News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

ပိုမိုခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလာေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး
၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၇ ဖြဲ႔ (အားလုံးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးရေသး) သည္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ‘ဝ’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ပန္ခမ္းတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလုံးအနက္ အင္အားအႀကီးဆုံး ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ UWSA က စီစဥ္က်င္းပေသာ ငါးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးဒိုင္ယာေလာ့ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းသစ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ ဒိုင္ယာေလာ့ ေကာ္မတီ UPNDC ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း မျပဳမီ ကိုးရက္အလိုတြင္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေနျပည္ေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ဟပ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ထိပ္သီးညီလာခံ

NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ကိုးဖြဲ႔ စုစည္းထားေသာ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ‘ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ’ (UNFC) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ‘ဝ’ ေဒသ ပန္ခမ္းတြင္ UWSA က က်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အသစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP တို႔က သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ဤကိစၥတြင္ အက်ဳိးဆက္ႏွစ္ခု ရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာNCA လက္မွတ္မထိုးေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္အား အေလွ်ာ့ေပးသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ UNFC ၏ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ DPN က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစည္းေဝးၿပီးေနာက္ ၎တို႔ ၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ကိုးခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္က မူအားျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာ NCA လက္မွတ္မထိုးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအတြင္း လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုလားေသာအစုႏွင့္ ဆက္လက္ပယ္ခ်မည့္ အစုအျဖစ္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ရပ္မွာUNFC အဖြဲ႔ဝင္ငါးဖြဲ႔က NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟု အစိုးရက မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္လၾကာသြားခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ယခုအခါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းသာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမည့္သေဘာ ရွိသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီအသစ္ ဘာေၾကာင့္ ေပၚလာ

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ကမကထျပဳေသာ NCA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဝးကြာသြားေသာ လက္မွတ္မထိုး လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီသစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ဟု ေစာဒက တက္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ဤကိစၥ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမက ရွိေနသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အျပည့္အဝ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ၾကားမွပင္ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ (တပ္မေတာ္) ဟူေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပါဝါစင္တာ ႏွစ္မ်ဳိးက ထိန္းေက်ာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး အစီအစဥ္ကို အရပ္ဘက္အစိုးရက ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က လက္မွတ္မထိုးေသာ အုပ္စုမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္လ်က္ ရွိသည္။ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ ျဖစ္ရပ မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္အင္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ မူေဘာင္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေနျခင္း၏ ရလဒ္ႏွစ္ခုမွာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ လက္မွတ္မထိုး တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အၾကား အေရးႀကီးေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ဟာကြက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈသည္ လက္မွတ္မထိုး အုပ္စုမ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဝးကြာသြားေစ႐ုံသာရွိၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ဟာကြက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ပစ္လိုက္သည္။

လက္မွတ္မထိုး အုပ္စုအခ်ဳိ႕ကလည္း ၎တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ေရာေထြးေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို အၿမဲတမ္း လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္အေပၚတြင္ အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိသည္ ဟူေသာ ၎တို႔၏ ယူဆမႈက ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လ်က္ ရွိသည္။ အရပ္ဘက္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္ပုံစံ အတြင္း၌ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholders မ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား တိုက္စားသြားခဲ့သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အစိုးရသည္ လက္မွတ္မထိုး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ အစြမ္းအစရွိေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူမ်ားကို ထည့္သြင္းျဖည့္ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈဟာကြက္ နက္႐ိႈင္းသြားကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ တတိယေျမာက္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ လက္မွတ္မထိုးအုပ္စုမ်ားက ေနာက္ေပၚသည့္ ေရႊၾကာပင္ႏွစ္ခုကို ေနျပည္ေတာ္အျပင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ တိုးလာေသာ ယုံၾကည္ထိုက္သူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံေနရေသာ ကခ်င္ KIA, ကိုးကန္႔ MNDAA, တအာင္း/ပေလာင္ TNLA, ရခိုင္ AA စေသာ အုပ္စုမ်ားကလည္း လက္ရွိ မလုံမၿခံဳ အေျခအေနတြင္ စိတ္ခ်ရေသာ လုံၿခံဳမႈကို ေထာက္ကူေပးႏိုင္သူအျဖစ္ UWSA ကို ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ NCA လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ လက္မွတ္မထိုးအုပ္စုမ်ား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ လုံေလာက္ေသာမက္လုံးေပးရန္ အစိုးရက ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ မေဆြးေႏြးမီ NCA ကို အရင္လက္မွတ္ထိုးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္မထိုးအုပ္စုမ်ားသည္ လက္မွတ္ထိုး အုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ႐ႈပ္ေထြးေတြေဝေစသည္။ KIA ကဲ့သို႔ေသာ ၾသဇာႀကီးသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ အမာခံ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းျခင္း မျပဳဘဲ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးထားသည္။

ေရွ႕သို႔ ေမွ်ာ္ရည္

တပ္မေတာ္က အျခားမည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကိုမွ လက္သင့္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္အစု အေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္က အခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားလုံးကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႐ုန္းကန္ရေပလိမ့္မည္။ 

ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္မွတ္မထိုး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးအုပ္စုမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးထံမွ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္သာျမင္သာ ယိုယြင္းလ်က္ ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေကာ္မတီသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူထားသူမ်ား အပါအဝင္ UNFC/DPN ကလည္း ၎၏ ကိုယ္စားျပဳမႈျဖင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ NCA သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈအခ်ဳိ႕ကို ရရွိထားဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိမူ ပရိယာယ္ႂကြယ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မပါသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ယႏၲရားသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ  UNFC/DPN ကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိတ္ဆက္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အႏၲရာယ္ေပးေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ေမွ်ာ္ကိုးသည့္ တတိယလူ ၾကားဝင္သူမ်ားကို အင္အားေကာင္းေစသည့္ သေဘာရွိေနသည္။        

Ref: New Complexities in Myanmar Peace Process
NLMFOLLOW US