News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

ေနျပည္ေတာ္က ခြဲေရးတြဲေရး
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈ အခ်ဳိ႕လည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာက ပြဲအဆူဆုံး ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဆိုသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြယ္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ မရွင္းဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေျဖရွာေရး ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္မကေတာ့။ 

ထိုႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ကာလ အတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အမ်ားအျပား ပ်က္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သစ္မ်ားလည္း အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္တပ္သားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေထာင္ေသာင္းမက အသက္ေပးခဲ့ရသလို စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသအသီးသီးမွ ျပည္သူသိန္းသန္းမက စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ 

ျပည္တြင္းတစ္ေနရာသို႔ ထြက္ေျပးၾကသလို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံရသည္လည္း ရွိသည္။ ရာေထာင္ခ်ီေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္ပင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔အားလုံးနီးပါးႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္  တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခံဳသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔တို႔  တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခ်ိန္က ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့သည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္မူ အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔သာ ပါလာခဲ့သည္။ ထိုရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ပင္ အစျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို စတင္ေနသည္။ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္  ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသူ ရွစ္ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါသည္။

ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ညီလာခံမွာ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ႀကိမ္က အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ရလဒ္ထြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကို ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဟူ၍ ငါးခုရွိသည္။

စုစုေပါင္း အေျခခံမူဝါဒ ၄၁ ခ်က္ကို ညီလာခံမတိုင္မီ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အေျခခံမူ ၂၁ ခ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲဆူခဲ့သည့္  ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ (ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈ) တြင္ ပါဝင္သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ”။

ႏိုင္ငံေရးက႑ အေျခခံမူ စုစုေပါင္း ၂၁ ခ်က္အနက္ အထက္ပါ စာသားမွာ နံပါတ္ ၁၂ တြင္ ရွိသည္။

“ဒီဟာက တပ္မေတာ္က တင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေလးေနရာကေန ပါလာတာ” ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီဝင္လည္း ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး အႀကိဳအျဖစ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေျခာက္ခု က်င္းပသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပအိုဝ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းမွအပ က်န္ေလးေနရာတြင္ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ညီလာခံသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

“ကရင္နဲ႔ ခ်င္းမွာက အဲဒီစာသား မေဆြးေႏြးဘူး” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေလးေနရာမွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခန္း အေရာက္တြင္ ပြဲဆူသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။

တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔ အမ်ားအျပားက ယင္းစာသားသည္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ မရွိ။ နားခါးစဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္ စကားရပ္လည္းျဖစ္ ခြဲမထြက္ရဟူသည့္ အဓိပၸာယ္လည္း  ပါရေအာင္ စာသားေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔တြင္ စိုးရိမ္ခ်က္က ရွိေနျပန္သည္။

ခြဲမထြက္ရဟူသည့္ စကားရပ္ကို လက္မခံႏိုင္လွ်င္ ခြဲထြက္မည့္ သေဘာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။

မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ပါဟု ကတိေပးမွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ ႏွစ္ဖက္လြန္ဆြဲၾကေတာ့သည္။ ခြဲမထြက္ဟု  ကတိမေပးႏိုင္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုလည္း မေဆြးေႏြးဟု အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

ခြဲေရးတြဲေရး စာသားလြန္ဆြဲပြဲက ၂၁ ရာစုပင္လုံကို တစ္ရက္ ထပ္တိုးေစသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။

ညီလာခံခန္းမတြင္ မေျပလည္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ စကားရပ္ ျပႆနာကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ညႇိႏိႈင္းၾကသည္။ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အားလုံး  မပါဘဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ယင္းစကားရပ္ ျပႆနာ အေျဖမရွာႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္လုလု အေျခအေနေရာက္ေအာင္အထိ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရေၾကာင္း ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက  ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်သည္။ ညႇိမရသည့္ ျပႆနာအတြက္ ေနာက္ေနာင္ ညီလာခံမ်ားတြင္မွ အေျဖဆက္ရွာရန္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က အလိုရွိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကမူ ယခုညီလာခံတြင္ ရလဒ္မထြက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ၿပီဟု ဆိုသည္။

ယင္းတို႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေျခာက္ေအာင္ အေျဖရွာခဲ့ရေသာ ပထမဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း ဖိအားက ရွိေနႏွင့္သည္။

ပထမဆုံးဖိအားမွာ လူမစုံေသးေသာ ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူမ်ားကို မခ်မွတ္လိုေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပား ညီလာခံသို႔ ေရာက္မလာေသး။ ယင္းမွာ အဓိက အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေထာက္ျပသည္။

“အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့ Stakeholders ေတြျဖစ္တဲ့ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးတယ္ ဆိုတာကို သတိေပးလိုပါတယ္”  ဟု ေစာမူတူးေစးဖိုးက ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသူေတြရဲ႕ ပါဝင္မႈေလာက္နဲ႔ ႏိုင္ငံလႊမ္းၿခံဳ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး”

NCA ေခၚ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ မြန္၊ ပေလာင္၊ ဝ၊ ကိုးကန္႔ အစရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပား က်န္ေနေသးသည္။ 

“လူမစုံေသးခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမခ်ဘဲ ေရွ႕ညီလာခံကို  သယ္သြားဖို႔ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ရွင္းျပသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ အေျခခံမူအခ်ဳိ႕ သေဘာတူခဲ့သည္ကိုပင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ခဲ့ေသးသည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ညီလာခံအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလုံးရဲ႕အေရး ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့အေရြ႕လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္တာကေတာ့  အံ့ၾသဖြယ္ရာ သတၱိပါပဲဗ်ာ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးကို ဆိုလိုဟန္ ရွိသည္။

ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာႏွင့္ ပြဲဆူခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္လုလု အေျခအေနကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ႀကီးမားေသာ အေရြ႕တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဌးက ညီလာခံ ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ စာတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဟူသည့္  စကားရပ္ကို ေနာက္ေနာင္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္ ညႇိမရခဲ့သည့္ ထိုစာသားကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။

ခြဲမထြက္ေရး ကတိမရသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကိုလည္း ခ်န္ခဲ့ရသည္။

“ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုခ်င္ရင္ ခြဲမထြက္ရမူကို လက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ဆိုသည္။

သူက ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔တြင္ မပါခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္မူ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္ ေရွ႕ဆုံးက ပါခဲ့သည္။

ခြဲမထြက္ရ စာသားကို လက္မခံလိုသည့္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေရွ႕ဆုံးက ပါသည္။

ပင္လုံဟူေသာ အမည္နာမေအာက္တြင္ က်င္းပေနေသာ ယခုညီလာခံ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ပင္လုံညီလာခံ၏ အေငြ႔အသက္မ်ားကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ျပန္လည္ေတာင့္တသည္။ ထိုပင္လုံတြင္ ခြဲမထြက္ရဟု ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားခဲ့။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ခြဲမထြက္ရဟု ကန္႔သတ္ခ်က္က တင္တင္စီးစီး ႏိုင္လွေၾကာင္း သူတို႔ ခံစားေနရသည္။

ညီလာခံ အဆုံးသတ္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အသက္တမွ် အေရးပါေသာ ထိုခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာကို ခ်န္ခဲ့ၾကၿပီး က႑အသီးသီးမွ အေျခခံမူ ၃၇  ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံတစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီးတိုင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးကာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏  အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံး အခ်ိန္သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိၾကာမည့္ ညီလာခံ လုံးဝၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ထိုျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြက္လာေရး ျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ေလးခုမွ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွ ၁၂ ခ်က္ ပါဝင္သည္။ လုံၿခံဳေရး က႑တြင္မူ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုမွ် မရခဲ့ေပ။

တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကို မည္သို႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္ ဆိုသည့္ အပိုင္းတြင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ ရပ္ခဲ့သည္။

ခြဲေရးတြဲေရး ျပႆနာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ေနသည္လည္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္သံမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုစိုးရိမ္သံမ်ားႏွင့္ စကားလုံး လြန္ဆြဲပြဲမ်ားကို ေနာက္ထပ္လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမင္ၾကရေပဦးမည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာမကုန္မီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပၾကဦးမည္။

ထိုအခ်ိန္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ခြဲေရးတြဲေရး အသံမ်ား မုခ်ၾကားရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ မရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ျပႆနာကို ေရႊ႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံ တစ္ခန္းရပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ေနာ္ကုိကုိFOLLOW US