News

POST TAGGED AS

ရဲတပ္ဖြဲ႔

19-Feb-2017

ရဲတပ္ဖြဲ႔
ျပည္သူက ေလးစားယုံၾကည္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေစေရး (Weekly, Vol-13/No-4)
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ရဲ Burma Police အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔က တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျခာက္ရပ္ရွိသည့္အနက္ ျပည္သူကို အဓိက ဦးတည္စဥ္းစားသည့္ အထက္ပါ တာဝန္ႏွစ္ရပ္အျပင္ မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျဖစ္ပြားၿပီးေသာ မႈခင္းမ်ား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ တရားစြဲတင္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စည္းကမ္းေသဝပ္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ေရး ဟူေသာ အခ်က္ေလးခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ၊ အားကိုးယုံၾကည္မႈတို႔မွာမူ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ က်ဆင္းလာေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ာကို ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ရဲတာဝန္မ်ား အေျခခံက်က်၊ ေလးေလးနက္နက္၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္တကြ တတ္သိနားလည္ေသာ ရဲစစ္စစ္မ်ားထက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သဘာဝခ်င္း မတူညီေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထား တာဝန္ေပးျခင္းက ပထမအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရၿပီး မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္၊ ဖမ္းဆီးေရးကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ထိေတြ႔ထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ပညာႏွင့္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ကြၽမ္းက်င္သူ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရဲစစ္စစ္မ်ား တက္လမ္းပိတ္ကာ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစသည္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ထားသည့္ လစာ၊ ရိကၡာ၊ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္တို႔ မ်ားစြာနည္းပါးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ နည္းပါးသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းလိုသူ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္ အတြက္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားျဖင့္ နပန္းလုံးေနျခင္းကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။

တတိယတစ္ခ်က္မွာမူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သမား႐ုိးက် ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ အပိုဝင္ေငြ ရွာေဖြနည္းမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးလာရသည္အထိ နာမည္ဂုဏ္သတင္း က်ဆင္းလာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ ရဲသိပၸံမ်ား၊ ရဲအကယ္ဒမီမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မမီႏုိင္လွ်င္ပင္ အာဆီယံ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေစေရး ယခုထက္ပို၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လစာ၊ ရိကၡာ၊ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္မ်ား ထိုက္တန္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ရဲသိပၸံ၊ အကယ္ဒမီမ်ားကို တက္ေရာက္လိုသူ လူငယ္မ်ား၏ ဉာဏစြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ႀကံ့ခုိင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုလည္း တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္၊ ျမင့္မားေသာ အရပ္အေမာင္း၊ သပ္ရပ္ခန္႔ညားေသာ ဝတ္စုံ၊ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ရွိေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ အားကိုးယုံၾကည္စိတ္ ရရွိလာႏုိင္ၿပီး လူငယ္တို႔၏ အျမင္တြင္ ထုိသို႔ စမတ္က်ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လုိစိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အားလုံးကို ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး အခ်ိန္တိုအတြင္း ျဖည္းဆည္းမေပးႏုိင္လွ်င္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႔ေနေစမည့္ စံျပအထူးရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးကာ ယင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ အျမင္ေျပာင္းလာကာ ယခင္က မေလးမခန္႔ ရွိေနခဲ့ေသာ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားလည္း ေလးစားေၾကာက္ရြံ႕လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၅-၂-၂၀၁၇)FOLLOW US