News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (အပိုင္း ၅)
ယမန္ေန႔မွအဆက္


Yun Sun ေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ Yun Sunက အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ China and Myanmar’s Peace Process ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ Yun Sun က ဆိုထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ဆီေလ်ာ္သလို အပိုင္းခြဲကာ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအရင္ခံစာဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ (အစီအရင္ခံစာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ www.usip.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

ဗဟိုေဘဂ်င္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အၾကား ကြင္းဆက္ျပတ္ေနသေလာ

ျမန္မာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ခ႐ိုင္၊ ေဒသ၊ ၿမဳိ႕ အစရွိသည္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာအေပၚ ထားရွိသည့္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ (ေဘဂ်င္း) ၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ကိန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ယူနန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊  သီးႏွံအစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ စီးပြားေရးမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ  ယင္းေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအၾကား ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ေစေသာ အနာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး) လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီ ဌာနကို တိုင္တန္းခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လတ္တေလာ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ကိစၥမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ တရားမဝင္ တ႐ုတ္သစ္ခုတ္သမား ၁၅၀ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးခံရသည့္ အမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအမႈကိစၥအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း အလားတူ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔သည္ ေဘဂ်င္း၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားတြင္ အဆင့္တူေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအေပၚ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။ 

သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အလႈပ္အယမ္းမ်ား ရွိထားေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသအေပၚ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကိုးကန္႔စစ္မက္ပဋိပကၡ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသအေပၚ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းကိုးကန္႔ျပႆနာေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရမွာ လြန္စြာအံ့အားသင့္ခဲ့ရသလို မူဝါဒေရးရာ  ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈႏွင့္ အဆိုပါျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား လုံၿခံဳေရးအတြက္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု မူဝါဒေရးရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္  ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အဆိုအရ သိရပါသည္) သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရက ျမန္မာျပည္ထဲရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး၊ သတင္းေပးမ်ား ထားရွိေရး၊ ပုဂၢလိက အဆက္အသြယ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး အရာရွိမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား အခ်ိန္အလိုက္ ထားရွိျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (တ႐ုတ္စစ္တပ္) ကို အေရးႀကီးေသာ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကပ္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ေရး စသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေတာ့သည္။ 

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအေပၚ ပိုမိုဖိအားေပးလာခဲ့ေလသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ ရွစ္ဦးခန္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးခံရ သို႔မဟုတ္  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ယခင္ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး Qin Guangrong ႏွင့္ Bai Enpei၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး Qiu He၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း Shen Peiping၊ ယခင္ ကူမင္းၿမဳိ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ေသာ Gao Jinsong ႏွင့္ Zhang Tianxin၊ ကူမင္း ဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ (အမႈေဆာင္) Li Xi ႏွင့္ ကူမင္းဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ Xie Xinsong တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ား အားလုံးတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အစိုးရအရာရွိဦးေရ အမ်ားဆုံး အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ (စုစုေပါင္း ၉၀၄ ဦး အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္) ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရတြင္ ယင္းသို႔ ျဖဳတ္ထုတ္သန္႔စင္မႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဘဂ်င္း ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္မ်ားရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ျပည္နယ္အရာရွိမ်ား သိေအာင္ သတိေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္စကားမွာ ယခုလို ျဖစ္ေလသည္။ 

“သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ လက္ထက္မွာ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့အလုပ္ လုပ္မိတယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး ေသေၾကာင္းႀကံတာမ်ဳိးတင္ မကဘူး၊ လက္ေတြ႔မွာလည္း တကယ့္ကို ေသေၾကာင္းႀကံမိတဲ့ ကိစၥပဲ”
 
ယင္းသို႔ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ လက္ထက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၌ အာဏာအျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေပၚ တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္ကိုင္တြယ္လာျခင္း စသည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနႏွင့္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္လာရသလို ယင္း၏ ျပန္ၾကားေရး အခန္းက႑တြင္လည္း အမိန္႔နာခံမႈမ်ား ပိုမိုျပသလာရေတာ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အခ်ဳိ႕ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ စာနာေထာက္ထားေနၾကသလို ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း ဆက္လုပ္ေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ လြန္စြာအႏၲရာယ္မ်ားမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ေရွာင္လာၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းမလင္း ကိစၥမ်ား ေပၚထြက္လာပါက ယင္းကိစၥအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အေနႏွင့္ လြန္စြာ သတိထား ၾကည့္႐ႈသင့္ေပသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ ေဘဂ်င္းအစိုးရကို ဆန္႔က်င္လုပ္ေဆာင္ေနသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ၾကားထဲကေန အသုံးခ်ခံသက္သက္မွ် ျဖစ္ေနျခင္းေလာ ဟူသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ ထင္ျမင္နားလည္မႈလြဲျခင္း၊ အေကာက္အယူလြဲျခင္း ဟူသည္မွာ ေဘဂ်င္းအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဘဂ်င္းသည္ အလြယ္တကူ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္လိုမႈ 

စီးပြားေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ ေလာေလာလတ္လတ္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကခ်င္ေရာ၊ ရွမ္းျပည္တြင္ပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေလသည္။ (အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ လ်ာထားသည့္ မိုင္းတုံေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတို႔ ပါဝင္သည္) တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံကုမၸဏီ (CNPC) က ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္မက္ပဋိပကၡ နယ္ေျမထဲတြင္ တည္ရွိေနေလသည္။ Dapein  ေရေလွာင္တမံမွာမူ ကခ်င္စစ္မက္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖိအားေပး ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရသည္။ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္အသုံးခ်သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌ တ႐ုတ္တို႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ခြဲေဝမႈအေပၚ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ေစသည္။ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား  အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေစခဲ့သလို လတ္တေလာ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ပိုမိုႀကီးထြားသြားေစေတာ့သည္။ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားကို တရားမဝင္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းနယ္ေျမမ်ားအေပၚ (ျမန္မာ) ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔သည္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးမ်ား၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကိုပါ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အလားတူ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေပသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို ပူးတြဲတိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားက လည္ပတ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (ဥပမာ- Yunnan Jingcheng Group) 

ခြၽန္ထူးဟန္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္



FOLLOW US