News

POST TAGGED AS

ရဲထြန္း(သီေပါ)

ပီကင္းအေနႏွင့္ သူ၏ ေပၚလစီျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈက ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားႏုိင္လွ်င္ ထားႏုိင္သေလာက္ သူ အမွန္တကယ္ တတ္ႏုိင္သမွ်မွာ ေနျပည္ေတာ္၏ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမီလိုက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခင္ကေျပာၾကားဖူးသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ ၎တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးထက္ ပုိမိုအေရးႀကီးပါသည္ဟု ဆုိေနေစကာမူ ျမန္မာျပည္ရွိ ဧရာမ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ သည္းခံစိတ္ရွည္ေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ကုိ ျပသႏုိင္ျခင္းအတြက္ ပီကင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ ထုိသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားအျမင္ကုိ ကုိင္စြဲထားသည့္အတြက္ ျမန္မာလူထုႏွင့္ အထက္လႊာမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိႏုိင္ေပသည္။
တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ျဖန္႔ၾကက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပီကင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အထူးတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ထားေသာ ယာယီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရး နည္းပရိယာယ္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပံု ရေပသည္။
... ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ပါတီမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအၾကားတြင္ မလုပ္အပ္သည့္အရာ ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ ထုိဆက္ဆံမႈမွာ တုိေတာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပင္လွ်င္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအဖို႔​စစ္အစုိးရ မေက်မနပ္ျဖစ္မည္စုိး၍ ထုိအထူးအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ၏ ဟန္ခ်က္ထိန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆုိးဝါးလာခ်ိန္မွ​လက္ရွိ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းၾကားက ထြက္လာေသာ ဘံုသေဘာရလဒ္ ျဖစ္ပံုရေပသည္။
အေနာက္အုပ္စုက တ႐ုတ္ျပည္ကို ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔သည့္ကာလကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးကာ တိန္႔ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမတိုင္ခင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကမၻာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပိုမို အားေကာင္းသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခခံေဒသ အတည္တက် မရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ မရွိပါက ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ အေရးပါပုံကို တြက္ဆႏိုင္သည္။