News

POST TAGGED AS

အိႏၵိယ

31-Mar-2018

ပညာေရး အိႏၵိယ
တစ္နာရီတစ္ေယာက္ သတ္ေသေနသည့္ အိႏၵိယပညာေရး


ပညာေရးဆိုသည္မွာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတြင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္အဝရွိရမည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေပးရသည့္ေနရာ၊ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကို ေပးရသည့္ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္ဘဝတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ရမည့္ ေနရာတစ္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ၊ ေဘာဂဗလဆိုသည့္ ဗလငါးတန္ျပည့္စံုေအာင္ ဆရာမ်ားက တာဝန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပညာေရးတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္ေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ဆရာမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မရင့္က်က္သျဖင့္ သတ္ေသမႈမ်ား ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ စိတ္ေဝဒနာမ်ား ခံစားေနၾကရကာ တစ္နာရီလွ်င္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏႈန္း သတ္ေသေနၾကရေၾကာင္း Economic Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကေလးအမ်ားစု၏ ျပႆနာမွာ မိဘမ်ား၏ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ဆင္းရဲၿပီး လူတန္းေစ့မဝင္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားမွာ ပညာေရးတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ဖိစီးျခင္း၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး သတ္ေသရျခင္း၏ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနရသည္။ 

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္က ပတ္ဝန္းက်င္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ားဝင္လာျခင္းကိုမူ မည္သို႔မွတားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 

ပတ္ဝန္းက်င္၏ စိန္ေခၚမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လိင္ခြဲျခားျခင္း၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားျခင္း၊ ဘာသာခြဲျခားျခင္း၊ ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ ခြဲျခားျခင္း၊ မိသားစု ခ်မ္းသာမႈအလိုက္ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း၊ အသားအေရာင္၊ ႐ုပ္ဆင္းအေနအထား၊ ကိုယ္ခႏၶာသန္စြမ္းမႈမရွိျခင္း စသည့္ကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား သတ္ေသမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ဖိအားအမ်ားဆံုး ေပးႏိုင္သည့္ကိစၥမွာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ စာေမးပြဲမေအာင္လွ်င္၊ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းမရလွ်င္ဆိုသည့္ ဖိစီးမႈမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကို အၿမဲေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား သင္ရခက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းကို စိတ္မဝင္စားျခင္း၊ ဘာသာရပ္ကို စိတ္မဝင္စားျခင္းမ်ားသည္ သူတို႔အေပၚတြင္ ဖိစီးမႈမ်ားလြန္းေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ေက်ာင္းသားအမ်ားတြင္ စာေမးပြဲက်လွ်င္ဆိုသည့္ ဖိစီးမႈက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို က်ဆင္းေစသည္။ ဆရာမ်ားသည္ တပည့္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးလွ်င္လည္း ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ထင္ရာလုပ္သြားတတ္သည္။ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား သံုးဦး ေပါင္းစည္းႏိုင္မွ ကေလးပညာေရးေကာင္းမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို သူတို႔ေမ့ေနၾကသည္။ ေပါင္းဆိုသည္မွာ အလကားေပါင္းခိုင္းျခင္းမဟုတ္ ကေလးေတြ၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေပါင္းစည္းခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ စိတ္ေဝဒနာခံစာေနရေၾကာင္း ေျပာလိုက္လွ်င္ မိဘေတြက လက္မခံခ်င္ၾကေပ။ ဆရာဝန္ထံသြားျပလွ်င္လည္း မိမိတို႔ကေလးတြင္ ဘာမွျပႆနာမရွိေလဟန္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနေလဟန္ မိဘေတြက ေျပာတတ္ၾကသျဖင့္ ဇာစ္ျမစ္ကိုလိုက္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ေက်ာင္းရွိဆရာမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ား စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေစရန္၊ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစရန္၊ စိတ္သက္သာရေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္က်အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ၫႊန္ျပ ဆိုဆံုးမရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ျပႆနာလုပ္လာေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ေရွ႕ေရာက္လာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုျပႆနာျဖစ္ရေၾကာင္း ရင္းျမစ္ကိုမစူးစမ္းပဲ အျပစ္ေပးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

ပညာေရးဌာနတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ေဝဖန္အႀကံျပဳသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာသေဘာတရားကို နားလည္သည့္ အထူးဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Councelling ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ကေလးေတြက စာမွာစိတ္ေရာက္ေနရၿပီး စာေမးပြဲအေျခာက္ကို ခံေနၾကရသည္။ မိဘေတြက ေနာက္က ဖိအားမ်ားသည္။ ဆရာေတြက တြန္းအားေပးသည္။ အခ်င္းခ်င္းထဲတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ ဗိုလ္က်မႈမ်ားက ရွိေနသည္။ ထိုကေလးမ်ားအတြက္ Councelling ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို သူတို႔ၾကားတြင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ေပးႏိုင္လွ်င္ တစ္မိနစ္ တစ္ေယာက္ႏႈန္း သတ္ေသမႈမ်ားသည္ မိနစ္တိုင္းတြင္ ဆက္ျဖစ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယခုအခါ စာမသင္မီ စိတ္သက္သာရာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္သည့္ တရားထိုင္ျခင္း၊ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းကလည္း ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ စာက်က္ေျဖေနရသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဖိအားမ်ားက ကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ၾကၿပီး အျခားနည္းမ်ားကို ရွာရန္မွတစ္ပါး အေျဖမရွိၿပီ။ 

E-01 
(Ref: Opinion: Help India  Education System, Economic Times)
FOLLOW US