News

POST TAGGED AS

မူဝါဒ

ေမၽွာ္ေနေသာ အေသးစိတ္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစာင့္ေမၽွာ္ေနခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒကို  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါမူဝါဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္  စီခနဲ ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္လာၾကသည္။ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းေသာ၊ ေဝဝါးေသာ၊ ေႂကြးေၾကာ္သံဆန္ေသာ ဆိုသည့္  နာမဝိေသသနမ်ားျဖင့္ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳလိုက္ၾကသည္။

ယင္းစီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ သုံးႏႈန္းထားေသာ စကားလုံးမ်ားမွာလည္း ဆိုလိုရင္း အခ်က္ကို အထူးျပဳထားသည့္ နာမဝိေသသနမ်ားႏွင့္ ေဝဆာေနသည္ကလြဲလၽွင္  မူဝါဒဆိုသည္ထက္ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနသည္။
အစိုးရသစ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ ႐ႈျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္၊  စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္တို႔ႏွင့္ အလား သဏၭာန္တူသည္ဟု ေဝဖန္ရန္မူ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

“မူဝါဒဆိုတာကေတာ့ တကယ္လုပ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ Consistency (ေရွ႕ေနာက္ က်ိဳးေၾကာင္း ညီၫြတ္မႈ) ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာ့ အခ်ိတ္အဆက္မိဖို႔ လိုတာေပါ့” ဟု စီးပြားေရးမူဝါဒပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါ စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန အားလုံးကို ၿခဳံငုံမိသည့္အေနအထား မရွိေသးေသာ္လည္း ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မည့္  လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစီးပြားေရး မူဝါဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲသူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက  ဆိုသည္။
ယခု ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ကို အၾကမ္းဖ်င္း က႑ခြဲၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ဘ႑ာေရး၊ အေသးစားအလတ္စားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္-ပုဂၢလိပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္၊ နည္းပညာအသုံးျပဳ အစိုးရယႏၲရားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကဲ့သို႔ အေပ်ာ့ထည္ႏွင့္ လမ္း၊ တံတား၊  လၽွပ္စစ္မီးတို႔ကဲ့သို႔ အမာထည္အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊  ေငြေရးေၾကးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ၊ အခြန္စနစ္၊ အသိဉာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်ဆန္လြန္းပါသည္ ဆိုေသာ  မူဝါဒတစ္ရပ္ ထြက္လာရန္ပင္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည့္ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ မည္မၽွအခ်ိန္ၾကာၾကာ  ဆက္ေစာင့္ရမည္ကို မသိႏိုင္ေသးေပ။

ေမၽွာ္ ... လင့္ေနမယ္

အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထြက္လာဦးမည့္ အေသးစိတ္မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆက္လက္ ေစာင့္ေမၽွာ္ၾကရျပန္ၿပီ။

အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကဦးစားေပးထားသည္ဟု  ထင္ျမင္မိၿပီး  ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္မည့္ မူဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္၏  အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။
“မရွင္းတာက ဘ႑ာေရးမူဝါဒနဲ႔  ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါဒ ဆိုတာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ဟာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာက ေျပာထားတာ မကြဲျပားဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး က႑က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဓိကက်တယ္ေလ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒ၏ နံပါတ္ရွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈရရွိလာေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးကို ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံအေပၚ အေျခခံကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ စီမံဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ရွင္းလင္းသည္။

“ေငြေၾကးမူဝါဒနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူဝါဒကို ဘယ္လိုအေသးစိတ္ ခ်ိတ္မလဲ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ Generally ေျပာသြားတာ လြယ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ေတြက အင္မတန္ နက္႐ႈိင္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအခ်က္ေတြကို မၾကာခင္မွာ ထုတ္ျပန္သြားေစခ်င္ပါတယ္” ဟု အာရွ စိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးသိမ္းက ဆိုသည္။
ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈကို မည္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ျဖင့္ မည္သို႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ကို မသိရေသးသည့္အျပင္ ထိုေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ရန္  မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း လတ္တေလာ မသိရေသးေပ။

လက္ရွိ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရသည္မွာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ေခ်းေငြရ ယူႏိုင္မႈ ခက္ခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးဝဏၰထြန္းက  ေျပာသည္။

“SME ကို ေထာက္ပံ့မယ္လို႔ ေျပာထားေပမယ့္ SME က အမ်ားႀကီးရွိတာေလ။ ဘယ္ SME လဲ ဆိုတာ မပါဘူး။ အဲဒီစီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ဖို႔ေရာ ဘယ္လိုေထာက္ပံ့ေပးမလဲ။ ခုဟာက နယ္ပယ္ပဲ  အရမ္း က်ယ္လြန္းသြားသလားေတာ့ မသိဘူး။ ေမၽွာ္လင့္တာေတာ့ ဒီထက္အေသးစိတ္ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ထြက္လာဖို႔ပဲ” ဟု စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕  (MBA) သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွသည္ အလတ္စား၊ အႀကီးစားလုပ္ငန္းအထိ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းႀကီး ထူေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္လာေစရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏိုင္တာ ဆယ္ခုဆိုရင္ တကယ္ကိုပဲ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိထိမိမိနဲ႔  လုပ္ႏိုင္တဲ့ ရွစ္ခုကိုေတာ့ျဖင့္ မလြဲမေသြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ့မယ္”  ဟု ၎က ကတိျပဳထားသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒ နံပါတ္ခုနစ္တြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား သီးျခားေရးဆြဲရန္၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္မၽွအတိုင္းအတာအထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳမည္နည္း ဆိုသည္ကို သိခ်င္ေနၾကေၾကာင္း ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုသည္။

“သံတမန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးသမားမ်ား စိတ္ဝင္စားတဲ့ကိစၥ ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးမွန္း သိလို႔ကို ကၽြန္မတို႔က အဲဒီဟာကို သက္သက္ မူဝါဒစာတမ္းတစ္ခု သက္သက္ ထုတ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒအျပင္ စြမ္းအင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း သီးသန္႔အေသးစိတ္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႔ပါပဲ။  အဓိက ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမယ္၊ အခြန္ေဆာင္မယ္။ အာမခံခ်က္ရွိရွိ  လုပ္ခြင့္ရဖို႔၊ ညီၫႊတ္မၽွတဖို႔ပါပဲ။ ျပည္တြင္း ဘဏ္စနစ္ေတြကိုလည္း ဒီထက္ ပိုေကာင္းလာဖို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္” ဟု သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရာတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ ျမင့္မားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယခင္ႏွစ္ထက္  ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ေနျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပေနျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္သာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက်ေသာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ေငြေရးေၾကးေရး မူဝါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒတို႔ကို ယခုထက္ ပိုမိုတိက်သည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   လန္ဒန္အေျခစိုက္ Chartered Institute for Securities and Investment ၏ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာေနသူ သင္တန္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုံးဝ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ အာမခံလုပ္ငန္းရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔  အလွမ္းကြာေနတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုေရာ၊ အခု စေတာ့ေဈးကြက္ ဒါေတြ ဘာမွ ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ တရားမဝင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေငြေၾကးေဈးကြက္တို႔၊ ကုန္စည္ေဈးကြက္တို႔မွာ ေရာင္းဝယ္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြကို ဘယ္လိုတရားဝင္ေအာင္ လုပ္မလဲ၊ အဲဒီကေန ႏိုင္ငံအခြန္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဘာကိုေမၽွာ္လင့္သလဲ ဆိုရင္ အဲဒါေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ  ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလဲလို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒကို အေျခခံကာ မည္သို႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္  ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ အေသးစိတ္စီမံကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက  ဆိုထားသည္။

“သူတို႔အခုေၾကညာတဲ့ ၁၂ အခ်က္က အေပၚကေန အားလုံးကို ၿခဳံမိေအာင္ ေခါင္းစဥ္သေဘာမ်ိဳး ေျပာသြားတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြက ဘယ္ေလာက္ အေကာင္အထည္ ဆက္ေဖာ္မွာလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က  ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဟု အဆိုပါမူဝါဒ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒအေပၚ အျမင္အခ်ိဳ႕

“ကၽြန္ေတာ္ပဲ လိုက္လို႔မမီတာလား မသိပါဘူး။ ႏွစ္ေခါက္၊ သုံးေခါက္ေလာက္ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ ေပမယ့္ ဘာကိုဆိုလိုမွန္းကို မသိတာ။ ဒီႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဘယ္လိုျမႇင့္ေပးမလဲ။ ဘယ္က႑ကိုအဓိက သူတို႔က ဦးစားေပးမလဲ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလား၊ ဝန္ေဆာင္ မႈလား၊ အခု သူတို႔ဟာက အရမ္းကို ေယဘုယ်ဆန္လြန္းတယ္”
ဦးဝဏၰထြန္း (ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘြဲ႕ရထားသူ)

“စာရင္းအင္းကို လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုေလဖမ္းၿပီးေတာ့ ေဆာက္သြားတယ္၊ ဘယ္ကရတာလဲ။ ေမြးကင္းစနဲ႔ ေသဆုံးသူေတြ၊ ဒီလို စာရင္းဇယားေတြ တိတိက်က် ရဖို႔လိုပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္မရွိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့ ကေလးေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္တယ္၊ အလုပ္မရဘူး ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး။ ဒီအပိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ စာရင္းတိတိက်က် ေကာက္သင့္ပါတယ္။ စာရင္းဇယား တိတိက်က် ေကာက္ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ ဆိုတာကို တိတိက်က်လုပ္မွ အေျဖေကာင္းေတြ ထြက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”
ဦးေဇာ္ေဇာ္ (ဥကၠ႒-ဧရာဝတီလုပ္ငန္းစု)

“SEE ေတြကို ေလၽွာ႔လိုက္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အတိတ္မွာႀကဳံခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာက ဒီအလုပ္သမားေတြကို စက္႐ုံႀကီးကို တစ္ျပားမွမရဘဲ ဖ်က္ပစ္လိုက္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လိုရွင္း မလဲ။ ဒါေတြက အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာ (Very Critical Issue) ပါ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥစၥာေတြကို ျပည္သူေတြကို မၾကာခင္ခ်ျပေပးသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”
ဦးစိုးသိမ္း (ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ - အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္)

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကေတာ့ Detailed Play ကို သိခ်င္တာေပါ့။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ေၾကညာတဲ့အခါမွာ အဲဒီလို Detailed Plan ေတြက မပါတတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့သူေတြက ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဓိကထား ၾကည့္လဲဆိုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ အဓိကၾကည့္တယ္။ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမွာ ဘယ္က႑ေတြကို ပိုက္ဆံ ပိုသုံးတယ္ဆိုတာေပၚ မူတည္ၿပီး ဒါဆို ဒီအစိုးရ ဒီႏွစ္ေတာ့ ဘာေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး မွန္းၾကတာေပါ့”
ဦးရဲမင္းဦး (စီးပြားေရးအႀကံေပးလုပ္ငန္းရွင္)

“ပိုေကာင္းတာက ကိစၥရပ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္တာထက္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ဖို႔ပါ။ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူလုပ္႐ုံနဲ႔ ၿပီးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ကို တစ္ရက္တည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္လို႔ ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရာမၿမိဳ႕ကိုေတာ့ အဲဒီလိုတည္ေဆာက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ အတိတ္နဲ႔ အခုအခ်ိန္ၾကားက ကြာျခားခ်က္ပါပဲ”
Sean Turnell (ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ)
Macquarie တကၠသိုလ္၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး

အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပား ဖန္တီးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွသည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိပိုင္ေျပာင္းလဲေရး အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို မည္သို႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုသည့္ စီမံခ်က္၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေပ။
Reuters သတင္းဌာန

ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေသာ္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ ေျမယာျပႆနာကို အစိုးရက မည္သို႔ ကိုင္တြယ္သြားမည္ကို ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။
Wall Street Journal

စစ္ၿငိမ္းသူFOLLOW US