News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (အပိုင္း ၇)
ယမန္ေန႔မွအဆက္

Yun Sun ေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ Yun Sun က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ China and Myanmar’s Peace Process ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ Yun Sun က ဆိုထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ဆီေလ်ာ္သလို အပိုင္းခြဲကာ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအရင္ခံစာဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ (အစီအရင္ခံစာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ www.usip.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

အေရးပါေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေလးအနက္ထား အာ႐ုံစိုက္မႈမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းေဒသမွ ကရင္၊ ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မြန္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို အနည္းငယ္မွ်သာ အေလးထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္လည္း ေကအိုင္ေအႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ဦးစားေပးျခင္းခံရေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ အင္အားအ႐ြယ္အစား၊ ပထဝီ အေနအထားအရ နီးကပ္မႈ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ခ်င္း နီးစပ္မႈ စသည့္ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းႏွင့္ပင္ မွန္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ အလႈပ္အယမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုယ္စီ ရွိေနၾကသည္။ အျခားအုပ္စုမ်ားထဲတြင္ Mongla Army (NDAA-ESS) သည္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းအုပ္စု၏ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္လည္း ‘ဝ’ တို႔ႏွင့္ တူညီေလသည္။ အေစာပိုင္းက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးစုသည္ တ႐ုတ္အႏႊယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းအုပ္စုသုံးခု စလုံးသည္ ေကအိုင္ေအ၊ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရွိၾကျခင္းက တစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ အေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကို ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ရွိေနျခင္းက တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါအုပ္စု ေျခာက္ခုထက္  SSA ေျမာက္ႏွင့္ SSA ေတာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ေပၚထြန္းေရးေကာင္စီ အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားေသာ) အဖြဲ႔သည္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္၊ (အထူးသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ) စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ယင္းအဖြဲ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတို႔၏ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္ေလသည္။

ေကအိုင္ေအ

ညီညြတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာ ေကအိုင္ေအသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ အေရးအပါဆုံးေသာ ပေလယာ (Player) ျဖစ္ေလသည္။ ေကအိုင္ေအ၏ နယ္နိမိတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီႏွင့္ ေဘာင္ရွမ္းေဒသတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယင္က်န္း ေကာင္တီ) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကခ်င္ (ဂ်င္းေဖာ) တို႔ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုခ်င္း တူၾကသည္။ တ႐ုတ္ကခ်င္ ညီေနာင္မ်ားထံမွ ေကအိုင္ေအတို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမႈသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အားလုံးထဲတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ဟန္ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရရွိေနျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ယမ္းမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမႈတည္ၿငိမ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းကိစၥ အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ထား ဆက္ဆံေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူသည္မွာ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား လြန္စြာ ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သတၱဳရွာေဖြေရး စသည္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေဒသျဖစ္ရာ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ဤသို႔ ေသာ အေနအထားကပင္ တ႐ုတ္ေဒသခံႏွင့္ ပုဂၢလိက အုပ္စုမ်ား အေနႏွင့္ ေကအိုင္ေအကို ကာကြယ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ မက္လုံးတစ္ခုသဖြယ္ မလြဲဧကန္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လတ္တေလာ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကအိုင္ေအတို႔ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ေျခာက္စုထဲတြင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနရာေပးမႈမွာ အျမင့္ဆုံး အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ UNFC တြင္ ေကအိုင္ေအ၏  ဦးေဆာင္မႈ အေနအထားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေကအိုင္ေအ၏ ပဓာနက်ေသာ အခန္းက႑တို႔ကို ေဘဂ်င္းအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ထားေသာ္လည္း ယင္းအုပ္စုအေပၚ ထားရွိသည့္ ေဘဂ်င္း၏ သေဘာထားမွာမူ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္  တေျဖာင့္တည္း မရွိေပ။ ေကအိုင္ေအသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္  အၿမဲပင္တေစ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ ‘ကခ်င္ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေသာက’ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေကအိုင္ေအတို႔က တ႐ုတ္တို႔၏ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႀကီးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ၎တို႔ကိုးကြယ္ေသာ  ခရစ္ယာန္ဘာသာ တည္တံ့ေရးဟူသည့္ အေျခခံသေဘာျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္တို႔တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေနေလသည္။

တ႐ုတ္တို႔သည္ ကခ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရျပန္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝါရွင္တန္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး  ကခ်င္ျပႆနာတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စိုးရိမ္ေသာကမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႀကီးထြားလာသည္။ ထင္ရွားလူသိမ်ားခဲ့ေသာ  ခရီးစဥ္မွာ ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ၂၀၁၄၊ ဧၿပီလက အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ကုလသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ သေဘာထားအျမင္တြင္ အဆိုပါ အဆိုျပဳခ်က္သည္ ကခ်င္ကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္႐ိုက္ႀကဳိးပမ္းျခင္း ျဖစ္သလို တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္တို႔ ရွိလာေအာင္ နိဒါန္းပ်ဳိးေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာၿပီးေနာက္ ေကအိုင္ေအက အေမရိကန္ဟူသည္ မိမိတို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္လာေစရန္  ပုံေဖာ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ေဝးကြာသြားကာ ေကအိုင္ေအအေပၚ တ႐ုတ္တို႔ ပံ့ပိုးမႈ ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္ သေဘာမ်ဳိး ပုံေဖာ္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ယုံၾကည္အားကိုး၍ မရႏိုင္ေသာ အေနအထားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္က ယင္းအုပ္စု၏ ေသြးေဆာင္စည္း႐ုံးမႈ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ခဲ့ေတာ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔တြင္း အကြဲအၿပဲ ျဖစ္မႈကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို  အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းလိုေသာ သေဘာထားေပ်ာ့ ေပ်ာင္းသည့္ အုပ္စုရွိသလို လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရးအား အႏၲိမပန္းတိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာထား တင္းမာေသာ အုပ္စုလည္း ရွိသည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူမ်ားကမူ လိုအပ္မည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရမည္ဟူေသာ အျမင္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးဟူသည့္ အဆိုပါ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ ေကအိုင္ေအ၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။(စာတမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ သိရသည္) သို႔ေသာ္ ယင္းရပ္တည္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပလဲနံပသင့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ တိဘက္ႏွင့္ အူဂါဟူေသာ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေကအိုင္ေအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားက ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္း NCA အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေရွ႕ေနာက္မညီျဖစ္မႈကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အဆိုအရ သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္မူ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္သမွတ္တည္း ရွိသည့္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး မရွိဟူေသာ အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ႏွင့္ ယူနန္ၿမဳိ႕တို႔မွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ ေကအိုင္ေအ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ရွိ UNFC သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တန္႔သြားေအာင္ လုပ္တတ္သည့္ အက်င့္တစ္ခုရွိသည္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က ဧရာမထိုးစစ္ႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ပူေဆြးေသာကမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့သည္။ အလုံးစုံ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း ေပၚလြင္သြားသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ေကအိုင္ေအ အပါအဝင္  မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္  စီးပြားေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မပါမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမွန္တကယ္ လိုလားသနည္း ဟူသည္ကို တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါသည္။ တ႐ုတ္အတြက္မူ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေနျခင္းက မေဝးကြာေတာ့သည့္ အနာ တ္တြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္လာဖြယ္ မရွိဟူေသာ အခ်က္ကို (ဤအစီရင္ခံစာ အေစာပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း) အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ UNFC တို႔ကို တြန္းအားေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မက္လုံးႀကီးႀကီးမားမား မရွိေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲျမန္မႈမ်ားႏွင့္ အဆုံးစြန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယမ်ားမွာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းပင္ အျမစ္တြယ္ေနေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။               

ခြၽန္ထူးဟန္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
FOLLOW US