News

POST TAGGED AS

အစိုးရ

25-Mar-2017 tagged as အစိုးရ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ မၾကာမီ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းရွိ မရွိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္လာသည္။
10-Mar-2017 tagged as အစိုးရ
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ထိုကိစၥအေပၚ ၾကားခ်ၿပီး သုံးသပ္တင္ျပရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလုံး၏ ခံစားခြင့္ ခံစားထိုက္သည့္ အခြင့္အလမ္းဟု ဆိုလည္း မမွား၊ ၎တို႔၏ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေပ်ာ္စိတ္ကူး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟုလည္း ေျပာ၍ ရသည့္ အကဲဆတ္လြန္းသည့္ ထိုကိစၥအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္နီးကပ္ခ်ိန္တြင္မွ မေဆာင္႐ြက္သင့္ေပ။
07-Mar-2017 tagged as အစိုးရ
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(အစိုးရ) သံုးစြဲရန္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ဘီလီယံ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ (သန္းေပါင္း ၂၀,၈၉၆,၄၃၂ ဒသမ ၇၇၇ ) မွ က်ပ္ဘီလီယံ သံုးရာေက်ာ္ (သန္းေပါင္း ၃၀၃၆၁၀ ဒသမ ဝ၂၉ )ကို ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ျပဳ
အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ့လာစိစစ္ႏိုင္ရန္ စံျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ့လာစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
06-Feb-2017 tagged as အစိုးရ
ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုလိုနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုအာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထုညီညြတ္မႈေတြ ရွိရင္ ၿပဳိက်စၿမဲပါပဲ။
“စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းေလေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ယုံၾကည္မႈက်ေလပဲ”
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC က ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
03-Dec-2016 tagged as အစိုးရ မႏၲေလး
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးတို႔တြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိ
25-Nov-2016 tagged as အစိုးရ
တကယ္ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ထဲမွာ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူေတြ အေျမာက္အျမား ရွိေနသည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ေတြေၾကာင့္ အစိုးရယႏၲရားက ထင္ထားသလို မျဖစ္။ ခ်ည့္နဲ႔ခ်ည့္နဲ႔ ထစ္ေငါ့ထစ္ေငါ့ ျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္။ မူဝါဒေတြ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိ။
UWSA အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ထို႔ေနာက္ NDAA ႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ အေနအထားမွ ယခု NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥက်မွ ေသြးကြဲမည့္ အေနအထားကို စိုးရိမ္ပုံ ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုခ်က္ မရရွိမီ NDAA မိုင္းလားေဒသက အစိုးရ၏ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရာက္သြားလွ်င္ ‘ဝ’ ေဒသမွ လာအိုနယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းကူးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိျခင္းကို ပိုမိုစိုးရိမ္ပုံ ရေလသည္။