News

POST TAGGED AS

ျပည္သူလူထု

အစုိးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတုိးျမႇင့္ေရး အိပ္မက္
လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို ၂ ႏွစ္ ကုန္ဆံုးခါနီးခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ လာမည့္ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ က်င္းပၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကနဦး ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္လာၿပီး ထိုကာလအတြင္း ထူးျခားမႈရွိႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ပါလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးတြင္ ကနဦးက်င္းပၾကျခင္းႏွင့္အတူ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ေနၾကပံု ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုမဂၤလာသတင္း ၾကားခ်င္ေနၾကသည့္သူမ်ားထဲတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွပါဝင္ေနသည္မွာ ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ အပံု ၅၀ ပံုလွ်င္ တစ္ပံုမွ်ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအုပ္စုႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ ၾကားရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ထိုမဂၤလာသတင္းကို သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ ေနသည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သူတို႔ကိုလည္း အျပစ္ဟုမဆိုသာေခ်။ ယေန႔လက္ရွိ အခ်ိန္အခါအရ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔တစ္လရၾကသည့္ လုပ္ခလစာမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးသထက္ နည္းပါးကာ မလံုမေလာက္ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ျခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သူတို႔၏လစာတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေကာက္ၾကည့္လွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးစဥ္ ကာလကတည္းကပင္ သူတို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အသံမ်ားက်ယ္ေလာင္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေခတ္ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္မူ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘဲ ျပင္ပေဈးႏႈန္းႏွင့္ ကာမိ႐ံုသေဘာမ်ိဳးသာ တိုးေပးခဲ့ၾကဖူးေလသည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔၏လုပ္ခလစာမ်ား တိုးျမႇင့္ေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာမည့္အစိုးရကို သူတို႔ပံုေအာၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔မဲေပးခဲ့သည့္ အစိုးရ၏သက္တမ္းသည္သာ ယခုဆိုလွ်င္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သက္တမ္းတစ္ဝက္က်ိဳး ေတာ့မည္၊ ထိုကိစၥမွာ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနဆဲပင္ ရွိေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအတြင္း ေလေအးေပးစက္ အခန္းမ်ားအတြင္းမွ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္မဲေပးခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း သူတို႔ကို ေမ့ေနပံုရသည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ေနလို႔ပင္ သူတို႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ တစ္ေခါက္ေပၚမလာ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုပင္ မျမင္ဖူးသည္မွာ ၾကာသလိုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ စိုင္ေကာ္လို႔ ခ်ံဳေပၚေရာက္ၾကသည့္ အေျခအေန၊ စိန္နားကပ္အေရာင္ေၾကာင့္ ပါးေျပာင္ေနၾကသည္ကိုလည္း ထိုကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက သာယာေနၾကပံုေပၚသည္။ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔မွာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးကာလ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ား ျပန္စလွ်င္ေတာ့ သူတို႔အလွည့္ ပါခ်င္ေကာင္း ပါႏိုင္လွည့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။

လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ သူတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားစရာပါလာႏိုင္မည္မွာလည္း အမွန္ျဖစ္သည္ကို သြားေတြ႔ရသည္။ ၎မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္ေလ့ျပဳလုပ္ထရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားအရ ထိုအခ်ိန္တြင္က်င္းပသည့္ ထိုအစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေန၍ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို သူတို႔လက္ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုေျပာင္းလဲမႈမွာ လာမည့္ဧၿပီလမွ ျပန္လည္ကာ အစပ်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေျခာက္လတာကာလ ဘတ္ဂ်က္ကိုျဖတ္ၿပီး တစ္ရစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးၿပီးမွသာ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၁ ရက္ထိကို ဆက္လက္ေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျပ႒ာန္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေပးေရးကိစၥအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၾကရမည္ဆိုလွ်င္ ယခုလာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည့္ကာလတြင္ ပါလာေကာင္းပါလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္မွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္စရာေကာင္းေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔နည္းတူ လုပ္ခလစာ နည္းပါးေနၾကသည့္ ျပင္ပမွအလုပ္သမားထုမ်ားအတြက္ တစ္ရက္တာ လုပ္ခႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အတြင္းက ယခင္ ၃၆၀၀ က်ပ္မွ ၁၂၀၀ က်ပ္တိုးၿပီး ၄၈၀၀ က်ပ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ကိစၥက ပူပူေႏြးေႏြး ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမွာလည္း အမွန္ဆိုလွ်င္ အတည္မျဖစ္ေသးေခ်။ အနည္းဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပထားဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳၿပီးမွသာ ထိုလုပ္ခႏႈန္းထားမွာ အတည္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၾကားရသည္မွာလည္း အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္က သေဘာမတူဟု သိရျပန္သည္။

ထိုကိစၥသေဘာတူခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအပိုင္းတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေျခခံလစာႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ ၁၂၀,၀၀၀ိ ႏႈန္းမွာလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား အသံုးခ်ခံျဖစ္ေနၾကရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ရသည့္လစာႏွင့္ မေလာက္ငဘဲ လူေနမႈစနစ္မ်ား နိမ့္က်လ်က္ရွိေနသည္။ ယေန႔ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဒုစ႐ိုက္မႈျဖစ္သည့္ ခိုးမႈမ်ား၊ အႏုၾကမ္းစီးလုယက္မႈမ်ားမွာ ထိုႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ခလစာ နည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ အေတာ္ဆက္စပ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အူမမေတာင့္၍ သီလမေစာင့္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ရွင္းလင္းရန္ အားအင္နည္းရသလို ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ စိတ္အားထက္သန္မႈ နည္းပါးခဲ့ၾကရမည္မွာ မလြဲေပ။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းထဲတြင္ လစာႏႈန္းထား နည္းပါးေနၾကသည့္ အတန္းအစားအုပ္စုကို ခြဲထုတ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မလူးသာ မလြန္႔သာသည့္ အေျခအေနကို က်ေရာက္ေနၿပီး အရာရွိမ်ားအုပ္စုမွာမူ  ယခုလက္ရွိ လစာႏွင့္လံုေလာက္႐ံုသာရွိသည္။ အပိုအလွ်ံဟူ၍ မရွိၾကေခ်။ အရာရွိႀကီးမ်ားမွာမူ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အျခားေသာခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စရိတ္စကမ်ားအၾကားတြင္ ေနသာေနၾကေသးသည္။ သို႔အတြက္ လစာတိုးေပးေရးအိပ္မက္ကို အမွန္တကယ္ မက္သူမ်ားအုပ္စုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက ေအာက္ေျခ အမႈထမ္းအဆင့္မ်ားကသာ ပို၍မက္ၾကရသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွ က်ခံကာ ေပးၾကရသူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္သာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ မရွိျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာေျပာရလွ်င္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ လခစားမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးႏွင့္ အျခား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ မက်င့္သံုးမီ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေရးဆြဲကာ သိန္း ၅၀ ႏွင့္ ၃၀ အၾကား အသီးသီးခံစားရန္ ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ထားခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဇိမ္က်က် ထုတ္ယူသံုးစြဲၾကလ်က္ရွိသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း လစာ ၁၀ သိန္းႏွင့္ ေန႔တြက္စရိတ္ အသီးသီးကို အစီစီတိုးျမႇင့္ကာ လခစားၾကရသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဘိန္းစားခ်င္းအတူတူ သူတို႔က ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကို တစ္မူထူးၿပီး ပို႐ွဴၾကသလိုျဖစ္ေနေလသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ပင္စင္ခံစားမႈမ်ားအတြက္မူ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႔ထိတိုင္ သီးျခားမရွိေသးေပ။ လိုလွ်င္လိုသလိုသာ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာထုတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ပင္ ၾကာေညႇာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကမွ် အေလးမထားခဲ့ၾကသလို အေရးတယူလည္း မရွိၾကသေယာင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အေရးတယူအေလးထားသည့္ ကာလတစ္ခုက အမွန္ရွိသည္။ ၎မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ ေရာက္လာခါနီးတြင္မူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက သူတို႔ကို အသံုးခ်ၾကသည္၊ လစာတိုးေပးေရးအိပ္မက္ျဖင့္ မဲဆြယ္ၾကသည္။

သို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ယခုလာမည့္ ဇန္နဝါရီ လလယ္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အိပ္မက္ကို မပ်က္ျပယ္ေစမည့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္ဗ်ား။ 
 
ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US