News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလုနီး

လယ္ရီေဂ်ဂင္ ေရးသားသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အလံုးစံု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ပိုမိုထိေရာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာအသစ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ၊ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာတို႔အေပၚတြင္ အဓိကထားမည္ဟု အစိုးရအတြင္းသိမ်ားက ဆိုသည္။ “အစိုးရက အဂတိလိုက္စားမႈေတြ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ေလးလံတံု႔ဆိုင္းမႈေတြ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ မူဝါဒမရွိတာေတြကို အေရးေပၚကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေလ့လာသူ ဦးကိုကိုလိႈင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဝန္ႀကီးအမ်ားစုက စြမ္းရည္မရွိဘူး၊ ဖန္တီးေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း မရွိဘူး၊ အမွီအခိုကင္းကင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလာၿပီး လာမည့္အပတ္အတြင္း အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တိုက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၈ လ အတြင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးမရွိခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိခဲ့သူ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဩဂုတ္လကတည္းက စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ပူးတြဲကိုင္တြယ္ေနရသူ ဦးဝင္းခိုင္အေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲႏိုင္သူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕ေရးကိစၥကို အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခၚ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို သီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္မည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု အစိုးရအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမ်ား ေနာက္ထပ္ရွိဦးမည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ NLD အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ ဟိုတယ္ခရီးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး စေသာဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ား ေနာက္သံုးလအတြင္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ေနရာေ႐ႊ႕ျခင္းမဟုတ္ေပ။ “ျပႆနာတစ္ခုက သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကို ရွာရတဲ့ကိစၥပါပဲ”ဟု ၎ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ ရခိုင္တို႔တြင္ ဝန္ႀကီးရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ NLD ပါတီတို႔က တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၀ ခန္႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပံု မွားယြင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ဟု NLD ပါတီ၏ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မံု႐ြာေအာင္ရွင္က ေျပာၾကားသည္။ “စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္မႈ၊ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း အတိုင္ခံရမႈ၊ လူမႈေရးျပႆနာရွိမႈ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အစိုးရက ဝန္ႀကီးရာထူး အေျပာင္းအလဲလုပ္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ NLD ပါတီ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္စာေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု ပါတီ၏ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫႊန္႔က သတင္းေထာက္မ်ားအား ဩဂုတ္လက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“NLD အစိုးရဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ပေလယာေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ေနပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ေနာက္ထပ္ရွိလာဦးမွာပါ”ဟု မံု႐ြာေအာင္ရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အရပ္ဘက္အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အာဏာရလာၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရွ႕ကာလတြင္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အစိုးရႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။ “အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ လုပ္ျပႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ လာမယ့္သံုးလကေတာ့ ဒီလိုျပသဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ”ဟု ၎က Asia Focus သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ က်ဆင္းကာ လာမည့္သံုးႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလားအလာကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးေဆာင္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအတြက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ ႀကီးမားလွသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္ ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေနရသည့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးကိစၥမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လာသည္။

“အစိုးရဆီက ဘာအႀကံဥာဏ္၊ ဘာအျမင္၊ ဘာၫႊန္ၾကားမႈမွ မရွိဘူး”ဟု မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Asia Focus သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေျပးလမ္းေပၚသို႔ ျပန္တင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္လႈပ္ႏိႈးေပးဖို႔ လိုသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိစစ္ျပေသာ အဓိကျပႆနာႏွစ္ခုမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးထြားေနျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ေလးလံတံု႔ဆိုင္းေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုသတိထားရန္လိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း သေဘာတူၾကသည္။ “NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အထူးသျဖင့္ တခ်ိဳ႕က႑ေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေခါင္းျပန္ေထာင္လာတယ္လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆေနၾကတာကို သံသယရွိစရာ မလိုပါဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို NLD အစိုးရက မၾကာေသးမီက ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည္။

အခ်ိဳ႕ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အဓိကအတားအဆီးမွာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ျပႆနာ၏အေျဖ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအတြင္းသိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ စည္းကမ္းေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအစား အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ကာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ ခိုင္မာစြာ ကာကြယ္ရပ္တည္ၾကရမည္ဟု ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မပါဝင္ပါဘူး။ လိုအပ္ေနတာက မဟာဗ်ဴဟာကို ဘယ္သူက တာဝန္ယူမလဲ၊ ဘယ္သူက အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆိုတာကို စိစစ္သတ္မွတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား တိုးတက္ဖို႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ယူရပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎က မွန္းဆေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒအတြက္ မည္သူက တာဝန္ရွိေၾကာင္း မသဲကြဲေသာေၾကာင့္ တကယ့္ျပႆနာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ရွိသည္။ မူဝါဒကြဲျပားျခင္း၊ ႏွစ္ခုျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု NLD ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲမင္းဦးက ယံုၾကည္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ပါတီႏွင့္အျပားလိုက္ (Horizontal) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္တည္း ေဆြးေႏြးမႈပံုစံကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး မူဝါဒမ်ားသည္ အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဌာနအတြင္းမွာသာ ေရးဆြဲျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီသည္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ေဆြးေႏြးကာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ရေသာ ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ပါတီကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား မပါဝင္ရန္ အေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏အစိုးရ တက္လာၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား စံုလင္စြာပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မတီကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ စည္းေဝးရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသို႔ ေခၚယူစည္းေဝးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ေကာ္မတီႏွစ္ခုထက္ အရာေရာက္သည္ဟု ယူဆရေသာ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေကာ္မတီတစ္ခုကို လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ သူမကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ထိုေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီး ၁၁ ဦး ပါဝင္ၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေခၚယူစည္းေဝးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ထိုေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္မႈေပးသည္ဟု အစိုးရအတြင္းသိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တကယ့္ျပႆနာမွာ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးထံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲမင္းဦး၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။ သံအမတ္မ်ားသည္ ယခုအခါ စီးပြားေရးက႑တြင္သာမကပဲ ပြဲစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္လာၾကသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရသည္ ေနာက္ထပ္ သံအမတ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္သူကို ဒုတိယ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ သံအမတ္ေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းမွာမူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမ်ားအၾကား မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ႐ံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း ခံရသည္။ ေနာက္ထပ္ သံအမတ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္မွာမူ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ 

ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီရန္၊ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက က႐ုဏာသက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အာဏာအျပည့္ေပးထားသည့္ စီးပြားေရး ဂု႐ုတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္မႈပံုစံကို ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စီးပြားေရးအေတြ႔အႀကံဳ ျပည့္ဝရမည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ ဖိအားေလ်ာ့ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ရာထူးမ်ိဳးကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳၾကသည္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ထိုလုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ အျပည့္အဝ ကိုက္ညီဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ၎၏က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ပါတီထဲကလူေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရကို အျပစ္မတင္သင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကိုပဲ ရွင္းျပရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔လိုတယ္၊ ရလဒ္ေတြကို ျပသႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အတြက္ အခ်ိန္ကေတာ့ မရွိေတာ့ေပ။ FOLLOW US