News

POST TAGGED AS

အစိုးရ

06-Feb-2017

အစိုးရ
ေသြးစြန္ေသာ တနဂၤေႏြမွသည္ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆီသို႔
(၁) ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္မႈေတြ

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႔ ျပည့္စုံလုံေလာက္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္ရဲ႕ စကားဝိုင္းမွာ ဆိုတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ (State) လို႔ ဆိုလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Accountability တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း ပါလာၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ (Nation Building) အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိေနမႈအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကဳိးစားေနရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္သလို (တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ဖို႔)၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး (State Building) လုပ္ငန္းကိုပါ  ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ State မွာေတာ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ထိုဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ တာဝန္ေပးထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားေတြဆိုၿပီး ပါဝင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရအၾကားက ကြဲျပားမႈအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္-  ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အစိုးရသက္သက္သာ မဟုတ္ ျပည္သူပါ ပါဝင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတည္သေ႐ြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဆိုတာ ယာယီသေဘာေဆာင္မႈ၊ အစိုးရဆိုတာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းလမ္းသေဘာသာ ေဆာင္တတ္တာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ လူပုဂၢဳိလ္ေရးအရ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ လူပုဂၢဳိလ္သေဘာေဆာင္တာ (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတည္းကို အမွီျပဳတာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာ (သို႔မဟုတ္) ဘက္လိုက္မႈေတြ ရွိေနတတ္တာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ အနည္းဆုံး သီအိုရီ သေဘာအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းက်ဳိးကို အၿမဲရည္႐ြယ္တဲ့ သေဘာ ရွိေပမယ့္ အစိုးရဆိုတာ ပါတီ၊ အုပ္စုအစြဲ သေဘာေတြ ပါတတ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ အရနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈ အားေကာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက မေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်႐ႈံးႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္လာၿပီ (သို႔မဟုတ္) က်႐ံႈးႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သြားမွာကေတာ့ မလြဲဧကန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူသာ အဓိက ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ယိုယြင္းေနၿပီ ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္သူ႔ညီညြတ္မႈအားနဲ႔ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကဳိးစားၾကမယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္သလို ယိုယြင္းေနတဲ့စနစ္ေတြ ဖာေထးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဆိုကတည္းက ျပည္သူကေနလာတဲ့စနစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တြန္းတင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္က အေရးပါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း (ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနမႈ) ဟာ ကြာဟတဲ့အတြက္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလေတြမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အေရးပါတာ မွန္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ အဆင့္တစ္ဆင့္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔  ေသာမတ္စ္က႐ိုသာက ဆိုပါတယ္။ သူကပဲ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေတြးမွား၊ အယုံမွား၊ အစြဲမွား၊ အထင္မွားမႈေတြနဲ႔ အရိပ္အေယာင္ လွည့္စားမႈေတြ မရွိဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အယုံလြယ္၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈေတြ မပါပဲ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြက ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) လတ္တေလာ ေလဆိပ္က လုပ္ႀကံမႈနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ေစေရး မဟာဗ်ဴဟာ

လတ္တေလာ ကာလမွာပဲ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကို ေသနတ္နဲ႔ လူပုံအလယ္မွာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြဟာ လူထုကို ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ေစဖို႔နဲ႔ မလုံၿခံဳမႈကို ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တာလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡ နယ္ေျမေတြနဲ႔ ကင္းေဝးရာျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ပဲ မလုံၿခံဳဘူးဆိုတာ ကမာၻကို အတိအလင္း ေၾကညာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေတာ္ကို တာသြားလွတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ႀကီးမားႏိုင္တဲ့ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းမႈ၊ လုံၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ လစ္ဟာမႈေတြကို ဒီကိစၥမွာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တာဝန္ယူတတ္၊ တာဝန္ခံတတ္၊ တာဝန္သိတတ္တဲ့ ျပည္သူေတြေၾကာင့္ပဲ ေသနတ္သမားဟာ ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီေသနတ္သမားကိုသာ ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့ အတြက္ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ Taxi သမားေတြက လိုက္မဖမ္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ အမႈကြင္းဆက္ ျပတ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တရားခံ လြတ္ေျမာက္သြားမွာ ျဖစ္သလို အျခားမလိုလားအပ္တာေတြလည္း မ်ားစြာေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈမွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြက ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူမႈကို ေတြ႔ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူကူယားမား ေျပာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္မွာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူေတြက အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ တကၠစီသမားေတြက လုံၿခံဳေရးေတြ ထမ္းရမယ့္ တာဝန္ကို ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ဖမ္းဆီးမႈေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြအေပၚ ျပည္သူေတြက စိတ္ဝင္စားေနတာ၊ ျပည္သူအခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ သတင္းသဲလြန္စေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာ၊ သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕ အေနနဲ႔ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြ လုပ္ၿပီး အမႈကြင္းဆက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိကအေရးပါတဲ့ ယႏၲရားေတြ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနခ်ိန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း အခ်ဳိ႕က ဝင္ေရာက္ေထာက္ကူ ေပးေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)  မေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ စုစည္းညီညြတ္မႈ

ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုလိုနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုအာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထုညီညြတ္မႈေတြ ရွိရင္ ၿပဳိက်စၿမဲပါပဲ။ 

လြတ္လပ္မႈဆိုတာ တာဝန္ယူမႈေတြနဲ႔ ဒြန္တြဲေနသလို ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဆိုတာက အျပန္အလွန္ တာဝန္ယူမႈေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြနဲ႔ အာမခံခ်က္ ျပဳရတာပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့လာခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်င့္သုံးေျပာဆိုမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ျပည္သူသတင္းသိပိုင္ခြင့္အတြက္  သတင္းေဖာ္ထုတ္ တင္ဆက္မႈေတြဟာ အႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လတ္တေလာမွာပဲ သတင္းမီဒီယာသမား ျဖစ္တဲ့ ကိုစိုးမိုးထြန္းနဲ႔ ထားဝယ္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီး အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းမႈကို သာမက ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးပါတဲ့ ေဒါက္တိုင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈဆိုတာ ျပသေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အခု ဦးကိုနီ ေသဆုံးမႈကေတာ့ က်န္တဲ့ကိစၥေတြထက္ ပိုၿပီးတာသြားႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕စရာေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရင္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၿပီး ကိုယ့္အစား ေျပာေပးမယ့္ သူရဲေကာင္းကို ရွာတတ္တာဟာ ဓမၼတာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ ကိုယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ သူရဲေကာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းေထဖို႔ ေမ့ေနတတ္တာေတြကလည္း ျဖစ္တတ္တဲ့ ကိစၥေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၆ ကို ဆက္ထားခဲ့တဲ့ ကိစၥကေန ဦးကိုနီ ေသဆုံးခဲ့မႈအထိ ကိစၥေတြက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေခ်ာက္ခ်ားေနတတ္ေအာင္ တမင္ရည္႐ြယ္ေနေရာ့လားလို႔ ေတြးစရာ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသမားတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးမင္းဇင္က ဦးကိုနီ ေသဆုံးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာကေန စာစုအျဖစ္ ေရးသားရာမွာ ထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္။

ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စရာ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ရည္႐ြယ္ခဲ့မႈအျဖစ္ ဦးကိုနီ ေသနတ္ပစ္ခံရမႈ၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ပစ္ခတ္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ မေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ အုံလိုက္က်င္းလိုက္ ဦးကိုနီနဲ႔ တကၠစီသမား ဦးေနဝင္းတို႔ရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားေတြကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္မႈ၊ အမႈကြင္းဆက္ေတြ လိုက္လံေဖာ္ထုတ္ေပးမႈေတြနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူတတ္မႈကို ျပသေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဦးကိုနီရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူမ်ဳိးစုံ၊ ဘာသာစုံ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြ တက္ေရာက္တာ ေတြ႔ရသလို ဦးကိုနီက အန္အယ္လ္ဒီက ျဖစ္ေပမယ့္ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အတန္ငယ္ ေအးစက္ေနတဲ့ အျခားဒီမိုကရက္တစ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြပါ ဝန္းရံခဲ့ၾကတာကို ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခုရက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ရဲရဲတင္းတင္း တာဝန္ယူ ရပ္တည္ျပတဲ့သူေတြ ရွိေနတာဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေန႐ုံနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔သြားမွာ မဟုတ္ဆိုတဲ့  အင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စ်ာပန အခမ္းအနားမွာ ျပသခဲ့တဲ့ သတၱိေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ တာဝန္ဝင္ယူတတ္မႈေတြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ရဲ႕  စုစည္းမႈေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လစ္ဟာေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈနဲ႔ အေရးႀကံဳရင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီစုစည္းမႈ အင္အားကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ ဘယ္လိုဆက္ထိန္းၾကမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း အေရးပါလာပါတယ္။

ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔မွ တစ္ဆင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈကို တည္ ေဆာက္ၿပီး ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ၾကပါစို႔...။    ။ 

Ref: Reconsidering the ‘Transition Paradigm’ Democracy without illusion ; Thomas Carothers
U Min Zin’sFb

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္FOLLOW US