POST TAGGED AS

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြအတြက္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ဇန္နဝါရီလ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇား ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္လက္ခံၾကေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားၾကသူမ်ား၏ အေရးသည္လည္း ယခုဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ငါးလတာကာလ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစိုးရအတြက္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ကနဦးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းကာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပကာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သြားၾကရေတာ့မည့္ ကာလတစ္ခုကိုလည္း က်ေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဘာကိုအေျခခံၿပီး လုပ္ၾကသလဲ

ထိုသို႔ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ ရက္ေန႔မွ ႏွစ္လအၾကာတြင္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရးကိစၥမ်ား စတင္ၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ စတင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္လက္ခံသည့္အခါတြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း Term of Reference ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ Repatriation Process စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Physical Arrangement ဟုေခၚသည့္ လက္ေတြ႔လက္ခံသည့္အခါ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ အလားတူ ျပန္လည္လက္ခံသည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည့္ Verification Form မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘယ္လိုလူေတြကို ဦးစားေပးလက္ခံမွာလဲ

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ညႇိႏိႈင္းလက္ခံလႊဲေျပာင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၅၀၈ ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား အခိုင္အလံုရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္ ၇၀၀ ေက်ာ္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေပးအပ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းေတြခြဲၿပီး အဆင့္လိုက္ ဘယ္လိုေနရာခ်ၾကမလဲ

လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုန္းလမ္းဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲစခန္းတြင္ စိစစ္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ ေရေၾကာင္းကေန လာေရာက္မည့္သူမ်ားကိုမူ ငါးခူရစခန္းတြင္ လက္ခံသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထိုသို႔ စိစစ္ၿပီးသည့္သူမ်ားကို လွဖိုးေခါင္စခန္းတြင္ ေခတၱေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းတြင္ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ ေနထိုင္ေရးအတြက္ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႐ံုးအပါအဝင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းေတြကိုပါ အဆိုပါစခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ခ်ထားေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဒုကၡသည္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္အထိရွိၿပီး လူေတြကို ဘယ္လိုခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာစိစစ္ၾကမွာလဲ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ တစ္သန္းခန္႔ပင္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ Voluntary Return Process ကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ၎တို႔၏ စိတ္ဆႏၵအရ ျပန္လာလိုသည့္သူမ်ားကိုသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စိစစ္လက္ခံေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ပံုစံ ၁၀ လို အေထာက္အထားစာ႐ြက္မ်ား၊ ယခင္က ထုတ္ေပးထားသည့္ White Card မ်ား၊ NVC ဟုေခၚသည့္ စိစစ္ေရးကတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္လံုလံု ျပႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပန္လည္လက္ခံၾကမည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ကြဲၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ေရာက္သြားသူမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေကာ့ဘဇား ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနစဥ္ ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးမ်ားအတြက္မူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တရား႐ံုးကေန ေထာက္ခံတင္ျပပါက ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အဖြဲ႔ေတြ ဘယ္လိုဖြဲ႔ထားသလဲ

ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ Joint Working Group ဟုေခၚသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ႀကီး၏ေအာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ Technical Working Group လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

တစ္ရက္ကို ဘယ္ေလာက္လက္ခံၾကမလဲ

စိစစ္လက္ခံေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ ရက္ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရွိဘဲ တစ္ပတ္ကို ငါးရက္ ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ စခန္းတစ္ခုတြင္ ၁၅၀ ဦးျဖင့္ စခန္းႏွစ္ခုျဖစ္၍ ၃၀၀ ဦးကို စတင္လက္ခံသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုစီမံထားသလဲ

ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ထိုလႊဲေျပာင္းလက္ခံေရးကိစၥမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သတင္းရထားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ Border Guard Police အဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ထားရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစကာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄၀ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေၾကာ္ျငာေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ဖမ္းဆီးရမိပါကလည္း ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္းထားေၾကာင္းသိရၿပီး နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း Coordinate Patrol ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီး ကင္းလွည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္လိုဖိအားေတြ ေပးေနတံုးလဲ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာသြားသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံရာတြင္ ၎တို႔၏ဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာေပးဖို႔၊ ေနရပ္ျပန္မပို႔ခင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက သူတို႔ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ေဒသေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို သူတို႔သိေအာင္ေျပာျပေပးဖို႔နဲ႔ ကုလသမဂၢက ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးရဲ႕ေျပာခြင့္ရသူ “အန္ဒေရ မဟက္ဆစ္ခ္” (Andrej Mahecic) က ဂ်နီဗာမွာျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း ၾကားမိခဲ့ရသည္။

အခ်ိန္ကာလ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းစိစစ္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံၾကမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးသည္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အဆင့္မ်ား၊ ႀကိဳတင္စီမံထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လြယ္မည္ဟု ထင္ရေကာင္းထင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔တြင္မူ အစိုးရအတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားလည္း ႀကံဳေတြ႔ၾကရမည္မွာ မလြဲေပ။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပးပို႔ထားသည့္ပံုစံမ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထံမွ စာရင္းေကာက္ကာ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ရမည့္တာဝန္၊ အသုတ္လိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ လူအုပ္စုဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေပးရမည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္ပါ အေသအခ်ာ စိစစ္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်က္အလက္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ေပးပို႔ထားၿပီးသားျဖစ္သည့္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းဖမ္းဆီးကာ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရးကိစၥျဖစ္ရာ ထိုအေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ မည္သို႔မည္ပံု အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳလာႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါသည္။ သို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥအေရးအေပၚ အထူးအာ႐ံုစိုက္ကာ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာထားၾကရမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။ 

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US