ကို ေျပာၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုက ပါတီ၏  အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလ NLD ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကေလသည္။

ခြၽန္ထူးဟန္

မနက္ျဖန္ အဆုံးသတ္ပါမည္။
Ref: Myanmar’s government—time for course correction? By Derek MitchellFOLLOW US