News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေရး

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ သည္ မထင္မွတ္ထားဘဲ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ယခုေဆာင္းပါးကို စတင္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ စေနေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည္ ျဖစ္သည္။ ‘သူ႔ခ်ည္းသာေလာ’။ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကိုလည္း အစိုးရက ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ထိပ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာမခံခ်က္မ်ားကို ၾကားရလွ်င္၊ ျမင္ရလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ ဒြန္တြဲေနရာ အစိုးရမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးအေပၚ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ရပ္သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ က်န္းမာေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ က်န္းမာေရးသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ပထမဆုံး တက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက စတင္ကာ အစိုးရသစ္တက္အၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္အထိ တုံ႔ဆိုင္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ားအျပားက လက္ခံထားၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မစခင္ကတည္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား  ကိုယ္ရွိန္သတ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသစ္ တက္လာေသာ အခါတြင္လည္း စီးပြားေရး အေလးေပးေၾကာင္း ျပသရန္ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ ပိုတြန္႔သြားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ားလာသည္။ စီးပြားရွာျခင္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္းဆန္ဆန္ (anti-business) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအခ်ဳိ႕၏ မူဝါဒ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပိုစိုးရိမ္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံ့အထြတ္အထိပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာရအၿပီး ပထမဆုံး မိန္႔ခြန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးသာ လႊမ္းမိုးၿပီး စီးပြားေရးအေၾကာင္း မပါျခင္းကလည္း ႐ိုက္ခ်က္ျပင္းသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကျခင္းကလည္း လူထု၏ စီးပြားေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈကို ကိုင္လႈပ္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း နည္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္’ Myanmar Investment Commis-sion (MIC) ကို အစိုးရသစ္တက္အၿပီး ရက္ ၆၀ ေက်ာ္အၾကာ ဇြန္လဆန္းမွ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၿပီး MIC ၏ ပထမဦးဆုံး အစည္းအေဝးကုိ  ဇြန္၂၇ ရက္ေန႔မွ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ MIC ကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေစာင့္ေနခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္မည့္ National Economic Co-ordination Committee ကိုလည္း အလားတူပင္ ဇြန္လဆန္းမွ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ၁၂ ခ်က္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ထုတ္ျပန္သည့္ အခါတြင္လည္း ေယဘုယ် ဆန္လြန္းသည္ဟု ျမင္ၾကကာ ပိုမိုမေရမရာ ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည္ဟု စီစဥ္ေသာ္လည္း အေမရိက အျပန္တြင္ ခရီးပန္းသျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားလည္း ရွင္းျပ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ၾကမည္။  နဂိုကထုံထိုင္း အုံမိႈင္းေနေသာ စီးပြားေရး ရာသီဥတုသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ေတြ႔ဆုံပြဲ အၿပီးတြင္ ပြင့္လင္းလာႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ကာလကလည္း ဝါလကင္းလြတ္ သီတင္းကြၽတ္။ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒလည္း အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ တြင္ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ႏွင့္ ဒြန္တြဲကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရဦးမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေရးသားလိုက္ပါသည္။ ယခုအခ်က္မ်ားသာ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာေရးသူ စိတ္ႀကိဳက္သာ ေရြးေကာက္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(၁) အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ကို အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ အခြင့္အေရး သာသြားေစသည္ မဟုတ္ပါ။ ေလွာင္အိမ္တံခါး ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ အတြက္ သူတို႔ႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ Level Playing Field ႏွင့္ နီးစပ္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အတန္ငယ္ ယူၿပီးမွ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ အရိပ္မည္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း လြင့္ေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနအထားသည္ ေဘာလုံးစကားႏွင့္ ေျပာလွ်င္ ေဘာလုံးအေပး ေစာင့္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဘာလုံးကို ဆင္းမယူေသး meet the ball ဟု ျမင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ‘စမွတ္’ သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။  နာမည္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ အလြန္ေကာင္းမည္။ စင္ကာပူ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဘာလုံးကို ဆင္းယူၾကသည္။ 

(၃) မိမိႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုပ္အားခ ေစ်းခ်ိဳမခ်ိဳကို ၾကည့္သည့္နည္းတူ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း (ဝါ) အလုပ္ျဖစ္ႏႈန္း Productivity ကိုလည္း ၾကည့္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာလုပ္သား သုံးေယာက္ ၿပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ပမာဏႏွင့္ အျခားလုပ္သားတစ္ဦး ၿပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ပမာဏတို႔ တူေနပါက ျမန္မာလုပ္သားတို႔၏ လစာသည္ အျခားလုပ္သား၏ ထက္ဝက္သာ ျဖစ္လွ်င္ပင္ ျမန္မာတို႔၏ လုပ္ခသည္ ေစ်းခ်ိဳသည္ မဆိုႏိုင္ပါ။ အျခားအပုိဆာဒါးမ်ား ျဖစ္သည့္ မီးပ်က္ေသာေၾကာင့္ မီးစက္ႏိႈးရျခင္း၊ ႐ုံးအထပ္ထပ္ ျဖတ္စရိတ္ စသည္တို႔ ေပါင္းလိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္စရိတ္ ထပ္ေပါင္းလွ်င္ပင္ ျမန္မာထုတ္ပစၥည္းမ်ားထက္ ေစ်းခ်ိဳေနသည့္ သေဘာကို ရိပ္စားႏိုင္သည္။ ျမန္မာလုပ္သားတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမွသာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ပိုလာမည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းေရာ အရည္အေသြးတြင္ပါ ျပည္ပကုန္မ်ားကို ယွဥ္ႏိုင္မည္။ သင္တန္းေပးျခင္း စေသာ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာေရးအတြက္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္ကို ရဲရဲသုံးသင့္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္ျခင္းသည္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းစေသာ သမား႐ိုးက် ပညာေရး တို႔ကဲ့သို႔ပင မဟုတ္ဘဲ လုပ္သားထု ဝင္ေငြတိုးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးလာျခင္းစေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းခံစားရမည္။ သီးပြင့္လာရန္ အခ်ိန္သိပ္မေစာင့္ရဘဲ ‘ခုေရတြင္းတူး၊ ခုေရၾကည္ေသာက္’ ႏိုင္သည္။ 

(၄) ျမန္မာျပည္တြင္ ပုဂၢလိကက႑သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနေသာ္လည္း အစိုးရယႏၲရား၏ အခန္းက႑သည္ ႀကီးမားဆဲျဖစ္ရာ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈသည္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ဝန္ပိေနေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်မည္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေအာင္ မည္သို႔ပံ့ပိုးမည္ကို မၾကာမီတြင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ရေပမည္။ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ အစိုးရတစ္ပိုင္း ဘဏ္ႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းၿပီး စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ လႈပ္ရွားႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တြန္းႏိုင္မည္။ 

(၅) အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေလွ်ာ့ခ်သြားသည့္ အခါတြင္ ခ႐ိုနီမ်ား၏  ေငြမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးဆင္းသြားမည္ေလာ ဟူေသာ အျမင္မ်ားလည္း ၾကားရပါသည္။ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပိဳင္ဘက္နည္းသည္’ ဟု ျမင္ကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကပင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေနၾကခ်ိန္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္ၾကေပမည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ၊ ကနဦး စိုက္ထုတ္ရမည့္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားေသာ၊ ေရရွည္စားရမည္ ျဖစ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့အတြက္အက်ိဳးရွိ၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔လည္း အက်ိဳးရွိမည္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွေငြမ်ား ျပည္ပသို႔ ထြက္သြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပေရာက္ ေငြမ်ားလည္း  ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္ ျပန္လည္စီးဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ က်ပ္ေငြဝယ္လိုအားလည္း အတန္အသင့္ တက္လာႏိုင္သည္။ 

(၆) ပို႔ကုန္သုံးဆ ျမႇင့္တင္မည္ ဟူေသာ အစိုးရတက္စက ၾကားလိုက္ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဆိုလွ်င္ မိမိတင္ပို႔လိုေသာ ေစ်းကြက္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသန တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္။ ျမန္မာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး ေစ်းကြက္ႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ အရည္အေသြးအရေရာ အေရအတြက္အရပါ အေရးႀကီးလွသည့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိက ေစ်းကြက္တို႔ကိုလည္း အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ လက္လွမ္းမီသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သည့္ကုန္မ်ားကို ထိုေစ်းကြက္တို႔က ႀကိဳက္ေလာက္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ ေစ်းကြက္မ်ားကို ျမန္မာကုန္ အမည္သစ္မ်ား မည္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မည္တို႔ကို သုေတသနျပဳျခင္း အားနည္းသည္။ ကုိယ္ထုတ္ႏိုင္တာ ထုတ္ၿပီးမွ ေရာင္းရန္ေစ်းကြက္ လိုက္ရွာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနရာ ေစ်းကြက္သုေတသနအတြက္ ရန္ပုံေငြ သီးသန္႔ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးမ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

(၇) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပိုေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးသင့္သလို ယင္းတို႔ေဖာက္ေသာ လမ္းေနာက္မွ  က်န္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္ႏိုင္ေအာင္လည္း အစိုးရက ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  ဥပမာ - ျမန္မာ့စိန္တလုံး သရက္သီးကို စင္ကာပူေစ်းကြက္တြင္ ေပါက္ေအာင္ ေဖာက္ႏိုင္သူကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ အလားတူ အရည္အေသြးေကာင္းႀကိဳက္ ေစ်းကြက္ ျဖစ္သည့္ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္တို႔သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ သရက္သီး ေပါက္သြားလွ်င္ အျခားေသာ ၾသဇာသီး၊ ပိႏဲၷသီး (ဥပမာ ေပးျခင္းသ ာျဖစ္သည္) တို႔ပါ ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရအျခမ္းက ကူညီႏိုင္သည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲစဥ္းစားရမည့္ ခုနစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူFOLLOW US