News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္


၂။ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

(က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခင္ အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝ မရခဲ့ေသာ္လည္း ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမူ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ အထိုက္အသင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရခဲ့ဖူးေသးေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ မူလက အဆိုပါ NCA စာခ်ဳပ္ကို အားလံုး  (နီးပါး) လက္မွတ္ထိုးၾကဖို႔ ရွိေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႔တြင္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖဲြ႔သာ လက္မွတ္ ထုိုးခဲ့ၾကသည္။ (အတည္ျပဳဖို႔ ခက္ခဲေသာ သတင္း တစ္ပုဒ္အရ ပါတီႀကီး တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးမွ လက္မွတ္ထိုးေရးကို စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳခဲ့၍ ဤသို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။)

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “၂၁ ရာစု ပင္လံုကြန္ဖရင့္”အမည္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္အရ က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွာ တူသလိုလိုႏွင့္ မတူပါေခ်။ NCA စာခ်ဳပ္အရ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံု တစ္ရပ္”သေဘာတူ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အားလံုး သေဘာတူၿပီးျဖစ္၍ ျပင္ခြင့္လည္း မရွိေတာ့ပါေခ်။ အဆိုပါ လမ္းျပေျမပံုတြင္ အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ ပါသည္။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးသည့္ (အဆင့္-က) မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပသည့္ (အဆင့္-ဃ) ထိ အဆင့္  ေလးဆင့္ ရွိသည္။ အဆင့္ (ဃ) မွာ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ၿပီးမည္ မဟုတ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပဖို႔ လိုလိမ့္မည္။ “ႏို္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္”အရ ေလးလ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပဖို႔ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္မွတ္ မထိုးသူမ်ားကို ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း မည္သည့္အဖဲြ႔မွ မတက္ခဲ့ပါေခ်။ 

ဤသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရမွ “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္”ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အဆင့္ ေရာက္မည္။ (အဆင့္-င) ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္တင္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ (အဆင့္-စ) ေနာက္ဆံုး သေဘာ တူညီခ်က္အတိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ (အဆင့္-ဆ) အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို “ေပးထားခ်က္”အျဖစ္ သေဘာယူၿပီး ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟု နားလည္ထားၾကဟန္ တူသည္။ သူတို႔၏ အျမင္အရ “၄၇ ပင္လံု”တြင္ ယခုထက္တိုင္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိေသးေသာ “လစ္ဟာခ်က္”ႏွစ္ရပ္ ရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ပင္လံုညီလာခံသို႔ “ေတာင္တန္းေဒသ” (ထိုစဥ္ကအေခၚ နယ္ျခားေဒသ) သားမ်ားသာ တက္ခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းေဒသထဲတြင္ မပါေသာ မြန္ႏွင့္ရခိုင္တို႔ တက္ခြင့္မရ။ လက္ေတြ႔ ညီလာခံ က်င္းပရာတြင္ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ (ကယား) မွာလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဗမာသာ ပါခဲ့သည္။ ယခုေခတ္စကားႏွင့္ဆိုလွ်င္ “All Inclusive” မျဖစ္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် NCA တြင္ လက္မွတ္ မထိုးေသာ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ားက “လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္ အျပည့္အျဖစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တက္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ အစိုးရကလည္း လက္ခံခဲ့ပါသည္။ 

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ေတာင္တန္းေဒသသားမ်ား အေနႏွင့္ ဗမာႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရး ယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္ စုဖဲြ႔ၾကမည္ကို ယခုထက္တိုင္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယခု က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ မိမိတို႔ လိုလားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုကို တင္ျပခြင့္ ရွိရမည္ဟု နားလည္ထားသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုကို ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ရန္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ “မိုင္ဂ်ာယန္”တြင္ စုစည္းခဲ့ၾကသည္။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးသူေရာ မထိုးသူပါမက တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ားပါ စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ မိုင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံကပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က “ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆဲြေရးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈ ေကာ္မတီ”မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”(ဒုတိယမူၾကမ္း) ကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

သည္လိုႏွင့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ “ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ” (၂၁ ရာစုပင္လံု) အမည္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားေရာ မထိုးသူမ်ားပါ စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA တို႔ကား မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ “ဝ” အဖဲြ႔ကမူ တက္ေရာက္ၿပီးမွ အဆင္မေျပ၍ လွည့္ျပန္သြားခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ စုစုေပါင္း စာတမ္း ၇၆ ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားညီ အေျဖရဖို႔မူ ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီဟူ၍ကား ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပဖို႔ လ်ာထားသည္။ ဤအႀကိမ္တြင္မူ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အားလံုး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ထုိးေစခ်င္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း လက္မွတ္ ထိုးလာေစရန္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္လာသည္။ ဤတြင္ KIA, TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္လာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုပါအဖဲြ႔ သံုးဖဲြ႔ကို “အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား”အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ကား “တရားေသာစစ္ ေထာက္ခံပဲြ”ဆိုေသာ ဆႏၵျပပဲြႀကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ သည္လိုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကား လိုက္ေလေဝးေလ ျဖစ္ေနရေတာ့သည္။ 

(ခ) ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ လလယ္ေလာက္က ေနာက္ထပ္ ျပႆနာသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ က်ီးကန္းျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ရဲစခန္း သံုးခုကို အာကာလ္မူလ္မူဂ်ာဟီဒင္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔က ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ RSO အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မူဂ်ာဟီဒင္အဖဲြ႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမွ အစြန္းေရာက္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို သိမ္းပိုက္ရန္ စိစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရက္ပိုင္း အတြင္းမွာပင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ကို စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ခဲ့သည္။ 

ဤသို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္စဥ္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံရသည္၊ သတ္ျဖတ္ခံရသည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ “မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား”ပင္ ရွိသည္ဆိုေသာ အလြန္အကြၽံ စြပ္စဲြမႈမ်ားပင္ ထြက္လာသည္။ ဤကိစၥကို အေၾကာင္းခံၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရကို ဆႏၵျပလာသည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္လည္း ျမန္မာရဲမ်ားက ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္ေနေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ ထြက္လာသည္။ အဆိုပါကိစၥ အမွန္ျဖစ္ပါက လိုအပ္သလို အေရးယူမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဤေနရာတြင္ စကား အလ်ဥ္းသင့္လာ၍ ဝါရင့္သံတမန္ “ဟင္နရီ ကစ္ဆင္းဂ်ား”၏ စကားတစ္ခြန္းကို အကိုးအကား ျပဳလိုသည္။ သူ႔စကား..။ “ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရွိသည္။ ပထမ တစ္မ်ဳိးမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တစ္မ်ဳိးကား ဤမွ်မလြယ္။ အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ စနစ္တက် ေျဖရွင္းရေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္”ဟူ၏။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာပင္ ယေန႔ ျမန္မာအစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကစ္ဆင္းဂ်ား ေျပာေသာ ဒုတိယ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဥပမာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ... ၊ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းႏွင့္အမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၉ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး ... အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပဲြအၿပီး (၁၈၂၆) မွ စတင္ ေရတြက္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ၂၀၀ နီးပါးရွိၿပီ။ ဤမွ် သက္တမ္း ရွည္ၾကာလွေသာ အာဃာတ အမုန္း မီးပြားမ်ားကို ဘယ္လိုလုပ္ အၿပီးအျပတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။ ျပည္တြင္းလူထု အေနႏွင့္ နားလည္မႈ ႀကီးႀကီးေပးဖို႔ လိုသလို ႏိုင္ငံတကာဘက္ကလည္း အခ်ိန္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
ေက်ာ္ဝင္း

၂၀၁၆ နိဂံုး ၂၀၁၇ နိဒါန္း (၂) ဖတ္ရန္

၂၀၁၆ နိဂံုး ၂၀၁၇ နိဒါန္း (၁) ဖတ္ရန္
FOLLOW US