News

POST TAGGED AS

ေဒၚနယ္ထရမ့္

ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေပၚျပဴလာဝါဒ
ပုလင္းသစ္၊ ဝိုင္အေဟာင္း

ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ေပၚျပဴလာဝါဒီ ျဖစ္ႏိုင္သူတစ္ဦး မဟုတ္ေပ။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္းသည္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာ အေမြဆက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈကို ႂကြားဝါေနသူျဖစ္ကာ ၎၏ သီးသန္႔အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ဇိမ္ခံဟိုတယ္မ်ားၾကား လြန္းထိုးသြားေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားသူ ျဖစ္သည္။  ျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္မွာ ျပည္သူမ်ား၊ ဝါဒမ်ားၾကားတြင္ ေနရန္မလိုေပ။ ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈံးနိမ့္သည္ျဖစ္ေစ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အေမရိကန္ လူလတ္တန္းစားမ်ား၊ လူျဖဴအလုပ္သမားမ်ား၏ ပူပင္ေသာက၊ အလိုမက်မႈမ်ားကို ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဆုပ္ကိုင္အသုံးခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အီလစ္မ်ားကို ပုတ္ခတ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ထရမ့္ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကြဲျပားသည့္ တစ္ခါတစ္ရံ ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ ေပၚျပဴလာ အစဥ္အလာေရစီး ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ပညာရွင္မ်ားကမူ လက္ဝဲႏွင့္ လက္ယာ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေခၚဆိုမႈသည္ အဓိပၸာယ္အရွိဆုံး ကြဲျပားမႈကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ပထမ အမ်ဳိးအစား ေပၚျပဴလာ ဝါဒီမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အီလစ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္းရွိ ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ားကို ေဒါသထြက္လ်က္ ရွိၿပီး တိုင္းျပည္၏ မရွိမျဖစ္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ၎တို႔က သစၥာေဖာက္သြားသည္ဟု စြပ္စြဲေနၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးတို႔အေပၚ အေျခမျပဳဘဲ လူတန္းစားအေပၚ အေျချပဳၿပီး လူထုဆိုသည့္ ယူဆခ်က္ကို ေထြးေပြ႔သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္းရွိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လစ္ဘရယ္ေရစီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ကာ လူသားအားလုံး အေျခခံအားျဖင့္ ညီမွ်သည္၊ ဘဝ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို လူသားတိုင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ခံယူသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ေပၚျပဴလာဝါဒီ အမ်ဳိးအစားတြင္ ထရမ့္ ပါဝင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္းရွိ အီလစ္မ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ယိမ္းယိုင္ေစသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားအတြက္ လူထုဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းၿပီး လူမ်ဳိးေရးအရ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဝါဒီမ်ား အလိုအရ စစ္မွန္သည့္ အေမရိကန္ ဆိုသည္မွာ ဥေရာပအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္ပိုင္းတြင္ ရွိသည့္ မိစာၦအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခတြင္ရွိသည့္ အသားမည္းမ်ားအၾကား ယုတ္ညံ့သည့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈ ရွိေနၿပီး ယင္းေၾကာင့္ အလယ္အလတ္တြင္ ရွိသည့္ မ်ဳိးခ်စ္လူျဖဴမ်ား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား အႏၲရာယ္ ႀကံဳေနရသည္ဟု ၎တို႔က ခံယူထားသည္။

အေမရိကန္ ေပၚျပဴလာဝါဒ ႏွစ္မ်ဳိးသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးရာ လႊမ္းမိုးမႈ တိုးပြားလာလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းတို႔ ေပါက္ကြဲထြက္လာျခင္းမွာ အစီအစဥ္မရွိ ေပၚထြက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ခ်မ္းသာသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးသည့္ စီးပြားေရးစနစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားထံ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္၊ လူမ်ားစု အက်ဳိးထက္ ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ  ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာမွ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ပထမ

အေမရိကန္ ေပၚျပဴလာ ဝါဒီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမူဝါဒ အေပၚကိုသာ အဓိက အာ႐ုံစိုက္ေလ့ ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမွာလည္း ၎တို႔၏ ပစ္မွတ္တြင္ ပါဝင္ေနေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ထရမ့္သည္ ေနတိုး စစ္အုပ္စုကဲ့သို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။ ေပၚျပဴလာဝါဒီ အုပ္စုႏွစ္ခုလုံးသည္ အေမရိကန္တိုင္းျပည္ အေပၚ ႏိုင္ငံျခား ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရႊစံခ်ိန္စနစ္ကို အသာစီးေပးမႈသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိကာ တိုက္ႀကီးႏွစ္ခုလုံးအေပၚ အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ပါတီ (ယင္းကာလတြင္း အင္အားေကာင္းခဲ့သည့္ တတိယပါတီ) က သတိေပးခဲ့သည္။ ေပၚျပဴလာ ေရစီးႏွစ္ခုအနက္ လူမ်ဳိးေရး-အမ်ဳိးသားေရး ေရစီးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကို ပိုမိုဆန္႔က်င္ေလ့ ရွိသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း သီးသန္႔ေနေရး ဖိအားေပးသည့္ အုပ္စုျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ပထမ ေကာ္မတီသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္း အေမရိကန္ ဝင္ေရာက္မႈကို သတိေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အုပ္စုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ထိရွိၿပီး ကြန္ဆာေဗးတစ္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီအခ်ဳိ႕၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္သည္ (အနာဂတ္ အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာမည့္ ေယးလ္ဥပေဒေက်ာင္းသား ဂ်ရီဖို႔လည္း ပါဝင္သည္)။ သို႔ေသာ္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဂ်ပန္တို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ အဖြဲ႔ကို အလ်င္အျမန္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။

မၾကာေသးခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚျပဴလာ လက္ယာပိုင္းမွ ထင္ရွားသည့္  ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ပထမ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပန္လည္ ကိုင္စြဲလာၾကေသာ္လည္း ဆီးမိုက္ဆန္႔က်င္ေရးကိုမူ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ကမာၻလုံးခ်ီ ေကဘယ္စနစ္သည္ အေမရိကန္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ကြန္ဆာေဗးတစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူ ပတ္ေရာဘတ္ဆန္က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေတာင္ဘက္နယ္စပ္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ တားဆီးရန္ ပင္လယ္တံတိုင္း တည္ေဆာက္ရန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ သတင္းမွတ္ခ်က္ တင္ဆက္သူ ဘတ္ဟာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ေအာ္ဒါသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အီရတ္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ရန္ အေမရိကန္ နီယိုကြန္တို႔ ႀကံစည္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၎က ထပ္မံစြပ္စြဲခဲ့ေသးသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အေမရိကန္ ပထမ အစီအစဥ္ကို အစိုးရအဖြဲ႔ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အေမရိကန္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားလ်က္ရွိသည္။


ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ

ထရမ့္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာမႈသည္ အေမရိကန္ ေပၚျပဴလာဝါဒ၏ လူမ်ဳိးေရး- အမ်ဳိးသားေရး ေရစီးအားေကာင္းမႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမူတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က ္ရွိသည္။ ထရမ့္ ေျပာၾကားေနသည့္ ျပည္သူဆိုသည္မွာ မည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ႂကြယ္ဝမႈကို ခြန္အား၊ ဦးေႏွာက္တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လူတန္းစားကို ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားက အားေပးခဲ့သည္။ ယင္းအုပ္စုတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ လခစားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊  ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ လူမည္းမုန္းတီးေရး KKK အုပ္စု အတြက္မူ ျပည္သူမ်ား ဆိုသည္မွာ  လူျဖဴခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ တတိယပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဂ်ာ့၀ဲေလ့ကမူ ၎ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ သူမ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ကား ေမာင္းသူမ်ား၊ ကုန္တင္ကား ေမာင္းသူမ်ား၊ အလွဖန္တီးသူမ်ား၊ မီးသတ္သမားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သံမဏိစက္႐ုံ လုပ္သားမ်ား၊ ပိုက္ျပင္သမားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္သားမ်ား၊ ေရနံလုပ္သားမ်ား၊ အေသးစား စီးပြားေရးသမားမ်ားဟု အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကကို ႀကီးျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း မည္သူမည္ဝါမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ကို ထရမ့္က ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။ ထရမ့္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေတြ႔႐ိုးေတြ႔စဥ္ အသုံးမ်ားျဖစ္သည့္ ‘အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိသားစု’၊ ‘ငါတို႔လူလတ္တန္းစား’၊ ‘အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား’ စသည့္ အသုံးမ်ားကိုသာ ေတြ႔ေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မကၠစီကိုမ်ား၊ မြတ္ဆလင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထရမ့္သည္ စြမ္းအင္နည္း ဂ်က္၊ မာကိုေလး၊ မ႐ိုးသားတဲ့ ဟီလာရီ စသျဖင့္ စကားလုံး ေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေျပာၾကားေလ့ ရွိသည္။

ထရမ့္ဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားရလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူမ်ားစုအုပ္စု တစ္ခုတည္းကိုသာ  သီးသန္႔ကြက္ၿပီး  ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္မွာ ေပၚျပဴလာဝါဒီသမားမ်ား အတြက္ေရာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ပါ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယဥ္ေက်းမႈစုံ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူျဖဴ  မဟုတ္သူ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး သမၼတျဖစ္ေရး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ႀကိဳးပမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထရမ္႔သည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ေနာက္ပိုင္းလမ်ားတြင္ အာဖရိကန္ အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ လက္တင္ႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္႔ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္၏ ႏွလုံးသားႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္အျဖစ္ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ား သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ခ်ီးေျမႇာက္လာသည့္ လူျဖဴအလုပ္သမား လူတန္းစားမွာ လူနည္းစု ျဖစ္လာသည္။ တိုးတက္သည့္  ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားသည္လည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္း ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ ဆန္းဒါးသည္ မည္သူကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း မသဲမကြဲသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလမ်ားကမူ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခစိုက္ရာ အင္အားစုကို ရွင္းလင္းစြာ  သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရွည္ၾကာသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ‘ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား’၊ ‘လူျဖဴလုပ္သားမ်ား’၊ ‘ခရစ္ယာန္ အေမရိကန္မ်ား’၊ သို႔မဟုတ္ သမၼတနစ္ဆင္၏ အသုံးအရဆိုလွ်င္ ‘အသံတိတ္ေနသည့္ လူမ်ားစု’ စသည္ျဖင့္ ပိုင္းျခားေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ပါတီကို မဲေပးရန္ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားက စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္  ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီေရာ၊ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီကပါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စည္း႐ုံးမႈမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ အဓိကပါတီမ်ားကို ျပည္သူမ်ား မလိုလားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလွ်င္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမ်ားသည့္ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ဖြင့္ဆိုရန္ ႀကဳိးပမ္းလာႏိုင္သည္။

အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကစားျခင္း

အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေအာင္ႏိုင္ေရး ထရမ့္ အေတာ္႐ုန္းကန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သမၼတေလာင္းျဖစ္သည့္ ဟီလာရီအေပၚ ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ကာ သူမ၏ စကားေျပာဟန္ မေကာင္းေသာ္လည္း ၎၏ၿပဳိင္ဘက္ ထရမ့္မွာ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ေဝဖန္ေျပာၾကားသူ၊ ႏိုင္ငံျပဳပုဂၢဳိလ္ဆိုသည့္ အရည္အခ်င္းကင္းမဲ့သူ အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္မႈ ေႂကြးေၾကာ္သံသည္ ‘အေမရိကန္ကို မုန္းတီးေအာင္ ထပ္လုပ္စို႔’ ဟူ၍သာ ျဖစ္သင့္သည္။ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈတို႔ကို ဂုဏ္ယူသူမ်ား ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အဆိုးျမင္မႈသည္  သမၼတျဖစ္ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးေရး အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း က်င့္သုံးမႈကို လက္မခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ထရမ့္ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ ေဒါသကို လ်စ္လ်ဳမႈသည္လည္း ႐ူးသြပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ပါလက္ပါ လိုလားေထာက္ခံမႈမ်ဳိး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း မည္သည့္ အေမရိကန္သမၼတေလာင္းမွ် ရရွိျခင္း မရွိေပ။ ‘လူမ်ားအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈ တားဆီးမည့္၊ အေမရိကန္ အလုပ္မ်ားကို အေမရိကန္  အလုပ္သမားမ်ားထံ ျပန္ယူလာမည့္၊ အေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းမည့္၊ အစၥလာမၼစ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တားဆီးေပးမည့္’ ပါတီကို ေထာက္ခံမည္ဟု လူျဖဴအေမရိကန္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ လူဦးေရ၏ ငါးပုံႏွစ္ပုံက ေျဖၾကားထားေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ စစ္မွန္သည့္  လုပ္အားခ ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ လုံၿခံဳမႈ ဖန္တီးေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္ မက်င့္သုံးသေရြ႕ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားသည္ မလိုမုန္းတီးမႈကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဆက္လက္ႀကဳိဆိုေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္သာ ႐ႈံးနိမ့္သြားပါက ႏိုင္ငံေရးရာထူး ရရွိေရး ထပ္မံယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ပုံမေပၚေပ။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္ အျမတ္ထုတ္  အသုံးခ်ခဲ့သည့္ ေပၚျပဴလာဝါဒ အစဥ္အလာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ မိစာၦ

အေကာင္းဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေပၚျပဴလာဝါဒသည္ ဒီမိုကေရစီကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေသည္ မဟုတ္ဘဲ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ ဝါဒျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ပါတီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း စည္းမ်ဥ္းတို႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး ၂၀ ရာစုႏွစ္  အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လူသားဆန္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အျဖစ္  ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားသည္ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အသုံးျပဳၿပီး လစ္ဘရယ္ အရင္းရွင္ေအာ္ဒါကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေအာ္ဒါတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အနည္းစုကသာ ယင္းေအာ္ဒါၿဖဳိခ်ေရး လိုလားမည ဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အခ်ဳိ႕ေသာ ေပၚျပဴလာဝါဒီမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္သမား အားလုံးကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည့္ ေပၚျပဴလာဝါဒတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အတိတ္ရွိခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ဝါဒီမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ားသည္ ေပၚျပဴလာဝါဒကို အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ အေပၚယံ ကတိေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည့္ အိုင္ဒီယာမ်ားကို တာဝန္ခံ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေတာင္းဆိုရာတြင္ ေပၚျပဴလာဝါဒထက္ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရွာမေတြ႔ေသးေခ်။ ေပၚျပဴလာဝါဒသည္ အႏၲရာယ္ မ်ားႏိုင္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ ဝါဒတစ္ခု ျဖစ္သည္။ “အာဏာရွိသူေတြ၊ အခြင့္အေရး ရေနသူေတြရဲ႕ ထိုင္ခုံကို ကိုင္လႈပ္ေပးမယ့္ အနာဂတ္ ကေသာင္းကနင္း ကာလနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ေရး လိုအပ္တဲ့ ကုထုံးေတြ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ေပၚထြက္လာဖို႔ လူတိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတေနၾကတာပဲ” ဟု သမိုင္းပညာရွင္ ဗန္ဝုဝက္က ေပၚျပဴလာဝါဒကို ႐ႈတ္ခ်သည့္ ပညာရွင္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ကိုးကား- Foreign Affairs
ခ်မ္းေျမ့FOLLOW US