News

POST TAGGED AS

အေမရိကန္

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းေရး အေမရိကန္ခရီး
အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းေအာင္ တြန္းအားေပးေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိက ခရီးစဥ္တြင္ အဓိက မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ စီးပြားေရး၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားစြာ ရွိေသာ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခိုးေထာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ပ်ံခ်င္တိုင္း မပ်ံႏုုိင္ေအာင္ အေတာင္ညႇပ္ထားသည့္ႏွယ္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးသည္ အစိုးရသစ္ တက္ကတည္းက ထုံထိုင္းအုံ႔မိႈင္းေနရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းအားေပးႏိုင္လွ်င္ စီးပြားေရး ျပန္တက္ႂကြလာႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ကို မွီခိုရမႈကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္မည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ အိုဘားမားသက္တမ္း မကုန္ခင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖဳတ္ပစ္ရမည္။ မျဖဳတ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္အစိုးရ အသားက်သည္အထိ ေစာင့္ရမည္။ ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ နာေနဦးမည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္အတြင္း ေၾကညာမည္ဟု သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း အၿပီးအပိုင္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကို တြန္းႏိုင္ရန္ လိုသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို လက္ေတြ႔ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေစရန္ သူ႔ကို ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ Targeted sanctions at Daw Aung San Suu Kyi။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ ျဖဳတ္ေပးရန္ ေျပာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အပါအဝင္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းရန္ခက္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေစလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အထိနာေစေၾကာင္း သေဘာေပါက္မွသာ  အားသြန္ခြန္စိုက္တြန္းမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး  တိုင္းျပည္လည္ပတ္ေနသည့္အတြက္ သူသည္ အလုပ္မ်ားလွၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကိစၥ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စီးပြားေရးတြင္ အႀကံေပးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အခရာက်သည္။

စီးပြားေရးေကာင္းမွသာ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျပည္သူအားလုံး ဘဝ တိုးတက္မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေစရန္ ေမာင္းႏွင္သူေနရာ Driver Seat ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရအၿပီးတြင္ သူေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးအေမြမွာ စီးပြားေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္တြက္ ကန္႔လန္႔ခံေနေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အျမန္ဆုံး ျဖဳတ္သိမ္းမွသာ စီးပြားေရး ပြင့္သြားႏုိင္သည္။ Driver Seat ေရာက္ရန္ ရာစုႏွစ္ တစ္စိတ္႐ုန္းခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးလမ္းမွန္ေပၚ မေရာက္လွ်င္ ထိုႏွစ္အစိတ္သည္ ႏွေျမာစရာ။ 

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ထားေသာ လူအနည္းငယ္၊ အဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္ကိုသာ ထိခိုက္ေစသည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ပါ။ အေရးယူခံထားရလွ်င္ ႏုိင္ငံ နာမည္ပ်က္သည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေပၚတြင္ ဓားဝဲေနသည့္ သေဘာ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ကိုယ့္ေခါင္းေပၚ ဓားျပဳတ္က်လာႏိုုင္သည့္ ႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ရန္မွာ အျခားေသာမက္လုံးမ်ား အဆမတန္ႀကီးမွသာ ျဖစ္မည္။ 

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ႀကံလွ်င္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာ Political Risk ျမင့္ကာ ဝင္လိုသူမ်ားကို ႏွစ္ခါသုံးခါ စဥ္းစားသြားေစသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း က်န္ Factor မ်ား အားလုံးေပါင္းတြင္တူလွ်င္ Sanctions ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာကို ေက်ာ္သြားၾကမည္။ စင္စစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻတြင္ ဆရာႀကီးျဖစ္ရာ ယင္းက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားသည္ ဆို႐ုံျဖင့္ ျမန္မာသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ရသည္။ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕၊ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ ပစ္မွတ္ထားေသာ Targeted Sanctions ဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးစနစ္ႀကီး တစ္ခုလုံး Ecosystem အတြင္း ယွက္ႏြယ္ပတ္သက္ခ်က္အရ ပစ္မွတ္မထားေသာ ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိခိုက္ေစသည္။ 

ထိုအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အၿပီးအျပတ္ ႐ုတ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ကို စည္း႐ုံးေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္စြမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အေပၚ အဆုံးအျဖတ္ ေပးလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္မေၾကာက္မင္း

အေမရိကန္တို႔သည္ ျမန္မာတို႔ တ႐ုတ္ကို မွီခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူညီမည္ဟု  ယူဆရေသာ္လည္း အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္သည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ရန္ ေနာက္တြန္႔ေနေသးလွ်င္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ လိုသည္ထက္ ပိုအားကိုးရမည္သာ။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔မေၾကာက္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကို မ်က္ႏွာသာေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ေၾကာက္မင္း မဟုတ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ကို ျမန္မာသည္ စီးပြားေရးအရ မွီခိုျခင္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွသာ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ညီလိမ့္မည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသကဲ့သို႔ ျဖဳတ္သိမ္းရန္လည္း အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနစဥ္၊ အိုဘားမား ရွိေနစဥ္တြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းႏုိင္လ်င္ ေနာင္တြင္ျဖဳတ္ရန္ ပိုခက္မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း ခံၿမဲတိုင္း ခံေနရေပဦးမည္။

ေဇယ်သူFOLLOW US