News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေရး

22-Jun-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမာဆုံးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္မသြားေရး မဟုတ္ဘဲ မလြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အေရးသာျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႐ိုးသားရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ေစာေၾကာရေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ ၂၁ ရာစု ျမန္မာအမွတ္အသား သ႐ုပ္လကၡဏာတြင္ လူမ်ဳိးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသစ္တစ္ဖန္ ရွာေဖြရေတာ့မည္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
17-Jun-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ‘ပါဝါ’ (Power) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ‘လစ္ဘာတီ’ (Liberty) ဟု ယူဆၾကသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ‘ပါဝါ’ ႏွင့္ ‘လစ္ဘာတီ’ တို႔ အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ယခုေရာက္ရွိေနေသာ ၂၁ ရာစုမွာလည္း ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို လႊမ္းမိုးသြားလိမ့္မည္ဆိုေသာ အခ်က္က ၂၁ ရာစု၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသြားေပလိမ့္မည္။
16-Jun-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေရးတရား ေဟာၾကားခဲ့ေသာ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္သုံးပါးကို အဆိုပါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း မိုးကုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ခံတြင္းမေတြ႔ႏိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ဤကိစၥမွာ စကားလံုး ျပႆနာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ စကားလံုးထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ‘မူ’ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္သည္။ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အခ်က္ငါးခ်က္လံုး မဆိုႏွင့္ နံပါတ္ (၃) အခ်က္မွ်ႏွင့္ပင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါ နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကို စာဖတ္သူမ်ား ‘ဆဝါး’ ႏိုင္ရန္ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခုလို ... ‘တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ ရွိေစရမည္။’
ထိုေက်ာင္းေလးတြင္ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းစာသင္ျပျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘဝကို ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ ထိုဆရာမေလးသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ သာမက ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ပါ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံ ကာလမ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အိမ္ႀကီးတစ္လုံးထဲတြင္ အေဖာ္ျပဳ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးေလးပင္ ျဖစ္သည္။
ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ေနသည္လည္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္သံမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုစိုးရိမ္သံမ်ားႏွင့္ စကားလုံး လြန္ဆြဲပြဲမ်ားကို ေနာက္ထပ္လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမင္ၾကရေပဦးမည္။
စာေရးသူမွာ ‘လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဗမာျပည္ႀကီးကို ေျပာင္းပစ္မည္’ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ‘ေတာႏွင့္ ေတာင္’ တြင္ ကာလတစ္ခု က်င္လည္ခဲ့ဖူးသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးဆက္ေတြသာ ရခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ‘ေသနတ္မလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး’ ကို ေျပာင္းလဲခံယူခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ (အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ) ရွိသေလာက္ ရွိလာေပၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးက ‘ၾကာေလ တိုင္းျပည္နာေလ’ ျဖစ္သည္။ ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရေသာ ႏိုင္ငံေရးက ၾကာေလ နားလည္မႈ ပိုရေလ၊ သံသယကင္းေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပိုနီးေလျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုေပါက္စတစ္ဦး၏ တစ္သက္တာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ဟု ဆိုခ်င္သည္။
ယခင္အစိုးရထက္ ယခု NLD အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္ေရးကို ပိုမိုအားေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရွိ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္မႈကို စုစုေပါင္း အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔မွသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းက ကမာၻႏွင့္တစ္လႊား ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းၿမဳိ႕အနီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးသည္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၁၄ ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။