News

POST TAGGED AS

ဘဂၤါလီ

ျမန္မာျပည္ ဘဂၤါလီ သူပုန္ထမႈ ေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တရား
ဘာေတးလ္လင့္တ္နာ ေရးသားၿပီး ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) သည္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ေတာ္လွန္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္ဟု ဆိုေနေသာ္လည္း ၎အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ဦးတည္ေသာ ဆုံမွတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ARSA သည္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ အျခားလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တံဆိပ္မကပ္သင့္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ေျမျပင္တကယ့္အေျခအေနမွာ မတူကြဲျပားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ARSA သည္ လုံးဝအသစ္ျဖစ္သည့္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈ ပုံစံတစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ရန္ စနစ္တက် လက္နက္တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာစစ္ဘက္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္ စေသာ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္မ်ား၊ ၎တို႔၏ ရာထူးအဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ တံဆိပ္မ်ား ပါရွိသည့္ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ 

ဆန္႔က်င္ကြဲျပားစြာပင္ ARSA ၏ မြတ္ဆလင္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနကာ အရပ္သားမ်ားလိုသာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (ရဲကင္းစခန္း) ပစ္မွတ္မ်ားကို အဆင့္နိမ့္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ARSA သူပုန္မ်ားသည္  ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားတူၿပီး တူညီေသာ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈကို ကိုးကြယ္သူမ်ား ေနထိုင္ရာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားသည္ဟု သိထားၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ ARSA ၏ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ မတူညီပဲ မေလးရွားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွ မြတ္ဆလင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုတူညီမႈ ရွိေနသည္။ 

ARSA သည္ နီေပါႏွင့္ အိႏၵိယမွ ေမာ္ဝါဒီမ်ား၏ သေဘာတရား အယူဝါဒေရးရာမ်ားကို က်င့္သုံးသူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေရး နည္းစနစ္မ်ားမွာမူ ထိုအဖြဲ႔မ်ားကို အတုခိုးထားပုံ ေပၚသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တိုက္ပြဲမ်ား၊ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အစား၊ နီေပါမွ ေမာ္ဝါဒီသူပုန္မ်ား လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္တုန္းကလို၊ အိႏၵိယမွ နက္ဆာလိုက္ (ေမာ္ဝါဒီ သူပုန္မ်ား) ယေန႔ လႈပ္ရွားေနသလိုမ်ဳိး၊ ညလယ္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လက္နက္မဲ့ ႐ြာသားမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္နည္းကို ပိုမိုလိုလားသည္။ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေသးငယ္ၿပီး သီးသန္႔ျဖစ္ေနေသာ ပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ အစိုးရစခန္းမ်ားမ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးမားေသာ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားျဖင့္ ဝန္းရံခံေနရၿပီဟု ထင္သြားေစသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ တကယ္တမ္း မမ်ားလွေသာ တိုက္ခိုက္သည့္ အုပ္စုသည္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ထိတ္လန္႔ေနေသာ စစ္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲမ်ားကို သတ္ျဖတ္ကာ ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားကို ယူေဆာင္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားေလ့ရွိသည္။ ယင္းမွာ ေတာင္အာရွတြင္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ပုံစံျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကာလ မတိုင္မီအထိ မႀကံဳစဖူးေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သူပုန္ ၄၀၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔ အားလုံးနီးပါးသည္ အဖြဲ႔တြင္း သြတ္သြင္းခံရသည့္ ႐ြာသားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံးရွိသည္။ အကယ္၍ ARSA တိုက္ခိုက္ေရးသမား ထိုမွ်ေသဆုံးသည္ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံးနီးပါး ပ်က္လုခမန္း ျဖစ္သြားမည္ဟု ယင္းအဖြဲ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ လုံၿခံဳေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ယင္းအဖြဲ႔အစည္း၏ အင္အားမွာလည္း ယင္းသူပုန္မ်ားဘက္က ေျပာသေလာက္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာသေလာက္ မရွိႏိုင္ဟု အဆိုပါ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ အတြင္းသတင္းမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ARSA ၏ အင္အားသည္ ေထာင္ခ်ီမရွိပဲ ရာဂဏန္းမွ်သာ ရွိကာ လႈပ္ရွားေနေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမွာ ၅၀၀ ထက္ မပိုေပ။

ARSA ၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္မွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေသာ္လည္း ၎၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၲရားမွာမူ က်ယ္ျပန္႔လွၿပီး အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ တြစ္တာႏွင့္ အျခားလူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာသူ ပုန္အဖြဲ႔အျဖစ္ မွတ္ယူေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ယင္းအဖြဲ႔၏ ပထမဆုံး ေၾကညာခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုတြင္ ARSA   က ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားထံ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္လၾကာ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အလုံးစုံ လူမႈဒုကၡအက်ပ္အတည္းႀကီး ျဖစ္မည့္ အေရးမွ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ARSA တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္ေသာ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသူ ဘဂၤါလီ ၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

လက္နက္အင္အား မေတာင့္တင္းေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အတြက္ ဆိုလိုသည္မွာ နည္းလမ္းတက် စုဖြဲ႔ထားျခင္း မရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ အတြက္ ယင္းမွာ အားေကာင္းေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ားစုမွာ ေတာခုတ္ဓားမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ARSA သည္ ၎၏ အားနည္းၿပီး လက္နက္ညံ့ဖ်င္းေသာ ေကဒါမ်ားက အင္အားႀကီးမားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ေျပာသလို ဘဂၤါလီမ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္ ဆိုျခင္းမွာ ရွင္းျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

Asia Times မွ ရရွိေသာ ယင္းေဒသသတင္းမ်ားသာ မွန္ကန္မည္ ဆိုပါက ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားကို လူမ်ဳိးေရးအရ ရွင္းလင္းရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္း ပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္သြားသည့္အတြက္ ARSA  ကို ေဒသခံမ်ားက ေဒါသထြက္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ARSA က အယ္လ္ေကးဒါး၊ အိုင္အက္စ္၊ လက္ရွ္ကာ အီတိုင္ဘာ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မွ် အဆက္အသြယ္ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေစသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ARSA အေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ ဆိုး႐ြားေနေသာ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေအာင္လုပ္ျခင္းမွ ဟန္႔တား၊ ကာကြယ္သြားရန္ လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ပါ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံအားလုံး သိေစလိုသည္ဟုပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္မွ်ျဖင့္ အဖြဲ႔၏ ပါကစၥတန္ အပါအဝင္၊ ျပည္ပအစြန္းေရာက္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနျခင္းကို လုံၿခံဳေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လက္ခံယုံၾကည္မည္ မဟုတ္ေပ။ ARSA ၏ ေခါင္းေဆာင္ အတူလာ အဘူအမ္မာ ဂ်ဳန္ဂ်ဴန္နီ ေခၚ ဟာဖစ္ဇ္တိုဟာသည္ ကရာခ်ိ (ပါကစၥတန္) တြင္ ေမြးသူျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ မာဒရက္ဆာ ပညာေရး (အစၥလာမ္ အယူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဘာသာေရး ဥပေဒသမ်ား သင္ၾကားမႈ) သင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

အိုရန္ဂီ၊ ကိုရန္ဂီ၊ လန္ဒီႏွင့္ အျခားေသာ ကရာခ်ိမွ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယမ်ဳိးဆက္ သိန္းခ်ီရွိေနသည္။ ပါကစၥတန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ေမြးေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အားလုံးနီးပါးမွာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းဧရိယာသည္ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပါက္ဖြားရာေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အာဖဂန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ရန္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရသည္မွာ အမ်ားသိသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

ARSA ကို ကနဦးတြင္ Harakah al-Yaqin (ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ) ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ သိခဲ့ၾကသည္။ ဤအမည္တြင္ ဘာသာေရး ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းသလို ႐ိုဟင္ဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အာရ္ကန္ (ရခိုင္) ဆိုေသာ စကားလုံးမ်ဳိး ပါဝင္ခဲ့ျခင္း လည္းမရွိေပ။ ယမန္ႏွစ္ကမွ လူမ်ဳိးေရး ပိုအေလးထားသည့္ အသြင္ျဖစ္ေအာင္ ARSA ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းလႈပ္ရွားမႈ စတင္ေမြးဖြားရာ အစြန္းေရာက္ အယူဝါဒမ်ား ေပါက္ဖြားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဝးကြာေစရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ေထာက္လွမ္းေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အဆိုအရ ယင္းအဖြဲ႔၏ ေခါင္းကိုင္လမ္းညႊန္မွာ အဘ္ဒူစ္ ကာဒူးစ္ဘာမီ (Abdus Qadoos Burmi) ဆိုေသာ ပါကစၥတန္မွ ဘဂၤါလီႏြယ္ဖြားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ကရာခ်ိတြင္ပင္ အေျခစိုက္သည့္ အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္သည္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ပ်ံံ့ႏွံ႔ေနေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ပါဝင္သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ‘ဂ်ီဟတ္’ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ေတာင္းဆိုသူျဖစ္သည္။

အဘ္ဒူစ္ကာဒူးစ္သည္ လက္ရွ္ကာ အီတိုင္ဘာ (အမွန္တရားတပ္ဖြဲ႔ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္) ပါကစၥတန္တြင္ အဓိက လႈပ္ရွားေနေသာ ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးမားဆုံး အစၥလာမၼစ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လုံလုံ ရွိေနသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ကို ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႔ ထူေထာင္သူ အိုစမာဘင္လာဒင္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၁၉ ၈၇ တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘ္ဒူစ္ကားဒူးစ္သည္ လက္ရွ္ကာအီတိုင္ဘာ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟာဖစ္မိုဟာ မက္ဆာအိဒ္ႏွင့္အတူ အစည္းအေဝး လုပ္ေနပုံ မွတ္တမ္းမ်ားပါ ရွိခဲ့သည္။

ARSA ၏ ဒုတိယအဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မွာ ေနာက္ကြယ္မွ လႈပ္ရွားသူျဖစ္ၿပီး ရွာရိဖ္ဟုသာ သိၾကသည္။ ထိုသူသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း စစ္တေကာင္းမွလာသူ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔၏ ဝါဒျဖန္႔ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္သူ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါပုဂၢဳိလ္သည္ ပါကစၥတန္၏ တရားဝင္ ဘာသာစကား ျဖစ္ေသာ အူရဒူေလသံျဖင့္ စကားေျပာေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ARSA သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲမွ အမ်က္ထြက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ ဘဂၤါလီလူငယ္မ်ားကို စုေဆာင္းေကာင္း စုေဆာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အဆိုအရ ၎တို႔အဖြဲ႔၏ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၅၀ ဝန္းက်င္ ပါေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ားစုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ၿပီး ၈ ေယာက္ မွ ၁၀ ေယာက္ခန္႔သည္ ပါကစၥတန္မွ လာသူမ်ားျဖစ္ကာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွလည္း အုပ္စုငယ္မ်ား ပါသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏွစ္ဦးမွာ ဥဇဘက္ကစၥတန္မွဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္တန္းေပးေနၿပီး သင္တန္းဆရာအခ်ဳိ႕မွာ အာဖဂန္စစ္ပြဲစစ္ျပန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု လုံၿခံဳေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က တစ္ၿပဳိင္နက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္မွာ ရွင္းလင္းေပသည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မတိုင္မီ လေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက၊  ျမန္မာအစိုးရအတြက္ သတင္းေပး လုပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိခံရသူ မြတ္ဆလင္မ်ားေရာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားပါ အပါအဝင္ လူ ၅၀ ထက္မနည္း လည္လွီးေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရရာ ယင္းမွာ ဧရိယာတစ္ဝိုက္ ျမန္မာ့စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက သတင္းမရႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တိုက္ခိုက္သည့္ အခ်ိန္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာလည္း တိုက္ဆိုင္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အႀကံေပးေကာ္မရွင္က ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းကို အဆိုျပဳထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဝ႐ုန္းသုန္းကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနတြင္ ယင္းအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ခက္ခဲသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ပိုျဖစ္ေစရန္ စစ္ေသြးႂကြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လမ္းပြင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားမွ အစၥလာမၼစ္အုပ္စုမ်ား ထုတ္ျပန္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ဆူမားၾတားကြၽန္းေျမာက္ပိုင္း၊ အာေခ်းျပည္နယ္တြင္ စစ္သင္တန္းတက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို ျပသခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ တစ္လႊားတြင္ ဘဂၤါလီ (၎တို႔အေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ား ကို ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈမွာ အာဏာရအဝါမီ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ား ေထာက္ခံေပးထားသည့္ အတိုက္အခံအုပ္စုက ထိုးႏွက္စရာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉  ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားအေပၚက ARSA ၏  ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္ဘက္ကက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ရာ ‘အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား’ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရွင္းလင္းေရးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၇၀,၀၀၀ မွ် ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္ကို ၾကည့္လွ်င္ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုက္ခိုက္ပါက ပိုမိုအားေကာင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ဆိုျခင္းကို ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္း မထားမိခဲ့ ဆိုျခင္းမွာ ယုံခ်င္စရာ မရွိဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းအုပ္စု၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ARSA ေျပာသလို ဘဂၤါလီမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ဟုဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ရလဒ္ေျပာင္းျပန္ ထြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္ ထြက္သြားသည့္ အေျခအေနမွ ရရွိလာႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို တြက္ဆၿပီး ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ ဘဂၤါလီတို႔၏ အတိဒုကၡအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက လူသိရွင္ၾကား ဝန္းရံမႈမွာ မႀကံဳစဖူး အားေကာင္းလွသလို အာရပ္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ကမာၻမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ အသစ္အသစ္ေသာ၊ အလားအလာရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရလာႏိုင္စရာ ရွိသလို ပိုမ်ားလာမည့္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို အင္အားစုေဆာင္းႏိုင္လာမည္လည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤအတၱႀကီးသည့္ ကစားပြဲ၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူမ်ားမွာမူ ပ်က္စီးသြားေသာ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ စုတ္ျပတ္ႏုံခ်ာေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေခ်ာင္ထိုးခံထားရသည့္ သို႔မဟုတ္ ငရဲခန္း ပိုဆန္လာေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ေနခင္းထိုင္ခင္း မသာေသာ အရပ္တြင္ ပိတ္မိေနၾကသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

Ref:Asia Times, The truth behind Myanmar’s Rohingya insurgency by Bertil LintnerFOLLOW US