News

POST TAGGED AS

နည္းပညာ

08-Dec-2016

ပညာေရး နည္းပညာ
ပညာေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ AI လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္သင့္သနည္း
အေနာက္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္တြင္ AI (Artificial Intelligence) ေခၚ လူသားကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စက္တို႔၏ ဉာဏ္ရည္တု တီထြင္မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္တြင္ စက္မ်ားက လူသားမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူသားတို႔ကဲ့သို႔ ေတြးေခၚေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ တီထြင္မႈမ်ားကို လူသားတို႔ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ တိက်၊ မွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္ေစ႐ုံမက ထုတ္လုပ္မႈဘက္ကၾကည့္လွ်င္ စရိတ္လည္း သက္သာ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုလည္း ပိုၿပီး ျမင့္မားလာေစသည္။

AI သည္ လူတိုင္း၏ အိတ္ကတ္ထဲ၊ ကားထဲ၊ အိမ္ထဲ၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ IBM ကုမၸဏီသည္ ေဆးပညာေလာကတြင္ လူသားတို႔အတိုင္း ဆုံးျဖတ္ခြဲစိတ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားကို တီထြင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Siri, Alexa, Google Assistant စသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း AI ကို တိုးျမႇင့္ၿပီး လူသားတို႔အတြက္ အဆင္အေျပဆုံး ျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္ေပးေနၾကသည္။

AI ကို အေလးေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေနခ်ိန္တြင္ ပညာေရးသည္ သမား႐ိုးက်အတိုင္း နည္းလမ္းေဟာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) ႏွင့္ အသိဉာဏ္ (Intelligence) တို႔သည္ လက္ေခ်ာင္းေလး တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဖ်ားေလး တစ္ခြန္းေပၚတြင္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

စာသင္ျခင္းသည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြတ္က်က္ရန္ မဟုတ္။ စာသင္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပျခင္း၊ မွီျငမ္းကိုးကားျခင္း စသည့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အသြင္ကို ေျပာင္းလဲလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရန္ လိုပါသည္။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားကို သင္ၾကားရန္ ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း နားလည္ရမည္၊ AI အေၾကာင္း သိထားရမည္။ အင္တာနက္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိရမည္။ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ရမည္။ ေက်ာင္းသားကို အြန္လိုင္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏိုင္ရမည္။ အနာဂတ္ ပညာေရးသည္ ဘလက္ဘုတ္၊ ဝိႈက္ဘုတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခမခံ။ စာအုပ္ေပၚတြင္ မရွိ။ အင္တာနက္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ရယူသုံးစြဲ ညႊန္ၾကားစီမံျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ့ရန္မ်ားသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အစဥ္အလာ လမ္းအိုလမ္းေဟာင္းအတိုင္း ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေရွ႕ေျပးေနသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပညာေရးကို အသြင္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းၿပီး ထိပ္တန္းပညာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဖင္လန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာ Passive Learning အစား၊ ဆရာမ်ားက ေဟာေျပာပို႔ခ် သင္ၾကားေနၾကသည့္ ပညာေရးအစား အုပ္စုဖြဲ႔၍ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ Problem Solving ဆိုသည့္ သင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ AI လမ္းေၾကာင္းေပၚတက္ရန္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာင္းသားသည္ ကိုယ္သိခ်င္သည့္ နယ္ပယ္ကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြ ေလ့လာႏိုင္ရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိဝါသနာပါသည္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္လုပ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လမ္းေဖာက္ေပးထားသည္။ 

The World Economic Forum အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မူလတန္းပညာကို စတင္သင္ၾကားသူ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဆုံးခန္းတိုင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ သူတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အသင့္အေနအထားတြင္ ျဖစ္မေနၾကသူက မ်ားသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာက လူ႔ေဘာင္ကို မ်ားစြာ စိုးမိုးလာသည္။ လုပ္ငန္းတိုင္း ေနရာတိုင္းတြင္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္လာသည္။ AI ကလည္း လူသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူေနမႈဘဝကို ပိုၿပီးစမတ္က်ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးလာသည္။ လူတိုင္း ဖုန္းကိုင္သုံးႏိုင္သည့္အဆင့္ ေရာက္လာသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆိုသည္မွာ လူသားႏွင့္ အလွမ္းမေဝးေသာ လက္တစ္ကမ္း အကြာတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

ယခင္က သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ အားကိုးရသည္။ စာအုပ္ေတြအေပၚ မွီခိုရသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ အင္တာနက္ေပၚရွိ Search Engines မ်ားက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိန္းခ်ီၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေရးသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းျဖင့္ ေဘာင္ကန္႔ကာ သတ္မွတ္ထားရန္ သင့္၊ မသင့္ ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ 

နည္းပညာေလာကတြင္ AI ဆိုသည့္ အခန္းက႑က ေနရာဝင္ယူလာသည္။ ယေန႔အထိ AI ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ပင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ AI ပညာေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရန ္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ ေလ့လာရမည္ ဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာေနရသည့္ အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ 

AI လမ္းေၾကာင္းကို ပညာရွင္တို႔ အသည္းအသန္ လိုက္ေနရျခင္းသည္ လူသားတို႔အတြက္ အဆင္အေျပဆုံး၊ အသက္သာဆုံး၊ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ အက်ဳိးေဆာင္ျခင္းဟု Global Future Council မွ တြဲဖက္ဥကၠ႒ မာရီကမ္းမင္းကလည္း ေျပာၾကားသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လူသားတို႔ကို မ်ားမ်ားေတြးၿပီး နည္းနည္းလုပ္ကိုင္ေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ထိုသေဘာတရားသည္ပင္ လူသားကို ပ်က္စီးေစရန္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ 

အနာဂတ္သည္ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနသည္။ သိပၸံ၊ သခၤ်ာ၊ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို မျဖစ္မေန ေရာက္ေအာင္ သြားေနၾကသည္။ The World Economic Forum က ေထာက္ျပသည့္ အခ်က္သည္ အနာဂတ္ ပညာေရး အတြက္လည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။

“တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းသည္ အနာဂတ္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ပညာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားအတြက္ အမွာစာေတြ ေရာက္လာမည္။ ထိုအမွာမ်ားကို အခ်ိန္မီအပ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာကို သုံးရေတာ့မည္။ လုပ္သားထက္ စက္မ်ားက လႊမ္းမိုးလာသည့္ေခတ္ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသား၏ အခန္းက႑သည္ စက္အားကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုသည္။ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လူက ဝင္လုပ္ရန္ မဟုတ္။ လူက ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ တီထြင္ရန္ ျဖစ္သည္”
 
အနာဂတ္ပညာေရး အျမင္က ရွင္းသည္။ စက္ေတြက AI အဆင့္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေနရာဝင္ယူလာမည္။ စက္ေတြကိုၿပဳိင္ၿပီး လူေတြက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို မယွဥ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာယအားေတြ အသုံးမလို ပိုလွ်ံေနမည့္ အနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားက ေမြးထုတ္ေပးမည္နည္းဆိုသည့္ အေျဖကို ယခုကတည္းက အေျဖမရွာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ႏိုင္သည္။              
 
(Ref:  Why education should become more like artificial intelligence, Sylvain Kalache)

E01FOLLOW US