News

POST TAGGED AS

နာဂေဒသ

မိတၳီလာကန္ေရ ေသာက္ရမည့္အေရး

မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ႀကီး ၁၄ ခုရွိရာ ခ်ည္စက္ရပ္ကြက္မွအပ က်န္ရပ္ကြက္ႀကီး ၁၃ ခုစလံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ျဖန္႔ေဝေပးေနေသာ မိတၳီလာ ကန္ေရကိုသာ ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ အဓိက အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အဝီစိတြင္းေရကို အသံုးျပဳမႈမ်ားလည္း အနည္းစု ရွိေသးသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူဦးေရမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၁၁,၅၂၂ ဦး) ရွိၿပီး လူဦးေရ တိုးႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

မိတၳီလာကန္ေရသည္ ၿမိဳ႕ခံလူထုအတြက္ အဓိက ေသာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရ အရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ မိတၳီလာေဒသ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ပံုစံ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားေၾကာင့္ မိတၳီလာကန္ေရ၏ ညစ္ညမ္းမႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ မိတၳီလာကန္ေရ၏ အရည္အေသြးသည္ PH-8 ဝန္းက်င္ခန္႔ျဖစ္ေနၿပီး Ecoli ပိုးေတြ႔သည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့၍ ေသာက္သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျပႆနာကို ဘယ္လို ရွင္းၾကမွာလဲ 

ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိေသာ မိတၳီလာကန္ေရကို သန္႔စင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Japan International Cooperration Agency (JICA) ထံမွ ေခ်းေငြရရွိရန္ ပထမဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့သူမွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္ျဖစ္သည္။ မိတၳီလာဇာတိျဖစ္ေသာ ၎က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ စတင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ျပည္ပေခ်းေငြ ရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက အထူးရန္ပံုတစ္ရပ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၉၂၃၀ သိန္း ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ထိုေငြျဖင့္ မိတၳီလာေတာင္ ကန္ေရကို သန္႔စင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေရသန္႔စင္စက္႐ံု ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ စက္႐ံုတစ္ခုသည္ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံတြင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး၊ က်န္တစ္ခုမွာ ေပါက္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္ သစ္ေတာဝင္းအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး ပန္းၿခံေရသန္႔စင္ စက္႐ံုမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ ထုတ္ေပးလ်က္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ ေပးေဝေနသကဲ့သို႔၊ ေပါက္ ေခ်ာင္းေရသန္႔စင္စက္႐ံုမွလည္း တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ ထုတ္ေပးၿပီး ၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။

ၿမိဳ႕ခံလူထုဆီကို သန္႔စင္တဲ့ေသာက္သံုးေရ  တကယ္ေရာက္သလား

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ သြယ္တန္း အသံုးျပဳထားသည့္ ေရပိုက္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္ကတည္းက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သံပိုက္မ်ားသာျဖစ္၍ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ ပ်က္စီးလ်က္ ရွိေနသည္။ ေရညႇိႏွင့္သံေခ်း အထပ္ထပ္ တက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုပိုက္လိုင္းမ်ားကို ဆန္႔လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ စုစုေပါင္း အလ်ားမိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔၏ ေရေပးေဝေရးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုေရပိုက္မ်ား အားလံုးကို အသစ္ ျပန္လဲမည္ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ထိုေငြကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ေရပိုက္ေဟာင္းမ်ား၏ ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ ေလးသိန္းခန္႔ အလဟႆ ျဖစ္ေနရသည္ဟု ၿမိဳ႕၏ေရေပးေဝေရးစနစ္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ JICA မွ ပညာရွင္မ်ား၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိေသာ ေရတိုင္ေပါင္း  ၈၃၀ဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ေရရရွိမႈႏႈန္းမွာ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ သံုးရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ ေရရရွိၿပီး ၊ ဆယ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ ေရရရွိေနေသးေသာ ရပ္ကြက္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ေရလာခ်ိန္သည္ ညပိုင္း အခ်ိန္မေတာ္တြင္ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအားျဖင့္လည္း သံုးနာရီဝန္းက်င္ေလာက္သာ ရွိေနေသးသည္။

သို႔ျဖစ္၍ သိန္း ၉၂၃၀ တန္ ေရသန္႔စင္ေရးစနစ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ အဆိုပါ ေရသန္႔စက္႐ံု ႏွစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕ခံလူထု၏ စိတ္ဝင္စားျခင္း ေက်းဇူးတင္ျခင္းကို မခံရေသးေခ်။ ထိုစီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံ၏ ဧရိယာ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ေရသန္႔စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေနရာေပးခဲ့ရသျဖင့္ ကန္႐ႈခင္း ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ေပါက္ ေခ်ာင္းရပ္ကြက္ရွိ ေရသန္႔စက္႐ံုေနရာသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္။ လက္ရွိသံုးေနေသာ ေရသန္႔စနစ္သည္ ႉသတ ွေညိ ၤငူအနမ စနစ္ျဖစ္၍ စက္႐ံုအတြက္ေျမ ေနရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပသည္။

နာတာရွည္ေရာဂါေဟာင္းကို ကယ္တင္ရွင္ လာပါၿပီ 

ၿမိဳ႕ခံလူထုအတြက္ သန္႔ရွင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေသာက္သံုးေရ တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျပယုဂ္အျဖစ္ (Official Development Assistance) Loan ဟု ေခၚေသာ တရားဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေခ်းေငြျဖင့္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ ၿမိဳ႕ ၂၂ ၿမိဳ႕ထဲတြင္  မိတၳီလာပါလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံက်ပ္ကို ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းသည္ သုညဒသမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းၿဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းအၿပီး ပထမ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း၌ အတိုးသာ ေပးရၿပီး ေပးေခ်ကာလမွာ ပထမ ၁၀ ႏွစ္အၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း၌ တိုးရင္းေပါင္း အရစ္က် ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က မိတၳီလာ ကန္ေတာ္ မဂၤလာခန္းမတြင္ JICA ဘက္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဘာလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားေတြကို လုပ္မွာလဲ . . .

မိတၳီလာ ဝန္ဇင္းရပ္ကြက္ ဆည္ေျမာင္းပိုင္ ေျမကြက္လပ္ေပၚတြင္ Slow Sand Filter စနစ္သံုး ေရသန္႔စင္စက္႐ံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး မိတၳီလာ ေျမာက္ကန္ေရကို အသံုးျပဳလ်က္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ ၆၉၀,ဝ၀ဝ ထုတ္ေပးကာ ဝန္ဇင္းႏွင့္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ ရပ္ကြက္ႀကီး ႏွစ္ခုအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရပ္ကြက္ႀကီး ႏွစ္ခုကို ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ဂါလန္ ၃၀ဝ,ဝ၀ဝ ဆံ့ အျမင့္တင္ေရစင္တစ္ခုကိုလည္း ဝန္ဇင္းရပ္ကြက္၏ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ အလကေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ အဓိက ရပ္ကြက္ႀကီး ခုနစ္ခုကိုလည္း ေရပိုက္လိုင္း အသစ္မ်ား ျပင္ဆင္ သြယ္တန္းေပးဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္း အႀကိဳကြင္းဆင္းျခင္း၊ အေျခခံဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး  လုပ္ငန္း လည္ပတ္မည့္ ကာလမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အရ သိရသည္။ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ လက္ရွိ ေရေပးေဝေရး အခ်ိဳးသည္ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ၉၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု JICA ဘက္မွ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္းသည္လည္း ေဒသခံလူထုအတြက္ ၂၄ နာရီ ေသာက္သံုးေရ ရရွိႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေသး။ လက္ရွိ အေနအထားအရ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရတိုင္အသစ္မ်ားကို ထပ္မေပးႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စီမံကိန္းၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရတိုင္အသစ္မ်ား ထပ္ခ်ေပးရန္ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေရတိုင္အသစ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေပးသြင္းရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ (လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဈးသည္ ေရတိုင္တစ္တိုင္လွ်င္ ငါးေသာင္း က်ပ္ျဖစ္သည္)

မိတၳီလာ ေျမာက္ကန္ေရနဲ႔ အခုလုပ္မယ့္ ေရသန္႔စင္စနစ္က တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား

မိတၳီလာ ေျမာက္ကန္ေရသည္ ေတာင္ကန္ေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမို ညစ္ညမ္းလ်က္ ရွိေနေသးသည္။ မိတၳီလာ ေျမာက္ကန္ကို ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ႏွစ္က က်ပ္ေငြ ၉ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ အကုန္အက် ခံကာ ဆည္ဖို႔ျပဳျပင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေႏြရာသီေရာက္လွ်င္ ကန္ထဲတြင္ ေရမရွိေခ်။ မုန္တိုင္ဆည္ဘက္မွ လႊတ္လိုက္ေသာ ေရမ်ားသည္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္  ေက်း႐ြာမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ေျမာက္ကန္အတြင္းသို႔  စီးဝင္ရသည္။ မိုးရာသီအကုန္ပိုင္း ေအာက္တိုဘာလကဲ့သို႔ မိုးမ်ားခ်ိန္၌သာ ဦးသိန္းစိန္ဘုရား (ဓမၼသုခ ကန္ဦးေစတီ) အနီးရွိ ေရေက်ာ္ေပၚတြင္ ေျမာက္ကန္ ေရမ်ားေက်ာ္သည္အထိ ေရတင္ၿပီး ေတာင္ကန္ဘက္သို႔စီးႏိုင္သျဖင့္ ေရအဝင္အထြက္ ရွိေနေသာ္လည္း ေဆာင္းရာသီမွစတင္ကာ ေတာင္ကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကန္  သီးျခားစီျဖစ္ေလ့ ရွိသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကန္ေရကို ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္ သံုးမည္ဆိုလွ်င္ အျခားေလ့လာဖြယ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေျမာက္ကန္ထဲတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူဦးေရ ရာဂဏန္းခန္႔မွ် အဝတ္ေလွ်ာ္ ေရခ်ိဳးေနရေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ဆပ္ျပာမ်ား၏ ေပ်ာ္ဝင္မႈႏွင့္ ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးကို စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ေရသန္႔စင္ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ဖို႔ တျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းလမ္းေတြက ဘာေတြရွိေသးလဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မိတၳီလာကန္ ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔က မိတၳီလာ ေတာင္ကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကန္အတြင္းရွိ ေနရာငါးခုမွေရကို စံနမူနာအျဖစ္ စနစ္တက်ရယူၿပီး (NHL) တြင္ ဓာတ္ခြဲၾကည့္ရာတြင္ မိတၳီလာေတာင္ကန္၏ အေရွ႕ဘက္ကန္ေပါင္ ေဖာင္ေတာ္ထိပ္ဘုရားအနီးမွ ေရသည္ အသန္႔ဆံုး ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရသန္႔စင္စက္႐ံု အသစ္အတြက္ မည္သည့္ေရကို ယူသံုးသင့္သည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ ေစ့ငု ေလ့လာသင့္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္အတြင္းက ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခု မိတၳီလာၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္၍ BOT စနစ္ျဖင့္ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ခဲ့ဖူးသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလွ်င္ ေရဖိအားျမႇင့္စနစ္ျဖင့္ WHO STANDARD (Portable Water) ကို တစ္ယူနစ္ ၆၀ဝ က်ပ္၊ ဂါလန္ ၅၀ (တစ္ပီပါ) ကို ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ HDEP ပိုက္လိုင္းျဖင့္ အိမ္ေရွ႕အေရာက္ ၂၄ နာရီ ေရေပးေဝႏိုင္ေၾကာင္း၊ Prepaid စနစ္ျဖင့္ ေရဖိုးေငြသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။ လက္ရွိစည္ပင္မွ ေရျဖန္႔ေဝေနသည္မွာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၀ဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္စရိတ္မွာ ေရမီတာ အပါအဝင္ ကနဦးတပ္ ဆင္ခ ၁၃၀,ဝ၀ဝ က်ပ္ျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္ခကိုေပးႏိုင္သည့္ လူနည္းစုရွိသလို မေပးႏိုင္ေသာ လူမ်ားစုလည္း ရွိေနသျဖင့္ ကုမၸဏီက ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသာက္သံုးေရ သန္႔စင္ျဖန္႔ေဝေရးအတြက္ နည္းပညာကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ဤစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ၾကမည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနႏွင့္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲတတ္မည္ဆိုလွ်င္၊ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ဆိုသည့္ေငြကို အသံုးျပဳလ်က္ နည္းပညာျမင့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္လွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟု အႀကံျပဳလိုသည္။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံက်ပ္ဆိုသည့္ ေငြပမာဏသည္ ေခ်းေငြသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပန္ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ခံ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား ျပန္ဆပ္ရမည့္ေငြျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ (Cost –Effectiveness) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ (Public Satisfaction) ရရွိေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုးFOLLOW US