News

POST TAGGED AS

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NLD အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဦးစားေပး မွားယြင္းမႈပင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ “Business for Peace”(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္) United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ႐ွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံ၌ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လတ္တေလာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။
ထာဝရ ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
NLD အစိုးရသစ္မွာမူ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရး အာဂ်င္ဒါ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ေဘဂ်င္း၏ အကူအညီကိုရယူမည္ ေလာ အစရွိသည့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခ်က္ႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပက္ပင္းႀကံဳေတြ႔ရေလသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း ဟူသည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ မူတည္မည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တူညီမႈ ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲမႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါလိမ့္မည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “Business for Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား” ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။
ပါလက္စတိုင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္လာေစေရး အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ညာဟုက ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။