News

POST TAGGED AS

ဘဂၤါလီ

ရခိုင္ေျမာက္ပုိင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈဆူပူမႈအေပၚ ႐ႈေထာင့္အစံုမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ေဒသေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရပါတီဝင္မ်ားဘက္မွေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ယခင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ဟု အျပစ္ ေျပာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါေတာ့ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကရၿပီျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဟု ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတို႔မွ အၾကမ္းဖက္ ေခ်မႈန္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည္။ ေငြေၾကးဘ႑ာ ကုန္က်မႈမ်ားလည္း ရွိလာလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ေတြ အကုန္ခံေနရတာဟု ညည္းညဴသလိုလို၊ အျပစ္တင္သလိုလို ေျပာၾကသည္။ “စစ္”ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို အဆံုးစြန္ေသာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ စစ္သည္ႏိုင္ငံေရး၏ အသြင္သဏၭာန္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္အား သိေစလိုသည္။ ယခု ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုသဏၭာန္ကို ပံုစံေပၚလြင္ေအာင္ မွန္းဆႏိုင္မွသာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဘဂၤါလီ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ခံဇာစ္ျမစ္

ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အမွားတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကမၻာက မသိၾကပါ။ လက္ရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသာ နားလည္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာလုပ္ေပးပါ၊ ညာလုပ္ပါဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚေမမွ ေတာင္းဆိုေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် အိႏၵိယအင္ပိုင္ယာအား ၿဗိတိသွ်တို႔ လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့ရာတြင္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံ၍ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ဟူေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ ပထဝီကိုလိုက္၍ အိႏၵိယ၊ အေနာက္ ပါကစၥတန္ (ယခုပါကစၥတန္)ႏွင့္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)ဟူ၍ သံုးပိုင္းပိုင္း၍လည္းေကာင္း၊ ပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ျပတ္သားေသာ ပထဝီလိုင္း မရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေရးသည္းခံမႈ နည္းပါးမႈတို႔က ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ အျပန္အလွန္ နယ္ေျမ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက အိႏၵိယသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ေျပာင္းၾကသကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ေသာ၊ အေၾကာက္လြန္ေနေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕က ပါကစၥတန္ထဲသို႔ ေျပးဝင္ၾကသည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အႏိုင္က်င့္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္ စသည္ျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနႏွင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ နယ္ေျမခြဲျခမ္းျခင္းသည္ အမွားတစ္ရပ္ဆိုသည္ကို သိသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအား ဘဂၤါလီတို႔ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ဝင္ထြက္ႏိုင္မႈမွာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏွင့္ ခြဲေရး/တြဲေရး ျပႆနာကာလအထိျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဝင္ႏိုင္ေတာ့။ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၊ ဦးပု၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ စသည့္ နန္းရင္းဝန္မ်ား ဦးစီးေသာ အစိုးရမ်ားက ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ပထဝီနယ္ေျမ မျပတ္သားဘဲႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔အား (Safety Zone) လုပ္ေပးမည္ဆိုေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ အသားထဲတြင္ ျပည္တည္ေစမည့္ ဆူးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဘဂၤါလီကိစၥသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ကိုလိုနီစနစ္၏ အေမြဆိုးျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသို႔ သိပါေစ။ သို႔မွသာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ျမန္မာတို႔အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဘဂၤါလီဆူပူမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ သ႐ုပ္ခြဲျခင္း

ဘဂၤါလီဆူပူမႈကို ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားကား ေမာ္လဝီ ေခၚ ဘာသာေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ ေခၚ ႏိုင္ငံေရး အစၥလာမ္ (Political Islam) ကို သြတ္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ကား ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေသာ္လည္း တကယ့္ အစစ္အမွန္မွာ အယ္လ္ေကဒါ၊ အိုက္ဆစ္၊ တာလီဘန္ စသည့္ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေမာင္ေတာတြင္ လူအေရအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသနတ္၊ တုတ္၊ ဓား၊ လွံမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာလည္း လူထုကို ဂ်ီဟတ္ ေခၚ ဘာသာေရး စစ္ပြဲအယူအဆကို သြတ္သြင္းေပးထားသျဖင့္ ေသဆံုးလွ်င္လည္းေကာင္း ကင္ဘံု (ဂ်ႏြတ္) တြင္ မိန္းမေခ်ာေလးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးရမည္ဟူေသာ အစြဲကပ္ေန၍သာျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္မွာ သာမန္ အမ်ိဳးသားေရးအံုႂကြမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအံုႂကြမႈ မဟုတ္ေပ။ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္တို႔၏ အံုႂကြမႈသာျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီဆူပူမႈ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံအား ဆန္းစစ္ျခင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အိႏၵိယအစိုးရကဲ့သို႔ ဘာသာေရး မစြက္ေသာ ေလာကီေရးသက္သက္ အစိုးရျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစၥလာမ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအား တိုက္ခိုက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍ ယခုဆူပူမႈ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သစၥာခံရာ လားရာသည္လည္း ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။ ဤျပႆနာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ ပေယာဂ လံုးဝ မပါဝင္ေၾကာင္း စာေရးသူ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရမွသာ အေထာက္အကူျပဳပါက ထိုဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား လက္နက္ငယ္ တပ္ဆင္ေပးလွ်င္ပင္ လူအုပ္ႀကီးအား တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး တပ္သြင္းတိုက္ခိုက္ရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေပမည္။ သို႔ပါ၍ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး သ႐ုပ္မွန္အား သိရွိေစလို၍ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္၍ ေမာင္ေတာရွိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အသတ္ခံသြားရသူ ဘဂၤါလီေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အပါအဝင္ ဘဂၤါလီလူေကာင္းမ်ားကို ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ရပါမည္။ ဂ်ီဟတ္ေခၚ ဘာသာေရးအစြဲအရ ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ အေၾကာက္တရားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္မျပရဲသူမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါ၍ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားႏွင့္ ဘဂၤါလီ လူေကာင္းမ်ားကို ခြဲျခားၾကည့္တတ္ရပါမည္။

ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း စည္းလံုးမႈရွိသည္ကို ျပရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပသင့္ပါသည္။ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္မ်ား အင္အားေကာင္းလာေသာ္ ၎တို႔၏ပစ္မွတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာမ်ား/ ခရစ္ယာန္မ်ား သာမကဘဲ အစၥလာမ္ဂိုဏ္းကြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွအာမြတ္ဆလင္မ်ား၊ ရွအာဗလီမ်ားပါ တိုက္ခိုက္ခံလာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ အစြန္းမေရာက္သူ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ေမာ္လဝီဆရာမ်ားလည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံလာရပါမည္။ ယေန႔ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတို႔တြင္လည္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လူေကာင္းမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရပါသည္။

သို႔ပါ၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ အားလံုးအေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအျမင္ ရွိရပါမည္။ ဘဂၤါလီလူဆိုးႏွင့္ လူေကာင္း၊ အစၥလာမ္ လူေကာင္းႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ရပါမည္။

ယခု ဤဘဂၤါလီ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈသည္ မေက်နပ္မႈတစ္ခုကို အေျခခံကာ ႐ုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲလာျခင္းမဟုတ္၊ ဃသညခနမအနိ ဗခအငသည ေခၚ အမိန္႔ေပးစနစ္ (Command) တစ္ခုခ်မွတ္ကာ အခ်ိန္ကိုက္ ကကြက္စံုညီျဖင့္ ဇာတ္တိုက္ကျခင္းတည္းဟူေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ပါ၍ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈအား သ႐ုပ္ခြဲေသာ္

(က) အယ္လ္ေကဒါ/ISISတို႔၏ မူဝါဒကို ခံယူသစၥာရွိၿပီး ေရွ႕မွ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသားေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ေမာ္လဝီမ်ားက ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ အစြန္းေရာက္ေသာ ဘာသာေရးစနစ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည္။

(ခ) အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေသာ ဘဂၤါလီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာ ေၾကာက္ရြံ႕ေစမႈကို ဖန္တီးေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။

(ဂ) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ပေယာဂ လံုးဝ (လံုးဝ)မပါဝင္။

(ဃ) ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္တြင္ အေျခခံစခန္းရပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ျပည္ စသည္တို႔အား တစ္ေနရာတည္းမွ သံုးပြင့္ဆိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။

(င) ယခုဆူးႏွင့္ထြင္း၍ရေသာ္လည္း ေရရွည္ထားပါက ပုဆိန္ျဖင့္ ေပါက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားဟု ယခုအစိုးရမွ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီ၊ ေနာက္က်ေသာ္လည္း အခ်ိန္မေႏွာင္းေသး၊ ထိေတြ႔မႈတိုင္းတြင္ အျပတ္ေခ်မႈန္းပါ။

၂။ ေကာက္သင္းေကာက္ရွင္းလင္းေရးတြင္ ေဒသခံရဲအဖြဲ႔မွ လူဆိုး/ လူေကာင္း ခြဲေပးပါ။ ဘဂၤါလီ လူေကာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါ။ ဘဂၤါလီ လူေကာင္းေတြ ရွိပါေသးသည္။ အသတ္ခံရသူ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြႏွင့္ မိသားစုေတြအပါျဖစ္သည္။

၃။ ဘတ္ဂ်က္ေငြကုန္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွ မျငဴစူပါႏွင့္၊ အေမရိကန္တို႔၏ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ေသာက္ေသာက္လဲ ကုန္ေသာ္လည္း အာဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တြင္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အၿပီးအျပတ္ မေခ်မႈန္းႏိုင္ေသးတာကို သတိျပဳပါ။ စာဖတ္ပါ။ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္သားေတြ ဘယ္လိုစားေသာက္ ေနထိုင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္ ရတယ္ဆိုတာႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ ဘယ္လိုေနထိုင္ၿပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆိုတာ သုေတသနျပဳၿပီးမွ ဒီလိုစကားမ်ိဳး ေျပာပါ။

၄။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၊ တ႐ုတ္အစိုးရ၊ အိႏၵိယအစိုးရတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

၅။ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္မွာ သံတမန္ေရးအရ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ယခုတည္းက ျပင္ဆင္ပါ။ ဘဂၤါလီဆူပူမႈသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္မဆိုင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဆိုတာ ကမၻာသိေအာင္ ေျပာထားပါ။ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ ေျပာရမွာ ရြံ႕ေနရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံပဲ ခံရလိမ့္ဆိုတာ ၿမဲၿမဲ မွတ္ထားေစလိုပါတယ္။ အေရးႀကံဳရင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္သူရပ္မွာလဲဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးခ်ပါ။ အေရးႀကံဳရင္ ကိုယ့္ဘက္က ရပ္တည္မယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး/ ႏိုင္ငံေရး အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံပါ။

၆။ အစိုးရရဲ႕ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အစၥလာမ္ဘာသာေရး အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ ဤအၾကမ္းဖက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းအား ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာပါေစ။

၇။ ရဲႏွင့္ တပ္အင္အားမ်ား တပ္သြင္းရွင္း႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့၊ နယ္ေျမျပည္သူ႔စစ္ေတြဖြဲ႔မွ လူတံတိုင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမယ္။

၈။ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ေပါင္းတယ္လို႔ အေျပာခံရင္ ခံရပါေစ။ ရခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ကိုင္ပါေစ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အခြင့္အေရးေပးပါ။

၉။ တစ္ခုေတာ့ သတိေပးလိုပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ယခုအစိုးရ ကို အတိုက္အခံ လုပ္ေနေသာပါတီသည္ ပါကစၥတန္ကိုလိုလားၿပီး ေလာကီေရးအစား အစၥလာမ္ ဓမၼသတ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ မေျပာင္းလဲတဲ့အတြက္ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုအတိုက္အခံပါတီ အစိုးရျဖစ္လာလွ်င္ ေမာင္ေတာက အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ေငြနဲ႔လက္နက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘဂၤါလီအရြယ္ေရာက္သူ အားလံုး လက္နက္ကိုင္လွ်င္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမေတြ ဆံုး႐ံႈးေတာ့မွာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ရခိုင္ရြာေတြ အားလံုး ပတ္လည္ကတုတ္က်င္းတူးၿပီး ပတ္လည္ ခံစစ္ယူရပါေတာ့မယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ယခုတည္းက ႀကိဳတင္ စီစဥ္ရပါမယ္။

၁၀။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ဘဂၤါလီဆူပူမႈကေန တပ္ႏွင့္ အစိုးရ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုတာ အာဏာရပါတီနဲ႔ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာေပါက္ၿပီး အယူအဆ/မူဝါဒတစ္ခု၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ဘဝထဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစ။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးFOLLOW US