News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသို႔
ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူမွာ အစိုးရျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူအမ်ားစုတို႔က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရေသာႏိုင္ငံေရးပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရွိသည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ပါတီ၏ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္သည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ဤတာဝန္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိ။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၈ တြင္ “ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပးေဆာင္႐ြက္ေစရမည္”ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ၊ လက္ရွိတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္မရွိ။ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ခြင့္သာရွိသည္။ ယခင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ဖြဲ႔စည္းေသာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာအဆင့္၏ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ ေပးထားသည္။

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္ဆိုျခင္းမွာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အႀကီးအကဲမ်ား ခရီးသြားလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္သက္ခြင့္တင္ျပလာပါက ေထာက္ခံတင္ျပျခင္း စသည္တို႔အျပင္ အထက္မွေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ရွိ မရွိ၊ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ စသည္တို႔အျပင္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားမႈ ရွိ - မရွိ စသည္တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေစ၊ အထက္မွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္အခါျဖစ္ေစ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ယခုအခါတြင္မူ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည့္ အမည္နာမ တပ္ထားေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ရွိ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက အားကိုးယံုၾကည္စိတ္ခ်လာေအာင္ ၎တို႔အေပၚတြင္ အစ္ကိုႀကီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ျပဳမူေနထိုင္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ မိမိေဒသ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည့္အခ်ိန္ကပင္ မိမိႀကီးၾကပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ လမ္းၫႊန္ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားအား မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းသဖြယ္၊ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံကာ စည္း႐ံုးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အထက္မွေပးအပ္သည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရေသာ ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ေဒသအတြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေက်ပြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေရးအတြက္ ဉာဏ္ရွိသလို ေကာက္ယူအသံုးခ်ႏိုင္ၾကေစရန္ မိမိအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။

မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသို႔

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည့္ ေစာင္းသမားသည္ ၾကည္လင္ခ်ိဳျမသည့္ ေစာင္းသံကိုရဖို႔အတြက္ ေစာင္းႀကိဳးကိုညႇိသည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္းညႇိ ရပါသည္။ ေစာင္းႀကိဳးသည္ တင္းလြန္းလွ်င္ ျပတ္သြားမည္ျဖစ္သလို ေလ်ာ့လြန္းလွ်င္လည္း မည္သို႔မွ် နားေထာင္၍ေကာင္းသည့္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေစာင္းသံ ထြက္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ႏွယ္ပင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ တင္းလြန္းလွ်င္ မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိမိ၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူကမွ် မိမိႏွင့္အတူတကြလက္တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ၾကမည္မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္က မည္သို႔ပင္ မွန္ကန္ေအာင္လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အမွန္ဟုယူဆၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။

မိမိလက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာေရးနာေရးတို႔ကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ေနထိုင္မေကာင္းပါက ေဆး႐ံု/ေဆးခန္းျပသေပးျခင္း၊ သားသမီးေမြးဖြားပါက ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို မိမိစိတ္ရင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔လိုအပ္သလို စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါကလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ႏွင့္ မွ်မွ်တတ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူေတြ စည္းကမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ အေရးယူသည့္အခါတြင္လည္း တရားဥပေဒကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အေသအခ်ာရွင္းျပၿပီး ဥပေဒအရ မလႊဲသာမေရွာင္သာ အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပဖို္႔လိုအပ္ပါသည္။

မိမိႏွင့္အဆင့္တူ အျခားဌာနအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းသဘာဝကို နားလည္သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ တရားခြင္တြင္ ႐ံုးထိုင္ေနသည့္ ဥပေဒအရာရွိ၊ တရားသူႀကီး စသူတို႔ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အစည္းအေဝးအတြက္ အျမန္လာပါဟုဆိုကာ လွမ္းေခၚျခင္းမ်ိဳး၊ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္ေနသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးကို အေရးေပၚအစည္းအေဝးသို႔ ယခုခ်က္ခ်င္းလာပါဟူ၍ လွမ္းေခၚျခင္းမ်ိဳး၊ စာေမးပြဲနီးကပ္ ေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အျခားတာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး စသည္တို႔သည္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး မိမိအေပၚ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစသည့္အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆိုင္းဆရာအလား ပမာထား

ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္းႀကီးႏွင့္ သီဆိုတီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္ကို ျမင္ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္းဝိုင္းႀကီး၏အလယ္တြင္ ထိုင္၍တီးခတ္ေနသည့္ ဆိုင္းဆရာသည္ ဆိုင္းဝိုင္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ႏွဲကိုမႈတ္ခ်င္မွလည္း မႈတ္တတ္ပါမည္။ ပတၱလားကိုလည္း တီးတတ္ခ်င္မွတီးတတ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဂီတပညာကို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသူျဖစ္ၿပီး အသံသေဘာကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္သူျဖစ္သည့္အတြက္ တီးဝိုင္းႀကီးမွေန၍ သံစဥ္ညီညာဂီတသံ ထြက္ေပၚလာဖို႔အတြက္ တူရိယာပစၥည္းတစ္ခုခ်င္း၏ တီးခတ္မႈကို အေပးအယူမွ်တစြာ ထိန္းသိမ္းၿပီးနားဝင္ပီယံခ်ိဳျမသည့္ ေတးဂီတသံထြက္ေပၚလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ Orchestra ေခၚ ႏိုင္ငံျခားသံစံုတီးဝိုင္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက မ်ားမ်ားေဖာ္ျပႏိုင္မွ သူမ်က္ႏွာရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ဧကမ်ားေလ၊ ေအာင္ဧကမ်ားေလ၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေလ သေဘာက်ေလျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ေခတ္မ်ား၌မူ မစိုက္ျဖစ္သည့္ဧကေတြကို ထည့္၍ျပၾကသလို၊ အထြက္ႏႈန္းကိုလည္း ပိုျပၾကသည့္အတြက္ စပါးအထြက္ မတန္တဆ မ်ားကုန္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က စပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဝယ္ယူသည့္အတြက္ စပါးဝယ္ယူရသည့္ ကုန္သြယ္/ လယ္ယာဌာနက စိုက္ဧကေတြမ်ားေနၿပီး စပါးအထြက္မ်ားေနသည္ကို သေဘာမက်။ စပါးတကယ္မထြက္ဘဲႏွင့္ စာရင္းအရမ်ားေနလွ်င္ စပါးဝယ္၍ မရသည့္အခါ သူတို႔မွာ အထုအေထာင္းခံရသည္။ ထိုေခတ္က စပါးဝယ္၍မရသည့္အတြက္ ျပဳတ္သြားသည့္ ကုန္သြယ္လယ္ယာမန္ေနဂ်ာေတြ အေတာ္မ်ားသည္။ ထိုအခါ တီးဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျမစာရင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ကုန္သြယ္/လယ္ယာ စသည့္ ဌာနမ်ားကိုေခၚၿပီး သံစဥ္ညႇိရပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ တေယာသံက တစ္မ်ိဳး၊ ပတၱလားသံကတစ္သြယ္၊ ဗံုသံကတျခား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခဲႏွင့္အေပါက္ခံရမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္လည္း တူပါသည္

ပန္းခ်ီဆရာသည္ ေဆးေရာင္တို႔၏ သေဘာသဘာဝကို ေကာင္းစြာ သိရသည္။ မည္သည့္အေရာင္ကို လိုခ်င္ပါက မည္သည့္အေရာင္ႏွင့္ မည္သည့္အေရာင္ကို စပ္ရေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေကာင္းစြာသိထားရသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ပါက စိတ္တူကိုယ္တူ အဆင္ေျပသူခ်င္းတြဲေပးပါက လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္၍ အဆင္ေျပသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားရွိသည့္ဌာနႏွင့္ ကားမရွိသည့္ဌာနကို တြဲေပးလွ်င္ အဆင္ေျပသည္။ ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ားသည့္ ဌာနႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းသည့္ဌာနကို တြဲေပးပါက အဆင္ေျပသည္။ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္သာရွိေသာ ဌာနမ်ိဳးကို အခမ္းအနားျပင္သည့္ကိစၥ တာဝန္ေပးပါက အဆင္ေျပမည္မဟုတ္သလို ေမာ္ေတာ္ကားမရွိသည့္ဌာနကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ပါက အဆင္ေျပမည္မဟုတ္ပါ။

ပန္းခ်ီဆရာသည္ ပန္းခ်ီကားတစ္ကားကို ေရးဆြဲသည့္အခါ အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈၿပီးေရးဆြဲသလို မိမိပန္းခ်ီကားမွခြာ၍လည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ျပန္ၾကည့္ရသည္။ ထိုအခါ မိမိေရးဆြဲသည့္ပန္းခ်ီကား၏ အနီးျမင္ကြင္း၊ အေဝးျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရွိၿပီး လိုအပ္သည္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္လည္း မိမိကိုယ္မိမိ ဟုတ္လွၿပီ၊ မွန္လွၿပီ၊ ေတာ္လွၿပီဟူ၍ မိမိလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေန၍မရဘဲ ျပည္သူက ေက်နပ္လက္ခံျခင္း ရွိ မရွိ၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳး ရွိ မရွိ ေဝဖန္ေျပာဆိုသံတို႔ကို ျပန္၍နားေထာင္ရသည္။ လိုအပ္ပါက မိမိ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔ကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ျပဳျပင္ရသည္။

ဘဝဇာတ္ဆရာအလိုက်

ဇာတ္စင္ေပၚတြင္ ကျပၾကသည့္ ဇာတ္သမားတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္တို႔သည္ လည္းေကာင္း မိမိစိတ္ထဲ မိမိရင္ထဲ မည္သို႔ ပင္ခံစားေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဇာတ္စင္ေပၚေရာက္လွ်င္၊ ကင္မရာေရွ႕သို႔ေရာက္လွ်င္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ၫႊန္းအရသာ အပူ႐ုပ္ကိုဟန္လုပ္၍ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားတို႔သည္လည္း မိမိ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ မည္သို႔ပင္ ပူပင္ေသာကေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာအခါတြင္ ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာထား၊ ခ်ိဳၾကည္ေသာ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာတို႔ျဖင့္သာ ျပည္သူအေပၚ ဆက္ဆံေျပာဆို ျပဳမူရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျပည္သူ၏ ၿငိဳျငင္မႈကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူၿငိဳျငင္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမား၏ဘဝ က်႐ံႈးရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အႏုပညာဆန္ေသာ အတတ္ပညာတစ္ခုဟူ၍ ဆိုခ်င္ပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US