News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေရး

08-Jan-2017

ႏိုင္ငံေရး
အဓိကႏွင့္ သာမည ကြဲရမည့္ ၂၀၁၇ (Daily, Vol-4/No-234)
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရးအႀကီးဆုံး၊ အဓိကအက်ဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိၿပီး အေရးမႀကီးဆုံး၊ သာမည ကိစၥရပ္မ်ားကို အစဥ္အလုိက္ ေနာက္ဆုံးမွ လုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိတတ္သည္။

 နယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသြားသူ အမ်ားစု၏ ဘ၀မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း ေန႔စဥ္ျပဳဖြယ္ ကိစၥရွိသည္တို႔အျပင္ ဘ၀အတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားကာ ဦးစားေပး အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားၾကသည္က မ်ားေပသည္။

 ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ထိုသို႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားမသိသူ အမ်ားစုမွာမူ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကဳံရသမွ် အလုပ္ခြင္၊ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ႐ႈံးနိမ့္မႈ သို႔မဟုတ္ သာမန္အေနအထားျဖင့္သာ ကုန္ဆုံးသြားတတ္ၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံတစ္ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္လည္း ထိုသို႔ပင္။ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ သာမန္အသင္းအပင္း တစ္ခုႏွင့္ တူညီေသာ္လည္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ေပးအပ္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတို႔တြင္မူ မ်ားစြာျခားနားလွသည္။

ထို႔အတူ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း လူမႈေရးေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခု၏ စည္းကမ္းေရးဆြဲ၊ ထိန္းသိမ္း၊ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ အေျခခံ အလားသဏၭာန္ တူညီေသာ္ျငား ၾကည့္ရမည့္ ႐ႈေထာင့္အက်ယ္အ၀န္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံ၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရသည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ကြဲျပားလွသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအလို႔ငွာ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲ၊ အတည္ျပဳရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အေဆာတလ်င္ ျပဳရမည့္ ကိစၥႏွင့္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ကို ခြဲျခားသိျမင္ရမည္ကို အမ်ားနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျမားေျမာင္လွစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓိက ျပႆနာ အနည္းငယ္ခန္႔မွ စိတ္ျဖာသြားေသာ အဖ်ားအနား သို႔မဟုတ္ သာမည ျပႆနာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနေပသည္။

ဥပမာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးက အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ျပႆနာဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေရရာတိက် ျပတ္သားေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒဟု ေျပာႏုိင္ကာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားဟု နာမည္တပ္လိုက္သည္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု အဓိက အခ်က္မ်ားကို တန္းေျပာႏုိင္သည္။ 

ထို႔အတူ ႏုိင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္အပ္စပ္သူ၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထား၊ တာ၀န္ေပး၊ ေစခုိင္းတတ္ျခင္းမွာလည္း အဓိက ေခါင္းေဆာင္မႈ အတတ္ပညာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္လည္း အဓိက အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္သည္။

မိမိအဖြဲ႔အစည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးအတြက္ မိုးထဲေရထဲတြင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိလက္ေအာက္တြင္ နီးကပ္စြာ တာ၀န္ထမ္း အလုပ္အေကြၽး ျပဳခဲ့ေသာ တပည့္တပန္းမ်ားကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ သီးျခားစဥ္းစားကာ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား၊ ဆုလာဘ္ေပးသနားျခင္းသည္လည္း အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားသိျမင္ျခင္းမည္ေပသည္။

အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ အိမ္စာအားနည္းခဲ့ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အားစမ္းစိန္ေခၚမႈမ်ား နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ႀကဳံရသည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဆိုးေမြမ်ားျဖင့္ နပန္းလုံးေနရေသာႏွစ္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္ျငား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေပရာ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္လွ်င္ပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္၍ တင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၁-၂၀၁၇) FOLLOW US