News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

24-Aug-2017

ရခုိင္အေရး
မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕ ဖယ္ရွားသင့္ဟု ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၄

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ အပါအဝင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွားသင့္ေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

အဆိုပါ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကိုလည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေနၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ လတ္တေလာ၌ပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ လက္ရွိကာလတြင္ အေျခခံရသည့္ဥပေဒျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ထိုဥပေဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္သင့္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သူမ်ား ႏိုင္ငံမဲ့ မျဖစ္သြားေစေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကလည္း အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာပါက မေကာင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ေဆာင္႐ြက္တာဆိုရင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသူေတြကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ၿပီး အျပစ္မဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကို မထိခိုက္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားရွိေနၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သည့္ က်န္မြတ္ဆလင္မ်ားသည္လည္း အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သင့္သလို ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တိုးျမင့္လာေသာ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ မရွိျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အတားအဆီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး ေလ်ာ့က်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ခံစားရသည့္အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကား သီးျခား ျဖစ္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံအနာဂတ္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္က ဆိုသည္။

“ဒါက ရခိုင္မ်ားနဲ႔ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ညီတူညီမွ် အေရးပါတဲ့အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွသာ သူတို႔ေတြရဲ႕ဘဝကို ကာလရွည္ၾကာ ထိခိုက္ေနတဲ့ စိတ္ပ်က္ အားငယ္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ေနတဲ့ ရန္လိုစိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာလည္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း အက်ံဳးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လပိုင္းတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္တြင္ ကိုဖီအာနန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ သံုးဦး၊ ျပည္တြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္းနာယက ေဒါက္တာ သာလွေရႊ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၲာအသင္းမွ ဦးေအးလြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမသီတာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေလး၊ ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေစာခင္တင့္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

J-08FOLLOW US