News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

07-Sep-2017

ရခုိင္အေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရား (၂)
ယခုေဆာင္းပါးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Diplomat မဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး The Voice အေနႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲလိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း မူရင္းေဆာင္းပါးအာေဘာ္ ပ်က္ယြင္းသြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးႏႈန္းထားသည့္အတိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသည္ The Voice ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ( အယ္ဒီတာ) 

Jasmine Chia ေရးသားသည့္ The Diplomat မဂၢဇင္းပါ The Truth About Myanmar's Rohingya Issue ေဆာင္းပါးကို NLM ဘာသာျပန္သည္

New York Times တြင္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအၾကား တင္းမာမႈသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရခိုင္တို႔၏ သေဘာထားအျမင္ ပါဝင္မႈ အလြန္ နည္းပါးေနသည္။ ခရစၥေတာ့ဖ္ကို ဘာၾကာင့္လဲဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ျပႆနာမွာ အတိုအရွည္ ညႇိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဖတ္႐ႈသူ ဆံုး႐ံႈးမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဆယ္မိနစ္စာ မေက်ာ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေဘာင္ဝင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မဆင္မျခင္ ေဖာ္ျပေနမႈသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မွန္ ရွာေဖြမႈကိစၥ အေပၚတြင္ သာမကပဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ကူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အမွန္တကယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

၂၀၁၅ ေမလ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ျပႆနာအၿပီးတြင္ စစ္ေတြ၌ အႀကီးစား ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က်န္တစ္ကမၻာလံုးက သိသိသာသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေတြမွ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းတင္ျပမႈမ်ားကို ၎ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး “UN ကုလသမဂၢ အလိုမရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား အလိုမရွိ”စေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

အဆိုပါ ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္မ်ားသည္ မီဒီယာမ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဘးဒုကၡသင့္ေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားထံ လူသားခ်င္း စာနာေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ ပိုမို အခက္ေတြ႔လာခဲ့သည္။

အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ေဘာင္ဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း ပိုမို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ထုတ္မေျပာျခင္းအေပၚ သူမအား နားလည္မႈ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤကိစၥသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရက ေမႊထားပစ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပႆနာတစ္ခုဟု ႐ိုးရွင္းစြာ စဥ္းစား၍မရပါ။ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ဤျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ ရည္မွန္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သာမကပဲ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ပါ ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ သမာသမတ္က်ေသာ ဘက္မလိုက္ ၾကားေန ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ထင္ဟပ္ျပသရန္ အလြန္အမင္း ခက္ခဲေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူ ရာထူးေနရာ အမ်ားစုကို ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္မ်ားက ရယူထားၾကေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ေဒသတြင္ သူမအား ၎တို႔၏ ေဘးဒုကၡမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္သူ တစ္ဦးဟု ႐ႈျမင္ၾကရန္ အေရးႀကီးၿပီး သို႔မွသာ စစ္ေတြရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ ၎တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္သူ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “နာတာရွည္ ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေလွ်ာ့ေပးညႇိႏိႈင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ရလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၎တို႔ႏွင့္ ေဘာင္ဝင္မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆံုး႐ံႈးသြားပါက သူမႏွင့္ NLD အစိုးရသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လမ္းပိတ္သြားမည့္အျပင္ ဘက္လိုက္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သာမကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေပၚ ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္မႈမ်ား က်ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို က်န္တစ္ကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအေျခအေနကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အထူးတလည္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိစိတ္ရွိရန္ ေလာေလာဆယ္ အထိန္းအကြပ္မရွိ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို ပိုမို ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံ ခံေနရျခင္းကို ျမန္မာလူထုက မသိျခင္း မဟုတ္ေပ။ ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အၿမဲမျပတ္ သတိေပး ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ရက္တည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ မရသကဲ့သို႔ စစ္ေတြမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္လည္း တစ္မနက္တည္းျဖင့္ ၿပိဳလဲသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ လူ႔အသက္ႏွင့္ ဘဝမ်ား ေဘးဒုကၡစည္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနေသာအခ်က္သည္ အရာအားလံုးထက္ ပိုမို အေရးႀကီးေနၿပီး ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ စာေရးသူတို႔က လိမၼာပါးနပ္စြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: The Truth About Myanmar’s Rohingya Issue by The DiplomatFOLLOW US