News

POST TAGGED AS

အာဏာ

အက်ပိုင္း ေရာက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ
ဒီေရနိမ့္ကို အေမရိက ဘယ္လို ေျပာင္းႏိုင္မလဲ

စစ္ေအးအၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻလုံး၌ ဒီမိုကေရစီ လိႈင္းလုံးႀကီး မႀကံဳစဖူး ပုတ္ခတ္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကင္ညာ၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႀကိဳးျပတ္သြားေတာ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရး ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းမွာလည္း အနာဂတ္အတြက္ မေကာင္းလွေပ။ တစ္ဖန္ တည္ဆဲအာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုဖိႏွိပ္ခံလာရသလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိသလို စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ား အြန္လိုင္းအတိုက္အခံမ်ားကို ဆင္ဆာပိတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ၂၀၁၂  ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီမွာ ဆြဲေဆာင္မႈ က်လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပႆနာ ပိုဆိုးလာရသည္။ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသလို ကမာၻေပၚရွိ အခိုင္အမာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ျပႆနာမ်ားျဖင့္ လုံးပန္းေနခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ စီးပြားေရး တိုးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႂကြယ္ဝရန္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ မလိုေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လားရာအားလုံးမွာ အဆိုးသို႔ ညႊန္ျပေနျခင္း မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ၌ ပထမဆုံးေသာအႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေအာင္ျမင္စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သလို သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာရွင္စနစ္ (Electoral Autocracy) မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီ (Electoral Democracy) သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အာရပ္ကမာၻ၏ ပထမဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းလာသလို ျမန္မာ (ဗမာ) ႏိုင္ငံတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာမွ်ေဝမႈ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး သိသိသာသာ က်ဆင္းလာျခင္း၊ ေရနံေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္ အျခားေသာ ေရနံႏိုင္ငံမ်ား ၾသဇာက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္၏ အာဏာရွင္ ေမာ္ဒယ္အေရာင္အဝါ က်လာသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဒီမိုကေရစီ အားေပးသူမ်ား အေနႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ အားထုတ္သင့္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၏ မွန္ကန္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း အထူးသျဖင့္ အာရွရွိ ဒီမိုကေရစီယိမ္းယိုင ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈ လိႈင္းလုံးသစ္ ေပၚလာႏိုင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အားေပးမႈ မရွိပါက အာဏာရွင္မ်ား ပိုမိုျပန္႔ပြားလာၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ နည္းပါးမႈဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လွည့္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္ေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာမႈ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Pew စစ္တမ္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကမာၻ႔အေရးမ်ားအေၾကာင္း စဥ္စားမည့္အစား ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္ဟု ေျဖဆိုထားသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားသင့္သည္ဟု ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ သေဘာထားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးကို မည္သည့္သမၼတေလာင္းကမွ် မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ အသုံးမျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကိုလည္း ဝါရွင္တန္က ဆက္လက္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ အုပ္စုမ်ားကို ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည့္ ရန္ပုံေငြကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က သန္း ၁၇၀ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ယင္းကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ သုံးစြဲမႈ (အမ်ားအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး သို႔မဟုတ္ USAID) သည္ ေဒၚလာ သန္း  ၄၀၀ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္အေပၚ ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ဖယ္ထုတ္လိုက္လွ်င္ပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈမွာ တိုးတက္မႈမရွိ မေျပာင္းမလဲ ရွိေနသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေနာက္ေကာက္က်ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္သာ ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ အႀကီးမားဆုံး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ  အသိုက္အဝန္းအဖြဲ႔မွာလည္း ရင္းျမစ္ကင္းမဲ့ေနသလို သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္လည္း မရွိေသးေပ။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း အေျခအေနမထူးေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကို ဟန္ေဂရီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာေအာ္ဘန္ ဆန္႔က်င္လာသည့္အခါ ဥေရာပသမဂၢမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘးမွသာ ၾကည့္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံမ်ားကို တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ ဖိႏွိပ္ေနသည့္ၾကားမွ ဆီးရီးယားမွ ဒုကၡသည္မ်ား ဥေရာပသို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈ တားဆီးေရး တူရကီ အကူအညီယူရန္ EU သေဘာတူလိုက္သည္။

ဆြီဒင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အျခားေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ တိုးတက္လာေစေရး အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ European Endowment for Democracy အဖြဲ႔၏ ဘက္ဂ်က္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းသာ ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Wesminster Foundation ၏ ဘက္ဂ်က္မွာ ေဒၚလာငါးသန္းသာ ရွိကာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စင္တာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ပူးေပါင္းမွ်ေဝရန္ တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားျဖင့္သာ လုံးပန္းေနၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လစ္ဟာေနသည့္ ေလဟာနယ္ကို အီလစ္ဘရယ္ တန္ဖိုးမ်ား တင္ပို႔ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ေရး နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားက အသုံးခ်လ်က္ရွိသည္။ အီရတ္၊ လက္ဘႏြန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ား မတည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ ၎တို႔ကို ပုံသြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အီရန္ႏိုင္ငံက ေငြေၾကး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး ၾသဇာကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္းရွိ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီမ်ားကို ႐ုရွားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိသလို အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ကူညီလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဆင့္ျမင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းပညာမ်ား တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ‘ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား ဓနသဟာယ’ ကို ႐ုရွားက တည္ေထာင္လ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း အီသီယိုပီးယား၊ အီရန္၊ တာဂ်စ္စတန္၊ တာ့ခ္မင္နစၥတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းပညာမ်ား တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ကူညီလ်က္ရွိသည္။

အေကာင္းဆုံး အစိုးရပုံစံ

ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးမွာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အၾကား အာ႐ုံစိုက္မႈ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ယင္းအေရးမွာ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ နည္းပါးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ပိုမိုကာကြယ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း စစ္ျဖစ္ေလ့ မရွိေပ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈကိုလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ယူေဆာင္လာေလ့ ရွိသည္။ “ကမာၻေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတိုင္းက အေမရိကန္ရဲ႕ အနီးကပ္ မဟာမိတ္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး၊ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ ရန္သူေတြက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး” ဟု ႐ုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း မိုက္ကယ္မတ္ေဖာက ေျပာၾကားသြားသည္။ 

အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ဗဟိုဒြိဟျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ပင္ကိုအားျဖင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာင္ျမင္ပါက ခ်မ္းသာၿပီး ပညာတတ္သည့္ သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းလူမ်ားက အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ မေဝးေတာ့သည့္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား မေအာင္ျမင္ပါက စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္က ၿပဳိကြဲႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး စိတ္ဆႏၵ ကင္းမဲ့ေနလွ်င္ ေတာင္ယင္းကဲ့သို႔ ျမႇင့္တင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အေမရိကန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားမွသည္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တြင္း ေပၚထြန္းလာသည္ဟု Carnegie Endowment for International Peace မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေသာမတ္ကာ႐ိုသားက ေထာက္ျပထားသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေပၚ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ၿမဳိ႕ေတာ္မ်ားရွိ အီလစ္မ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈသာ မကေတာ့ေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ေရတိုနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေပးေနရာမွ တာဝန္ခံမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေရးမ်ားကိုပါ အာ႐ုံစိုက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္မႈ ေခါင္းေလာင္း ျမည္ပါေစ

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး လက္ရွိထက္ ပိုလုပ္ႏိုင္သလို လုပ္လည္းလုပ္သင့္သည္။ မၾကာမီ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးကို ၎၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ  ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ ဝါရွင္တန္အေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ စုေပါင္းကာ  အသုံးစရိတ္ ပိုမသုံးဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရန္ ပထမဆုံး အေနႏွင့္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳရန္ လိုသည္။ အီသီယိုပီးယား အစိုးရအဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲတု က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစိုးရကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစိုးရဟု အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အီသီယိုးပီးယား ခရီးစဥ္အတြင္း ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားကာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အာဏာရွင္ျဖစ္သည့္ ကင္ညာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္လည္း “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ အင္အားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းအတိုင္း” ကင္ညာ ဆက္လွမ္းမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဝဝါးသည့္ အေမရိကန္ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အစိုးရမ်ားက ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေျပာၾကားခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေလ့ရွိသည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ ဒုသမၼတ ေဂ်ာ့အိတ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး “ဒီမိုကရက္တစ္ မူေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုင္စြဲေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာက်မိတယ္” ဟု အာဏာရွင္ မားကို႔စ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ မားကို႔စ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာသလို အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဘန္ကြီႏိုအကြီႏိုလည္း လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည္။

အေမရိကန္သမၼတသစ္ အေနႏွင့္လည္း အထိမခံ ျဖစ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ ပိုေပးသင့္သည္။ ျမန္မာ၊ တူနီးရွားႏွင့္ ယူကရိန္း စသည့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈကို ခံႏိုင္ရည္ သိပ္မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အေထာက္အပံ့ တိုးေပးသလို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အက်င့္ပ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ေစျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမႇင့္တင္ေစျခင္းျဖင့္ အေပးအယူ လုပ္သင့္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ဝိုင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရန္ အလားအလာ ရွိေနၿပီး အာဏာရွင္မ်ား ဝိုင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမွာလည္း အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တစ္ခုလုံး၏ ဒီမိုကေရစီ တိုးပြားမႈကို သက္ေရာက္ေစမည့္ ႏိုင္ငံကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ကာ ျပည့္စုံသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္သင့္သည္။ လူဦးေရမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုႀကီးသျဖင့္ သမၼတသစ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိကာ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ညင္သာစြာ တြန္းအားေပးသင့္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူဦးေရနည္းသည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဆီနီေဂါႏွင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေပ။

ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစသည့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးမ်ားကို အေမရိကန္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းႏိုင္သလို ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး နယ္ပယ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္မ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွာေဖြေရး၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံသို႔ ျပန္ပို႔ေရးတြင္ အေမရိကန္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သံတမန္မ်ားသည္ အတိုက္အခံမ်ား ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား ဖိအားေပးမႈမွ  ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးကို သံတမန္မ်ား ဦးစားေပးရန္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္  တိုက္တြန္းသြားသင့္သည္။ သံတမန္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ  တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္ထြက္ခြင့္ ရေနသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းဆီ ဦးတည္ေရး အာဏာရွင္မ်ားကို မသိမသာ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ ေတာင္အာဖရိက၊ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဒိမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေရး ေရရွည္တည္ၿမဲေရး ကူညီသြားႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သစ္ အားေပးသြားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဒိမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္သြားရန္လည္း သမၼတသစ္ ႀကဳိးပမ္းသင့္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားက အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္တယ္

အေရးႀကီးသည္မွာ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးမွာ ျပည္တြင္းမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီသည္ ေလးစားအားက်ေစရန္ မလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားၾကား ေဒါသထြက္ေနမႈ၊ သီးျခားစီ ေနလိုမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ကို လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို စိတ္ႀကဳိက္ေရးဆြဲမႈ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရႏိုင္ရန္)၊  မဲဆြယ္မႈမ်ားထဲ ေငြမည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈ၊ အင္အားႀကီးမားလ်က္ ရွိသည့္ အထူးအက်ဳိးစီးပြား  ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ မႀကံဳစဖူး အစြန္းေရာက္ေနသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း အနည္းငယ္ကိုသာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ေရးတြင္ အားနည္းေနကာ အစိုးရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ပုံမွန္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရး အေရးနိမ့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ ရန္သူမ်ားတြင္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရန္ အကြက္ရလ်က္ ရွိသည္။ “အေမရိကမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ မရွိဘူး” ဟု ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က ေႂကြးေၾကာ္ထားၿပီး အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ‘အရင္းရွင္မ်ား၏ စစ္ေျမျပင္’ ဟု အီရန္သမၼတေဟာင္း အာမတ္ဒီနီဂ်က္က ေဝဖန္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ဥပေဒကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သစ္ ျပဳျပင္သင့္သည္။ ယင္းမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လွဴဒါန္းေငြ ဆိုသည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ျပန္လည္အားေကာင္းလာေစေရး ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား စိတ္ႀကဳိက္ေရးဆြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအလိုက္ ေရြးခ်ယ္မဲေပးမႈ (ranked-choice voting) စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း၊  မူလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ထားသူမ်ားကို အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီကို ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္ျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚရွိ အေမရိကန္၏ ဦးေဆာင္ေနရာ ျပန္လည္ရရွိေရး ယင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တုံ႔ဆိုင္းေနမႈမွ ကမာၻႀကီးကို ဆြဲထုတ္ကာ တိုးတက္မႈ ကာလသစ္ဆီ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား - Foreign Affairs

ခ်မ္းေျမ့FOLLOW US