News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးရန္ မလြယ္ကူသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမႊမ္းတင္ ေျပာၾကားေနသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အားနည္းလာလ်က္ ရွိေနသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ အမုန္းမီးပြားမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အေျဖရွာရာတြင္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလ်က္ရွိကာ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္ကာလအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသလို ျဖစ္ေစပါသည္။  

မၾကာမီက ေနျပည္ေတာ္သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွၿပီး ျပႆနာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနသည္။ ၁၅ ဖြဲ႔အနက္မွ ၈ ဖြဲ႔မွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ ၇ ဖြဲ႔မွာ အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယရွိသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာစတင္ ရယူစဥ္ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္သြားမည္ဟူေသာမူကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိရန္တို႔ကို အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အယူအဆေရးရာတြင္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ၾကာ ၎၏ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ က်င့္သုံးမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ဳိးကိုမဆို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆန္႔က်င္ေနသည့္အခ်က္ကို သူတို႔က သေဘာေပါက္ နားလည္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ပထမအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္စဥ္ ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ အရပ္သား အေရအတြက္မွာ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညီလာခံအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေသာ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (SSA) တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အရပ္သားရာႏွင့္ခ်ီ ၎တို႔၏ ႐ြာမ်ားကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသြင္ကူးေျပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေတာ့ ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယင္းအစား ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ယခင္ပဋိပကၡမ်ားသာ ျပန္လည္စတင္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကဳိးပမ္းေနေသာ လက္ရွိအခင္းအက်င္းမွာ စိန္ေခၚမႈ လြန္စြာႀကီးမားပါသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ညီညြတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA) သည္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔အား မဟာမိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ လက္ရွိ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မူေဘာင္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ၿပီး အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ကိုပါ အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုလည္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ေနရာကေန ပါဝင္ဖို႔ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ၌ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔ ပါဝင္သည္။ တစ္ဖြဲ႔မွာ မႏွစ္က အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဖြဲ႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး အတြက္ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းရာ၌ သုံးပြင့္ဆိုင္ ပဋိပကၡမ်ဳိးကို ေျဖရွင္းရေသာ အေလ့အထ ရွိပါသည္။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ အတိတ္က ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ စတင္ရယူစဥ္က ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ တပ္မေတာ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အား မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စည္းလုံးမႈကို ပိုမိုပ်က္ျပားသြားေစခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားစြာကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ရာ အဖြဲ႔အမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သံသယစိတ္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အဖြဲ႔အားလုံးမွာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေနရကာ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔လည္း သံသယ ဝင္ေနၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ သိသာထင္ရွားဆုံးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္မွာပင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံး၍ မရျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက အဓိက ျငင္းဆိုရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္မွမရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား လက္နက္ခ်လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အာမခံခ်က္ ေပးမည္ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးသည့္ အေနျဖင့္ ပဋိပကၡ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ား ကို အထူးေဒသမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ကာ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ထံမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဗဝမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆိုး႐ြားလာသည့္အျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကို အနည္းငယ္သာ ခံစားရသည္။  

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုမႈသည္ ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရအေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ယုံၾကည္မႈ မရွိျခင္းကို ထပ္ဟပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ ျပည္သူတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးခံေနၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ မလုံၿခံဳမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအၾကား နားလည္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယ ျဖစ္ေနမႈ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ မတိုင္ခင္ထိ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ ရပ္စဲထားႏိုင္ကာ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ေတာ့ စစ္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ယင္းကိစၥကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သည္။ ၁၉၉၄ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပင္ တပ္မေတာ္က သဘာဝအရင္းအျမစ္ လုပ္ကြက္မ်ားစြာကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ကြက္ေနရာမ်ား အနီးရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အျခားေနရာမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္းခဲ့သည္။ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ကြၽန္းသစ္တို႔ ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေလရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ကို ႏိုင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္ကေန ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးရန္၊ ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားအား ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားမွ ဆုတ္ခြာရန္ အစရွိသည္တို႔ကို ၎တို႔လက္နက္မခ်ခင္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အက်ဳိးစီးပြားကို ပ်က္သုဥ္းသြားေစခဲ့ကာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာအာဏာမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး မူေဘာင္၌ ယင္းအရာမ်ားကို အေလးထားထည့္ သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္းကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ  အခန္းက႑မွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီး အတြက္ေတာ့ ပဋိပကၡမွာ စီးပြားေရးအရာေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရပါ အက်ဳိးအျမတ္ ရွိေနသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားထံကေန အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးစြာ ရရွိမႈသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိရန္ မရွိမျဖစ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းသည္ အာဏာကို အလုံးစုံ လက္လႊတ္ရန္ ျငင္းပယ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းရန္သူမ်ားႏွင့္    ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားက တပ္မေတာ္အား လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အသာစီး ရေစခဲ့ပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ အားေကာင္းသည့္ အာဏာပိုင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ ဆိုသည့္ ပုံရိပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေနျပည္ေတာ္သို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလုံး ပါဝင္လာမႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ယခင္အရာမ်ားႏွင့္ေတာ့ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရ၊ အင္အားႀကီးမားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားရွိ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြား ရွိေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ပင္ ပါဝင္လာသည္။ အခက္အခဲမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္မွာလည္း ခက္ခဲေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

Ref: Aung San Suu Kyi Had a Plan to Bring Peace to Myanmar. But Convincing Others Hasn't Been So Easy , Time  

ေဆာင္းဦးကုိကုိFOLLOW US