News

POST TAGGED AS

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ေရရွည္ စဥ္းစားရမည့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ လံုၿခံဳေရးအစီအမံႏွင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ပုလိပ္တပ္ရင္းမ်ား
စာေရးသူအေနႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား စဥ္းစားရန္အလို႔ငွာ၊ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးသံုးပုဒ္အား ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ DVB ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွလည္း စာေရးသူႏွင့္ Interview လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအင္တာဗ်ဴးတြင္ ယခုအၾကမ္းဖက္ဆူပူမႈသည္ ေရရွည္စစ္ပြဲ (Protracted War) အသြင္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ပညာရွင္တစ္ဦး အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွး႐ႈ၍ တည္ဆဲအစိုးရအား အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးလိုလွပါသည္။ သို႔ပါ၍ ေရရွည္ စစ္ပြဲအသြင္ေဆာင္လာပါက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေသာ္ ေအာက္ပါ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအား ေတြ႔ရပါသည္။ (၁) ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ လူမ်ားစုျဖစ္ျခင္း၊ (၂) ၎တို႔ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမွာ အစၥလာမ္ဘာသာထဲမွ ဆြန္နီဂိုဏ္းျဖစ္ျခင္း၊ အျခားဂိုဏ္းကြဲမရွိျခင္း၊ (၃) အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ဂ်ီဟတ္ေခၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ အယူအဆရွိျခင္း၊ (၄) ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ အတန္အသင့္ မ်ားျပားေသာ ဘာသာတူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့ ရႏိုင္ျခင္း၊ (၅) ၎တို႔မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ခြဲမထြက္ဟူေသာ မူဝါဒမခ်မွတ္ဘဲ ဘာသာေရးအေျခခံ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ဘဂၤါလီတို႔၏ ေရရွည္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေအာက္ပါ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစမည္။ (က) ဘဂၤါလီမ်ားၾကားတြင္ သေဘာတရားေရး (ဘာသာတူ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား) အရ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ေထာက္ခံမႈ ရရွိလိမ့္မည္။ (ခ) သေဘာထားကြဲသူ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို သတ္ျဖတ္၍  အေၾကာက္တရားႏွင့္ ဘဂၤါလီအုပ္စုအေပၚ လႊမ္းမိုးမည္။ (ဂ) တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျပျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာေစမည္။ (ဃ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ဆံုရာ သံုးပြင့္ဆိုင္ နယ္ေျမတြင္ အေျခခံစခန္း (Base) တည္ေဆာက္ မည္။ ထိုစခန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေရွာင္ရွားရန္ စခန္းခြဲ၊ စခန္းေထာက္မ်ားကို ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္း ေမယုေတာင္တန္းတြင္ တည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ ထိုနယ္ေျမကို အေျခခံစခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ AA မွတစ္ဆင့္ CNF နယ္ေျမကိုျဖတ္လ်က္၊ ေကအိုင္ေအ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ခံ၍ “ဝ”နယ္ေျမအထိ လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ႏိုင္လွ်င္၊ ေငြရွိေသာ ဘဂၤါလီတို႔အဖို႔ “ဝ”နယ္ေျမမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ခဲယမ္းမ်ား ရရွိသြားႏိုင္သည္။

သို႔ပါ၍ အစိုးရအဖို႔ ေအာက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရပါေတာ့မည္။
(က) ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူေန သိပ္သည္းမႈထုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

(၁) အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရး 

(၂) လံုၿခံဳမႈအျပည့္အဝေပးေရး

(ခ) ခ်င္းေတာင္ ပလက္ဝ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ အေျခခံစခန္း တည္ေဆာက္မႈ မျပဳႏိုင္ေစရန္။

(၁) ဝန္းရံပိတ္ဆို႔မႈ (Blockade) ျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၂) နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ ရယူႏိုင္ရန္ တိုက္ကင္းလွည့္ (Patroling) ျခင္း၊

(၃) ရန္သူ႔သတင္း ရရွိေရးအတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္ (Inteligence Networks) တည္ေဆာက္ျခင္း။

(၄) လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

(ဂ) ဆူပူမႈ၏ အေၾကာက္တရား (Causes) မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ (သို႔မဟုတ္) ထြက္ေပါက္ေပးရန္

(၁) ပညာတတ္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္မႈ ဆင္ျခင္တံုတရားပြားမ်ားမွသာ အစြန္းေရာက္တရားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဘဂၤါလီမ်ားအား ပညာေရးကို အားေပးေစျခင္း။

(၂) အၾကမ္းဖက္သမား သေႏၶအုပ္စု (Cells) မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ ဘဂၤါလီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးျခင္း။

(၃) ဘဂၤါလီမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈတြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ (Monitoring System) တစ္ခု ခ်မွတ္ၿပီး ထိုစနစ္အတြင္း ၎တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ (ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားသို႔ သြားလိုပါက လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားမဝင္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အဆံုးအထိ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးေစရန္) [မွတ္ခ်က္။ စာေရးသူအား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္သည္ တကယ့္အမွန္တရား (Naked Truth) ျဖစ္သည္။]

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းပင္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအား (ယခုျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္) အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေစေရး လက္ခံႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေစရန္။

(၅) ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မွ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ခံယူျခင္းျဖင့္သာ ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံသားရရွိေရးကို စဥ္းစားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရန္၊ အသိပညာေပးရန္။

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးပါက နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (Tactical Approach) ကို ေဆာင္ရြက္ရပါေတာ့မည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး အေပါက္အၿပဲမ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ အျပည့္အစံု ကာရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးသံုးစြဲေတာ့ မည္ဆိုသည္ကိုလည္း (၈.၉.၂၀၁၇) ထုတ္သတင္းစာတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ဤနည္းမွာ ေရစီးရာေျမာင္းကို တမံပိတ္၍ ကာေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အဓိကက်သည္ဟု စာေရးသူ ယူဆေသာ နည္းတစ္နည္းမွာ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွ စီးဆင္းေနေသာ ေရအဟုန္သည္ ထိုေခ်ာင္းစီးဝင္ရာ ျမစ္အတြင္း ေရနည္းပါးေနပါက ျမန္ဆန္စြာ စီးဝင္ေပလိမ့္မည္။ ပင္မျမစ္ႀကီးထဲတြင္ ေရထုထည္ပမာဏ မ်ားျပားေနပါက ေရမစီးႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔သြားပါမည္။ ေခ်ာင္း/ေျမာင္းတို႔သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူဦးေရ ထူထပ္ေနလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုၿခံဳပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါ၍ ေမာင္ေတာတြင္ လူတံတိုင္း တည္ေဆာက္ရေတာ့မည္။ ထိုသို႔ လူတံတိုင္း ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ႏိုင္သည္မွာ အိႏၵိယ၏ ေက်ာက္မီးေသြးကို အေျခခံ၍ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုငယ္တစ္ခုကို စစ္ေတြတြင္ အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္ကာ ေမာင္ေတာ အပါအဝင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူအင္အား သံုးရေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုကဲ့သို႔ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရကို အျပစ္ေျပာေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ႂကြယ္ဝေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပြားမ်ားေစ၊ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္ ရေစဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လံုၿခံဳေရးအတြက္မွာ ထိုေဒသရွိ ရန္သူပံုစံမ်ိဳးအတြက္ တပ္မေတာ္အား တည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲႏိုင္မႈကို ငဲ့ကြက္ရမည္ျဖစ္ရာ စစ္တစ္ပိုင္းျပည္သူ႔စစ္ (ေခၚ) Paramilitary Militia သည္သာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၇ အတြင္း ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ေဒသ၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳအရ -

- ေသနတ္ ၁၀ လက္ရွိေသာရြာတြင္ အင္အား ၃၀ ရွိေသာ ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႔ကို အင္အားစုဖြဲ႔ တည္ေဆာက္ပါ။ မိမိ ထမင္းစားရေသာ လုပ္ငန္းကို ႏွစ္ရက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ရက္ကို လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူရန္။

-  ထိုတစ္ရက္အတြက္ လစာမဟုတ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ခုေပးပါ။ ေထာက္ပံ့ေၾကး မေပးပါက ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ အလွဴခံေၾကး၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္လာႏိုင္သည္။ ေရရွည္တြင္လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ပ်က္မည္။ 

- ျပည္သူ႔စစ္အင္အားမ်ားကို စုစည္း၍ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးအသြင္ မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္၊ ေလာ္စစ္ဟန္၊ ခြန္ဆာတို႔ကဲ့သို႔ စစ္ဘုရင္မ်ား ေပၚလာမည္။ မာဖီးယားဂိုဏ္းအသြင္ ေဆာင္လိမ့္မည္။ ကြပ္ကဲမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားက တာဝန္ယူပါ။ ယူနစ္အေသးမ်ားအသြင္ထားပါ။ အေရးေပၚ၍ ယူနစ္ႀကီးအျဖစ္စုဖြဲ႔ပါက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွသာ ကြပ္ကဲသင့္သည္။

- ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္တို႔တြင္ နယ္ေျမခံ ပုလိပ္တပ္ရင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္မ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အီရတ္စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ္ (ဂ်ဴနီယာ)ႏွင့္ အဂၤလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲယားတို႔လက္ထက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္တို႔က ဘဂၢဒက္ကိုဗဟိုျပဳ၍ ႏိုင္ငံတစ္ျခမ္းအား ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းအား ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပါသည္။ ဘာဆရာကိုအေျချပဳေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္တို႔ထက္ ပိုမို၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယ အင္ပိုင္ယာေခတ္ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳကို အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္လည္း ထိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ရႏၲဗိုလ္စာခ်ဳပ္အရ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီကို ရရွိသည့္အခါ ရခိုင္တြင္ အာရကန္ ပုလိပ္တပ္ရင္း (Arakan Police Battalion) ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ တလိုင္းတပ္ရင္း (Talaing Police Battalion) တို႔ကိုဖြဲ႔စည္းကာ နယ္ေျမထိန္းသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ [မွတ္ခ်က္။ တလိုင္း ဟု သံုးစြဲျခင္းမွာ မူရင္းအတိုင္း ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။]

၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္အၿပီးတြင္ ပုသိမ္၊ ျပည္၊ ဟသၤာတ၊ မအူပင္ (သံုးခြ) ခ႐ိုင္ စသည္တို႔တြင္ နယ္ေျမခံမ်ားကို မူတည္၍ ဗမာအမ်ားစုျဖင့္ ရဲတပ္ခြဲမ်ား (Police Companies) မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ ရခိုင္႐ိုးမ၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူနယ္ျခားမ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း ျမန္မာဘုရင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုပင္ ဗမာတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သည္ ျမန္မာျပည္မႀကီးအတြင္းရွိ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တို႔ကဲ့သို႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႀကီးကိုျဖတ္ကာ ဗီယက္နမ္တြင္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ရျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔ကို ေထာက္ခံမည့္ ျပည္သူမ်ားက စစ္ေတြ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ေျမပံု/မင္းျပား စသည္တို႔တြင္ လူ “ထု”ႏွင့္ “အရံ”ရွိေနသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ရင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္အတြင္းပိုင္း ဇာတိဖြားမ်ားအေနႏွင့္ မသြားခ်င္သူမ်ားရွိသည္။ မိဘမ်ား၊ ဇနီးမ်ား၊ သားသမီးမ်ားကလည္း ဟိုလူလိုက္ေျပာ၊ ဒီအရာရွိတင္ျပ စသည္ျဖင့္ လိုလိုလားလားမရွိၾက၊ ေဒသခံလူငယ္မ်ားျဖင့္ ရဲတပ္ရင္းဖြဲ႔စည္းလွ်င္ ထိုျပႆနာကင္းေပ်ာက္သြားမည္။ ၎တို႔အား ႏွစ္တိုသံုးႏွစ္ခန္႔သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသင့္သည္။ ဆႏၵမရွိလွ်င္ သံုးႏွစ္ျဖင့္ ထြက္ခြင့္ေပးရမည္စသည္ျဖင့္ ဥပေဒစည္းကမ္း ထုတ္ျပန္လွ်င္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူ မ်ားလာမည္။ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ မိတီၳလာမွ ျမန္မာဘုရင္ ျမင္းတပ္စာေရး (ျမင္းစာေရး (သို႔) တပ္ေရး) ဦးထြန္းေအး၊ ေရႊဘိုျမင္းတပ္နယ္မွ ျမင္းစီးေမာင္ထြန္း (ျမင္းတပ္ ဗိုလ္ေမာင္ထြန္း)တို႔မွာ အဂၤလိပ္တို႔၏ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သေဘာက်ကာ လူစု၍ ရွိမ္းမကား ဗိုလ္႐ိုင္ကဲ့သို႔ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အား နယ္ေျမခံပုလိပ္ (Local Police)ဖြဲ႔ၿပီး သာယာဝတီမင္းလက္ထက္ ဝယ္ယူထားၿပီး မႏၲေလးနန္းတြင္းမွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ အဂၤလန္ထုတ္ (Enfield Musket) ေခၚ တစ္ဆင့္နိမ့္ တစ္လံုးထိုး ေသနတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ အဓိကတာဝန္မွာ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္တို႔အား တိုက္ခိုက္ရန္မဟုတ္ပါ။ သတင္းေပးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသ၏ နယ္ပိုင္၊ အေရးပိုင္ စေသာ ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ ထင္ရွားေသာသက္ေသမွာ ဗိုလ္ဆြန္ပက္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ကပၸတိန္႐ိုက္သည္ ေနာင္တြင္ သရက္ခ႐ိုင္ အေရးပိုင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသည္။ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားက ၿမိဳ႕ပိုင္၊ နယ္ပိုင္တာဝန္ယူၿပီး ၎တို႔၏ေအာက္တြင္ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္ရဲတပ္ရင္း (Military Police) ႏွင့္ ရြာအလိုက္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိလွ်င္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ခ် လက္ခ်ေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူတံတိုင္းႀကီးသည္လည္း ပိုမို၍ ပီျပင္လာပါမည္။

ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏က႑ ပါဝင္လာသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား တိုက္ပြဲက်ပါက မည္သည့္ ခံစားခြင့္မွ်မရ၊ ထိုအခါ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက မၾကည့္ရက္သျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး အထမ္းသမားအျဖစ္ လိမ္ညာျပကာ က႐ုဏာေၾကး ေတာင္းေပးရသည္။ (ထိုၾကားထဲမွပင္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးဘိုးေတာသကဆဖမွ ကိုဟသၤာ စသည့္ ကရင္လူမ်ိဳး သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္းဝင္မ်ားပင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။) သို႔ပါ၍ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ အသက္စြန္႔၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔ရေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအတိုင္း ခံစားခြင့္ေပးေစလိုသည္။ အာဇာနည္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳမခံရဘဲ မျဖစ္ေလာက္ေသာ ေငြပမာဏျဖင့္ မိသားစု အသက္ဆက္ေရးအတြက္ အထမ္းသမား တစ္ဦးအျဖစ္ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ယခင္ျပည္သူ႔စစ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးပါက တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္အတိုင္း မကုန္က်ေတာ့ဘဲ ထိေရာက္စြာျဖင့္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါေတာ့မည္။ သို႔ပါ၍ အခ်ဳပ္ကိုေျပာရလွ်င္

(က) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔၏ ႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေျခခံစခန္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္။

(၁) ေမယုေတာင္ေပၚရွိ ၿမိဳႏွင့္ ခမီရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ငယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပါ။

(၂) ဘဂၤါလီရြာမ်ားၾကားတြင္ ရခိုင္မ်ားရွိပါက ထိုရြာကို ဝါးၿခံစည္း႐ိုးခတ္ပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ပါ။ 

(ခ) ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားထဲမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ မလိုလားသူမ်ား၊ တြန္းလွန္သူမ်ားအား စုစည္းေရြးခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခန္႔ပါ။ ၎ကိုကာကြယ္ရန္ ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ဓား/လွံကိုင္ ဘဂၤါလီလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေပးပါ။ (ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွလည္းလက္မခံသျဖင့္ ေမာင္းထုတ္၍မရပါ။ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိပါက ရဲမ်ား၊ စစ္သည္မ်ား မလိုေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အာဏာျဖန္႔ေဝစရာ ေနာက္ဆံုးေနရာသည္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္သည္ကို လက္ခံပါ။) ထိုသို႔ မကာကြယ္ေပးခဲ့၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လည္ပင္းလွီးခံရၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္ကို သတိရပါ။) ေနာက္ဆံုး ဩဂုတ္လအတြင္း ရဲစခန္း  ၃၀ ခန္႔ တိုက္ခိုက္ခံရသည္ကိုပင္ သတင္းမရရွိခဲ့။ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသား မ်ားမဟုတ္သျဖင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔မွ ျမန္မာပုလိပ္အဖြဲ႔အား အဂၤလန္လုပ္ တူမီး တစ္ခ်က္ထိုးေသနတ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့လွ်င္ ဘဂၤါလီထဲမွ သစၥာခံမ်ားေရြးၿပီး ဓား၊ လွံတို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အမာခံမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက သတင္းရရွိပါမည္။ ထိုဘဂၤါလီလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ကိုသာ ဓား/လွံ ကိုင္ေစပါ။ က်န္ ဓား/လွံမ်ာကို လာေရာက္၍ အပ္ႏွံေစရန္ ေၾကာ္ျငာပါ။ က်န္ရြာသား အားလံုး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းပါ။ (Disarm) လုပ္ပါ။ လက္ေရာက္မိပါက အေရးယူပါ။

(ဂ) ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာမ်ားတြင္ ရဲအရာရွိမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိ မ်ားက တာဝန္ယူပါ။

(ဃ) ၎တို႔အတြက္ လက္ဝယ္ထားၿပီး လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ ေဒသႏၲရ ရဲတပ္ရင္းကို ေဒသခံ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပါ။ (ႏွစ္တိုလုပ္သက္ သတ္မွတ္ပါ။ ေပ်ာ္လွ်င္ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးပါ)

(င) က်ဆံုး/ဒဏ္ရာရ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို တပ္မေတာ္သားအတိုင္း ခံစားခြင့္ေပးမည့္ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းပါ။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အနည္းငယ္ေပးပါ။ (လစာေပးရန္ မလိုပါ။ ပင္စင္ေပးရန္ မလိုပါ။)

ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ကြပ္ကြဲႏိုင္မွသာ ဗဟိုအစိုးရအမိန္႔မ်ား ထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အာဏာ/လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္လိုသည္။ သို႔ပါ၍ ဧည့္စာရင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းပါ။ ေထာင္ဒဏ္ေတာ့ မသတ္မွတ္ပါႏွင့္၊ ေငြဒဏ္၊ လုပ္အားေပးဒဏ္ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း သို႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စိမ့္ဝင္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္။ 

(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ အသက္စြန္႔သြားရသူ ဘဂၤါလီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားကို သစၥာရွိဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ (ရဲရဲႀကီး) အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးကို ေစာ္ကားသည္ဟူေသာ ကမၻာအႏွံ႔ ဝါဒျဖန္႔တိုက္ကြက္ႀကီး က်ိဳးသြားမည္။ ဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာခံမႈ မခံမႈျဖင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသို႔ျပသရာ ေရာက္သည္။

(ဆ) ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႐ႈတ္ခ်ေနေသာ ေမာ္လဒိုက္၊ တူရကီကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ေလလိႈင္းဝါဒ ျဖန္႔ေနမည့္အစား စစ္ေတြတြင္ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုငယ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး ေမာင္ေတာသို႔ ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊ ဘဂၤါလီမ်ား အပါအဝင္ ရခိုင္ရွိ လူအားလံုးအား ခ်စ္ေၾကာင္းျပသပါ။ (ဤကိစၥသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တင္ျပစရာ လက္နက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။)

(ဇ) ေက်းရြာမ်ားရွိ ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည့္ ရခိုင္ျပည္သူ႔စစ္အားလံုးအတြက္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ တပ္/ရဲ”တို႔မွအပ က်န္ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း က်မ္းသစၥာျပဳပါေစ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာလိုသည္မွာ စာေရးသူတင္ျပပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ အခ်က္မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္ေသာ၊ လက္ေတြ႔က်က်၊ ႐ိုး႐ိုးကေလး၊ မွန္ကန္စြာ ေတြးတတ္ေသာ ၿဗိတိသွ် အရာရွိႀကီးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွ ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ စမ္းသပ္ေစလိုပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးFOLLOW US