News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

15-Jan-2018

ႏုိင္ငံေရး
ျပည္သူ႔နီတိ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
ျပည္သူ႔နီတိ (Civic Education)

“Civic education in a democratic society most assuredly needs to be concerned with promoting understanding of the ideals of democracy and a reasoned commitment to the values and principles of democracy.”

အထက္ပါယူဆခ်က္ဟာ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး Civic Education ရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကို အထိမိဆံုး ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ Civic Education ဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမင့္မားေရးအတြက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ တန္ဖိုးမ်ားနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာနဲ႔ သိရွိလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေရး ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

“အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို အထူးသျဖင့္ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားကို စနစ္တက် သိရွိနားလည္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးၾကတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသိပညာအဆင့္အတန္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်မႈ မရွိႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို “အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ” က်င့္ႀကံဖို႔၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲတဲ့သေဘာရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာ ေရခ်ိန္ျမင့္မားမွသာ ဒီမိုကေရစီသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္တဲ့ သေဘာရွိတာေၾကာင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ား (တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံဥပေဒ၊ စီးပြားေရး စသည္) ကို ေဆာင္႐ြက္ရင္းနဲ႔ Civic Education ကိုလည္း မျဖစ္မေန အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ လိုရာခရီးကို ေပါက္ေျမာက္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Civic Education နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ထက္ concept တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။

“Sharing is essential in a democratic society-the sharing of power, of resources, and of responsibilities. In a democratic society the possibility of effecting social change is ever present, if citizens have the knowledge, the skills and the will to bring it about. That knowledge, those skills and the will or necessary traits of private and public character are the products of a good civic education.”

ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္မွာ မွ်ေဝျခင္း (Sharing) က အေရးပါတဲ့ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားနဲ႔ တာဝန္ယူမႈတို႔ကို မွ်ေဝဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတို႔ဟာ အသိပညာနဲ႔ ျပည့္စံုမယ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill) ေတြလည္း ရွိမယ္၊ စိတ္ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္မွာ လူမႈဘဝေျပာင္းလဲေရးဟာ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ အဲဒီအသိပညာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ စိတ္ဆႏၵမ်ား (သို႔တည္းမဟုတ္) တစ္သီးပုဂၢလဘဝနဲ႔ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားမွာ လိုအပ္တဲ့ ျပဳမူေျပာဆို လုပ္ကိုင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္တဲ့ Civic Education ကေန ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Civic Education ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေလ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အဆင့္ျမင့္ေရး ေသခ်ာေလဆိုတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (HRD)

Civic Education နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီးေတာ့ သူနဲ႔ ထပ္တူအေရးပါတဲ့ကိစၥရပ္ကေတာ့ HRD ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သံုးက်င့္သံုး HRD ကို အာ႐ံုစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ ဘာမွ စိုးရမ္ပူပန္ေနစရာမလိုလွပါဘူး။ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း HRD ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔ပါ။ 

HRD ဆိုတာက အလံုးစံုျပည့္ဝျပည့္စံုေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္မားေလ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေလ အနာဂတ္သည္လည္း ခိုင္မာေလျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Institution မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ၾကသူမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားနဲ႔ ၎တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသူမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းရည္နိမ့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနေသးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္သည္ ဒီမိုကေရစီကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္လိုက္႐ံု က်င့္သံုးလိုက္႐ံုနဲ႔ ျမင့္တက္ေကာင္းမြန္လာမယ္မဟုတ္ပါ။

စြမ္းရည္ျမင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Institutions) မ်ားက စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာဝန္ယူရပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building)

State Building ဆိုတာကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးဟာ Civic Education eJY HRD ကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအေပၚ လံုးလံုးမူတည္ေနပါတယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားနဲ႔ခ်ီၿပီး အျပင္းအထန္ တည္ေဆာက္ရေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ဘက္စံုစြမ္းရည္ျမင့္မားေရး၊ အသိပညာျမင့္မားေရးနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဝ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာဘဝမ်ားအေပၚ သေဘာထားမွန္ကန္စြာ ထားရွိႏိုင္ေရး စတာေတြကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားလို႔ေျပာရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံသားတို႔ စြမ္းရည္ျမင့္မားမွသာ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံေကာင္းကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရပါလိမ့္မယ္။

ေရခံေျမခံေကာင္းကို မတည္ေဆာက္မဖန္တီးႏိုင္ရင္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနရင္ေသာ္မွ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္ဦးမယ္။

မင္းႏြယ္FOLLOW US