News

POST TAGGED AS

ဥပေဒၾကမ္း

ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္စရာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၏ ဝိေရာဓိမ်ား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အျမန္ဆံုး က်င္းပႏိုင္ရန္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဇြန္လ တတိယပတ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပန္စဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဧရာဝတီတိုင္း ၂၀၁၇ - ခုႏွစ္၊ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီက တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ဒီဥပေဒၾကမ္းသာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ျပည္သူလူထုအေပၚ လိုသလို ဖိႏွိပ္တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိသြားမည္ဆိုပါက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျပည္သူ႔အသံေတြကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက အင္အားႀကီး ပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲရလဒ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔သာ ယခင္အတိုင္း အတည္ျပဳသြားခဲ့တာကိုလည္း သိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။
ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးနီးပါးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
... ဒီပုဒ္မ၂၅ ေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးရွိသြားေစမလဲ၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ အက်ိဳးမဲ့သြားေစမလဲ၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အခြန္တိမ္းေရွာင္ခဲ့သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး တရားဥပေဒေတြကို လိုက္နာၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာသြားေစမလား၊ ဘဏ္ေတြထဲက ေငြမည္းေတြကိုထုတ္ၿပီး တရားဝင္ ေငြျဖဴလုပ္လို႔ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိုပဲ ကိုင္လႈပ္သြားၾကမလား ဆိုတာေတြအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သူတို႔ စဥ္းစားၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြး ေႏြးေနေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအား ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ယခင္အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ခုက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္ နည္းပါးသည္ဟုဆိုကာ ျမစ္ႀကီးနားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လ်ာထားေရးဆြဲထားတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ လိုလားခ်က္၊ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသလို အႀကံျပဳစာေတြ ေပးပို႔ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံကတစ္ဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ေျပာဆိုၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီဥပေဒ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကပဲ သူ႔တစ္ဖက္တည္းက ေရးဆြဲထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျပည္သူ႔အလိုက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္လာမွာပါ။