News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး) တို႔၏ အဓိကမ႑ိဳင္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ဥပေဒျပဳသူ၊ တရားစီရင္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔တြင္ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္သူဟုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳသူဟု လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္သူဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအား ကာကြယ္သူဟူ၍ လည္းေကာင္း ထိုေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ဥပေဒမွျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အထူးအခြင့္အေရးမယူရပါ။ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္အတြင္းကသာ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ (Excess of Power)၊ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားအား ပ်က္ကြက္၍မရပါ (Failture to Perform a Duty)၊ မိမိအာဏာအား အလြဲသံုး၍မရပါ (Abuse of Power)၊ ထိုထက္ပို၍ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ သဘာဝတရားမွ်တမႈ ဥပေဒ၏မူကို ခ်ိဳးေဖာက္၍မရပါ (Breach of the principle of natural Justice)။ အထက္ပါ ဥပေဒမူသေဘာအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မွသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

အလားတူပင္ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စားဝတ္ေနေရးအား လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးရမည္မွာ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကလည္း မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား ပူးတြဲလ်က္ရွိေနသည္ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းက သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုၿပီး တာဝန္ကိုမလိုက္နာပါက မိမိထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈအေပၚ မိမိက ထိုက္သင့္သည့္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တည္ဆဲျပ႒ာန္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဟု အေၾကာင္းျပၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ထိခိုက္၍မရႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအားဆူပူေစရန္ တမင္ႀကံရြယ္ျပဳလုပ္မႈမွာ အလြန္႔အလြန္ဆိုးေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အထူးတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ယခင္သမၼတႀကီး အဂၢမဟာသေရစည္သူ သတိုးသီရိသုဓမၼေဒါက္တာ ဦးဘဦးက ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္ တရားသူႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္ ျမြက္ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

“Let the end be legitimate, let it be within the scope of the Constitution and all means which are appropriate, which are plainly adopted to that end, which are not prohibited to the National Government, but consist with the letter and spirit of the Constitution, are constitutional;”

“ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ လမ္းမွန္ေပေစ။ အေျခခံဥပေဒအတြင္းလည္း က်ေပေစ။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ပါမူ ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ပါက ဥပေဒအတိုင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္။

၎မူအေၾကာင္းကို Dr.Harold Zink ေရးသားထားသည့္ “Government and Politics in the United States” ဆိုသည့္ စာအုပ္၌ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဤမူသည္ အဂၤလိပ္တိုင္းျပည္၊ အိႏၵိယတိုင္းျပည္ရွိ ႐ံုးမ်ား၌ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေသာ မူျဖစ္ေပသည္။ ဤမူကို ခြဲျခား၍ အေသးစိတ္ ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုေသာ္ ေအာက္ပါမူသံုးခ်က္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

1. “Every interest, including the freedom of a person, must be subordinated to the safety and security of the state.”

“ကိုယ္က်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ပိုမို အေရးေပးရမည္”

2. “Where the interpretation of the Constitution or an Act of a country is open to two interpretations, the interpretation that is most beneficial to the state must be adopted.”

“အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ၊ အက္ဥပေဒျဖစ္ေစ အဓိပၸာယ္ျပန္ရာ၌ စကားႏွစ္ခြ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္၊ တိုင္းျပည္၏အက်ိဳး၊ လူထု၏အက်ိဳးရွိမည့္ အဓိပၸာယ္ကို ယူဆရမည္”

3. “Justice must not only be does but must be done promptly.”

“အမႈဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာမွာ တရားသျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆံုးျဖတ္ရမည္”

ဤမူေတြသည္ ဘယ္လိုဆိုလိုသည္ဟု ဥပမာျပရမည္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ စစ္ျဖစ္သည္ဆိုပါေတာ့၊ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ ထိုစဥ္အခါက ေနထိုင္ၾက၍ ၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စု၏ အတြင္းကေန၍ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ျပဳလုပ္မည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔က လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ထားခ်က္မ်ားအရ ယူဆပါက ထိုသူမ်ားကိုဖမ္းဆီး၍ စစ္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ထားႏိုင္သည္။ ထိုနည္းအတူ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္း၌ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားျဖစ္ပါက တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးမည့္လူမ်ားအား အစိုးရကဖမ္းဆီး၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါက မည္သူမည္ဝါကမွ အစိုးရအဖြဲ႔ယူဆထားေသာ ယူဆခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္သည္၊ မလံုေလာက္သည္ဟု ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အေရးမရွိ။ ဤကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ John Marshal  ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤတြင္မက အဂၤလိပ္တိုင္းျပည္၌ Defence of the Realm Act အရ၊ စီရင္ထားေသာ စီရင္ထံုးမ်ားကို ၾကည့္ပါကလည္း ဤမူကိုလိုက္နာသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ဤမူသည္ အလြန္မွပင္ မြန္ျမတ္ေသာမူျဖစ္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး လံုၿခံဳမွ လူအမ်ားလံုၿခံဳမည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးသာယာမွ လူအမ်ားသာယာမည္ဟု ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား အဘက္ဘက္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ မလိုသူမ်ားက သိကၡာက်ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ မတည္ၿငိမ္ေစရန္ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ပညာေရးတိုးတက္မႈမွာလည္း သင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံအား ေႏွာင့္ယွက္ေနသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာ အေရးယူထိန္းသိမ္းမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ခိုးမႈ စသည့္ ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေပၚေပါက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးဗန္းျပ၍ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းရွိရာ ထိုသို႔ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ေျဗာင္က်က် က်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအား ဗန္းျပလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ိဳးကို ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားသိေနရပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးတင္ျပလိုသည္မွာ ယခင္က လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေထာင္က်ရန္မဆိုထားဘိ၊ အခ်ဳပ္ခံရသည္ပင္လွ်င္ ေၾကာက္လန္႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိခဲ့ပါလ်က္ ယခု လူသတ္၊ လုယက္၊ ႏိုင္ငံေရးဗန္းျပ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ႏႈတ္မွ မိမိတို႔အား ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားအဖို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကိုပင္ နာမည္ႀကီးေစရန္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆေနဟန္ရွိသကဲ့သို႔၊ ထို ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ အခ်ဳပ္၊ ေထာင္သို႔သြားလွ်င္ပင္ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ေလာဟူေသာ အခ်က္တို႔မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လူသတ္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုယက္မႈ၊ ခိုးမႈ စသည့္ အမႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားမွာ ေထာင္ထဲေနရသည္မွာ အျပင္ဘက္တြင္ေနရသည္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနပါသလားဟူေသာ အခ်က္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္မႈကို ဦးစားေပးသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မွ်တရန္လိုသကဲ့သို႔၊ အလားတူျပစ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္ ေနာင္ၾကဥ္ေလာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳမူေျပာဆိုေနမႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမွသာ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ 

ဦးရီစိန္FOLLOW US