News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

ျမန္မာ့ယံုတမ္းပံုျပင္ စြန္႔လႊတ္ရမည့္အခ်ိန္
ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး ေရးသားသည္။

(႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ဘဂၤါလီ ဟု ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပပါသည္)

ဘဂၤါလီ အေရး လူမႈဒုကၡ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားသည္ အားရဖြယ္မရွိေသာ အနာဂတ္ အလားအလာကို ဖန္တီးေပးေနသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အေမွာင္မိုက္ဆံုး ေန႔ရက္မ်ား ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္အခ်ိန္ထက္မဆို ပူပန္စရာ အေကာင္းဆံုး ပံုရိပ္တစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးေနသည္။ ကမၻာ ႀကီးသည္ ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုးဒုကၡသည္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈမ်ား တစ္ခုမွ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္လ်က္ရွိသည္။ 

အဆိုးဆံုး အေျခအေနမွာ မလြန္ေျမာက္ေသး။ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ားမွ လိုအပ္သည္ထက္ နည္းေနဆဲျဖစ္သလို ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရး သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး စတင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကလည္း စသည္ဆို႐ံုမွ် ရွိေသးသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္လာႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ တရားဝင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မခ်မွတ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထိုးဆင္းသြားႏိုင္သည္ကေတာ့ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းခ်ိန္၊ ဘဏ္မ်ား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အာရွမွ အဆင္းရဲဆံုးေသာ ျပည္သူသန္းေပါင္း မ်ားစြာတို႔ သည္ လက္မခံႏိုင္ေလာက္စရာ မႈန္ပ်သည့္ အနာဂတ္ကို မၾကာမီ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုကတည္းက ပ်က္စီးက်ိဳးပ်က္လြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဤတိုင္းျပည္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀ ခန္႔ရွိရာ အရပ္ျဖစ္သလို ယင္းတို႔အနက္မွ အႀကီးဆံုးအဖြဲ႔သည္ အင္အား ၂၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သလို ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ျပည္တြင္း၌ပင္ လူ ၅ သိန္းနီးပါး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တစ္ခုတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အားလံုးပါဝင္ၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရးျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အရွိန္ အဟုန္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ယခုေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ဩဂုတ္လအတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ Arakan Rohingya Salvation Amry (ARSA) သည္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးႏိုင္သည့္ ခန္႔မွန္းေျခ အေျခအေန တစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားမဟုတ္သည့္ အျခားေသာ မြတ္ဆလင္ ၂ သန္းခန္႔ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်က္မွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီအုပ္စုမ်ား၊ အျခား အုပ္စုမ်ားက ပစ္မွတ္ထားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းလာေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡကို အလြယ္တကူ မီးေမႊးေပးႏိုင္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။

အေနာက္ကမၻာမွာ အမ်ားစု၏ အျမင္အရေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မည္သူမည္ဝါ အဓိက ေခါင္းတပ္မထားေသာ စစ္အစိုးရအၾကား စီးခ်င္းထိုးအားၿပိဳင္မႈ သက္သက္အျဖစ္သာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ နက္႐ိႈင္းမႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္ခ်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေရး ကူညီခ်င္သူမ်ားကေတာ့ အနည္းငယ္သာ ရွိေပသည္။ မူဝါဒ အလြဲအမွားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ေပသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရေသာ လမ္းလြဲသြားသည့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုေသာ ဒ႑ာရီတစ္ခု၊ မေဝးေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရႊေခတ္ျပန္ေရာက္ရမည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈတို႔က လႊမ္းမိုးထားသည္။ ယင္းမွေန၍ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ လက္ခံထားၾကသည္မွာ တစ္ခ်က္ကေလး ေျပာင္းလိုက္လွ်င္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္ကို ေျပာင္းလိုက္႐ံုျဖင့္၊ အလားအလာ အားလံုး ပြင့္လန္းလာၿပီး တိုင္းျပည္ကို ေဒသတြင္း သာယာဝေျပာမႈ အရွိဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုေသာ ေနရာမွန္သို႔ ျပန္ပို႔ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေျခခံ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ဆိုသည္ကေတာ့ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မေတြ႔ရေပ။

ယင္းမွာ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာ မိမိဘာသာ သီးသန္႔ အထီးက်န္ ေနထိုင္ခဲ့မႈ၊ အႏွစ္ ၅၀ ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အႏွစ္ ၇၀ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၊ အႏွစ္ ၁၀ဝ ေက်ာ္ၾကာ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္မႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေပါ့ေပါ့ေလး ေျဖရွင္းေရးကို အားသန္တိမ္းညႊတ္မႈပင္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအေပၚ အစိုးရအသံုးစရိတ္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေနရာတိုင္းတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား မလိုလားသည့္ သေဘာထား တိမ္းညႊတ္မႈမွာ ႏိုင္ငံေရး ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ေနရာအႏွံ႔တြင္  အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ့အေျခခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အားနည္း က်ိဳးပ်က္လြယ္လြန္းၿပီး ႏိုင္ငံ့ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အမွန္တကယ္ စိုးမိုးသက္ဝင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ မည္သည့္မ်က္ႏွာ စာ၌မဆို၊ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံေရး ဆႏၵေဇာအဟုန္ျဖင့္ပင္ တိုးတက္ရန္မွာ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ေတာ့ က်ိန္းေသေပါက္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သည္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း အလြတ္လပ္ဆံုး ျဖစ္လာသလို အနည္းဆံုးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရသို႔ အစမ္းသေဘာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရာယွက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုမွာ ႀကီးမားလြန္းလွရာ ဆက္လက္ အေကာင္းျမင္ဇာတ္လမ္း ေျပာရန္ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ်သာ မဟုတ္၊ စီးပြားေရး၊ ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းထိျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ ခံစားခ်က္သစ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားသည္ လူမႈ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို ျပန္လည္ ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေျပာင္းအလဲ ဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဧရာမ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားကိုပါ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္လာေစႏိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မည္သူကမွ် ေရရွည္ကို ထည့္မတြက္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိုပဲ ၾကည့္လွ်င္ပင္၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေျခရွိသည့္ ေနရာမွာ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ဆူပါ အျမန္လမ္းမႀကီး၏ တစ္ေထာက္နားရာ ေနရာေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္အတြင္း ျမဳပ္သြားမည္ေလာ။

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္ တက္ခႏိုခရက္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈရရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳရွိ အစိုးရ တစ္ရပ္ပင္လွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ အသာထား၊ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိုင္တြယ္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ရန္ ႐ုန္းကန္ရႏိုင္သည္။

ျပင္ပကမၻာအေနျဖင့္ လက္ရွိေတြ႔ေနျမင္ေနေသာ အက်ပ္အတည္းကို ဦးစားေပးသည္မွာလည္း  မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ယံုတမ္းပံုျပင္ကို တစ္ခါတည္းႏွင့္ အၿပီးစြန္႔လႊတ္လိုက္ရန္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္စီမံေနရသည္မွာ ပ်က္စီးလုနီးပါး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ စီမံေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စ အားေကာင္းလာေစေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဆအရွိန္ျမႇင့္ရန္တို႔မွာလည္း အလားတူ အေရးပါသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အနက္မွ အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ အားလံုးအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အနာဂတ္တစ္ခုအေၾကာင္း လတ္ဆတ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ဉာဏ္သစ္ေလာင္းႏိုင္ေရး ကူညီရန္တို႔ကိုလည္း စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္ကား လက္ရွိအက်ပ္အတည္းသည္ ေနာက္ထပ္လာဦးမည့္ အက်ပ္အတည္း အမ်ားအျပားအနက္မွ ပထမဆံုးတစ္ခုသာ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

Ref : Finnancial Times, It is time to jettison the Myanmar fairytale by Thant Myint UFOLLOW US