News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာဏာခြဲေဝေပးရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ယခုေဆာင္းပါးမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္သတင္းစာ Global Times တြင္ ပါရွိေသာ Myanmar Must Share Power for Peace ဟု အမည္ရသည့္ ေဆာင္းပါးကို The Voice ပရိသတ္မ်ား သိရွိႏုိင္ေစရန္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
(အယ္ဒီတာ) 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အနီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေလးဖြဲ႔တို႔အၾကား တနဂၤေႏြေန႔၌ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးအႀကီးဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္လာသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကုိ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား ဝန္းရံထားသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႔ ဦးစြာ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

ယခုေနာက္ဆုံး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမည္ ဆိုျခင္းကို သံသယျဖစ္စရာ လိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ကုိ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေလးဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းရန္ စစ္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ NLD အစိုးရက ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္လိုက္လွ်င္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕ဆက္၍မရ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေျခလည္း ရွိသည္။ ၿခံဳၿပီးဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔စလုံးသည္ သူတို႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အား ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ေစခ်င္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စည္းလုံးမႈ မရွိေသးသည့္အျပင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္သည္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သည့္အခါမွ လိုလိုလားလား မရွိခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္လည္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရရွိရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျမင့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့စဥ္ကတည္း ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ျပႆနာကို စစ္ေရးအင္အားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သက္ေသျပလ်က္ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကိုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ရွစ္ဖြဲ႔သည္ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ ၁၉၄၇ ပင္လုံညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သူမအေနႏွင့္ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ (သို႔မဟုတ္) ၂၀၂၀ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျပည့္အဝရရွိရန္ ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။  

NLD အစိုးရ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ကို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိေစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ အာဏာႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကဳိးစားျခင္းသည္ လက္ေတြ႔မျဖစ္ႏိုင္သလို ျမန္မာတပ္မေတာ္ အတြက္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းရန္ ႀကဳိးစားျခင္းသည္ ခက္ခဲပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲေနပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ရ ခက္ခဲလ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ အာဏာႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝေရးအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ရွာေဖြႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရရွိေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္၊ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ဘယ္လိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္လဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေအာင္ႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္လဲ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက စမ္းသပ္မႈႀကီးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ တစ္သတ္မတ္တည္း ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈလည္း ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား အားလုံးအား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေအာင္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းမွာ မဟုတ္သလို ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၿဖဳိခြင္းေခ်မႈန္းဖို႔ တပ္မေတာ္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္လည္း မဟုတ္ပါ။ မည္သူက ပဋိပကၡမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ တကယ္တမ္း ဒုကၡခံစားရသည္မွာ ေဒသခံမ်ားပင္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ပင္ လုံၿခံဳမႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။   

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပိုမိုႀကဳိးစားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ခိုင္ခံ့ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး စားပြဲေပၚသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သြားႏိုင္ပါသည္။ FOLLOW US