News

POST TAGGED AS

သတင္းအတု

သတင္းတုမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ဒီမိုကေရစီအတြက္ အက်ပ္အတည္းဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသတိေပး


လန္ဒန္၊ ဇူလိုင္ ၂၈

ၿဗိတိန္မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ေစတနာပါသည့္ အျမင္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားခံေနရၿပီး ဒီမိုကေရစီအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို BBC က ေဖာ္ျပသည္။

Cambridge Analytic အခ်က္အလက္သုေတသနအဖြဲ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အခ်က္အလက္မ်ား အလြဲသံုးမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မီဒီယာႏွင့္ အားကစား (DCMS) ေရးရာေကာ္မတီသည္ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းတုမ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ၌ လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ အခြန္သစ္ေကာက္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အစီအမံမ်ားကိုလည္း အဆိုျပဳထားသည္။

နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ သတင္းတုမ်ား တိုးပြားလာျခင္းက လူထုအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုျခင္းကို လအတန္ၾကာေလ့လာၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ရန္ သင့္၊ မသင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ႐ုရွားက လူမႈကြန္ရက္အသံုးခ်ၿပီး ဝင္ေရာက္လႊမ္း မိုးစြက္ဖက္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေကာ္မတီက စံုစမ္းခဲ့သည္။ 

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမွာဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲေရးလႈပ္ရွားသည့္ Vote Leave အဖြဲ႔၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါမနစ္ကမ္းမင္းစ္က သူ႔ဘေလာ့ဂ္တြင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒီမိုကေရစီသည္ အႏၲရာယ္ႀကံဳေနရၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အခ်ိန္က်ၿပီ”ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အေၾကာက္တရားႏွင့္ တစ္ဖက္ပိတ္ မလိုမုန္းထားတတ္သည့္ သဘာဝကို အသံုးခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ကို အထူးတလည္႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ “ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကာလအတြင္း ၎တို႔ ကုမၸဏီအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မွ်ေဝမေပးလွ်င္ ျပႆနာေျပလည္သြားမည္ဟု ယူဆေနပံုရၿပီးဖိအားေပးမွသာ တံု႔ျပန္မႈရွိသည္”ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဝဖန္ထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဗီဒီယိုဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ဖက္ပိတ္ မလိုမုန္းထားတတ္သည့္ သဘာဝကို အသံုးခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ကို အထူးတလည္႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ “ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကာလအတြင္း ၎တို႔ ကုမၸဏီအေၾကာင္းသတင္း အခ်က္အလက္ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည့္ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မွ်ေဝမေပးလွ်င္ ျပႆနာေျပလည္သြားမည္ဟု ယူဆေနပံုရၿပီး ဖိအားေပးမွသာ တံု႔ျပန္မႈရွိသည္”ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဝဖန္ထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဗီဒီယိုဝက္ဘ္ဆိုက္ Youtube တို႔အေနႏွင့္ ၎တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေၾကာင္းအရာ ပံုရိပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူသင့္သည္ဟုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ Youtube တို႔က ၎တို႔သည္ (လူအမ်ား တင္ခ်င္ရာတင္ႏိုင္သည့္) စင္ျမင့္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ေဝတင္ဆက္သူမ်ားမဟုတ္ဟု ေခ်ပထားၾကၿပီး သူတို႔ဝန္ေဆာင္မႈသံုး၍ တင္သည္မ်ားအတြက္ သူတို႔တြင္ တာဝန္မရွိဟု ခုခံေျပာၾကားထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းနည္းျဖင့္ တာဝန္မဲ့ ေရွာင္လႊဲေန၍မရသင့္ဘဲ စင္ျမင့္လည္းမဟုတ္ ထုတ္ေဝတင္ဆက္သူလည္း မဟုတ္သည့္ ၾကားခ်သည့္ က႑တစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ထိုက႑ကို ဝန္ေဆာင္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီကသံုးသပ္သည္။ ယခုအခါ သူတို႔တင္ျခင္းမဟုတ္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ၊ တရားမဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိျဖစ္ေနျခင္းမွာ မေလ်ာ္ကန္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ 

F-03
FOLLOW US