News

POST TAGGED AS

ပညာေရး

မၾကာမီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သတင္းစာရွင္းလင္းကာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
သူ႔အမည္က သီေမအန္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၃ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဟႏြိဳင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူတို႔ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘာဆာငါးဟုေခၚေသာ ငါးခူတစ္မ်ိဳးက ရရွိသည့္ဆီမ်ားကို Polyhydroxyalkanoates (PHA) ဟု ေခၚသည့္ ပလတ္စတစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
13-Jan-2018 tagged as ပညာေရး အိႏၵိယ
ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ယူရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ျမင့္ၿပီးရင္း ျမင့္တက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၂၇ ဒသမ ၅ သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅ ဒသမ ၇ သန္းအထိ သိသာစြာ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
12-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္မွာ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ သို႔ျဖစ္၍ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ အတန္းအဆင့္အလိုက္ စံမီဖို႔လိုသည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ မပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ခ်က္ကို ျဖဳတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုသည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား မ်က္ႏွာ ကို လက္သည္းျဖင့္ ဆိတ္ဆြဲခဲ့သည့္ ဆရာမကို မူလရာထူးမွ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ကာ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္(၄) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ) မွ တာဝန္ခံ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
11-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
စတုတၱတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္း၊ ျပည္နယ္စစ္ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲကို ယခင္ႏွစ္ထက္ သုံးရက္ေစာ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္မွစ၍ ၂၆ ရက္အထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေရး အသိပညာမ်ားေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက မွာၾကားသည္။
06-Jan-2018 tagged as ပညာေရး ထုိင္း
ထုိင္းႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill) မရွိေသးျခင္းႏွင့္ အေတြးအျမင္ (Mindset) တို႔ကို ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဘက္ကလည္း သူတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေရွ႕တန္းတင္ စိုးမိုးထားျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ပညာရွာေရးတြင္ ဆရာသာ အေရးပါသည္ဆိုသည့္ အစြဲမ်ားကို မခၽြတ္ႏိုင္ေသးျခင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားျဖစ္သည္။
ေခတ္က နည္းပညာေခတ္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးတြင္လည္း နည္းပညာကို အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း တစ္ခုအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲလာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ နည္းပညာကို လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္း မသင္ၾကားေပးႏိုင္ေသးပါက ကမၻာ့အဆင့္ပညာေရးကို တက္လွမ္းႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။